Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Trh práce, kapitálu a půdy

1. Mezi nedokonalosti trhu práce patří: b) působení profesních komor

2. Tržní cena půdy je určená přítomnou kapitálovou hodnotou je přímo úměrná: c) tržní ceně zemědělského produktu

3. Kapitálové statky jsou statky: a) které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, b) které mají dlouhodobé určení

4. Současná hodnota je vždy: a) nižší

5. Hodnotíme-li investici podle její současné hodnoty, je nejvýhodnější ta investice, která vykazuje: b) co nejvyšší současnou hodnotu

6. Pokles úrokové míry výhodnější: a) pro dlužníky

7. Pokles úrokové míry má za následek, že se budoucí hodnota aktiv: b) snižuje

8. Při růstu úrokové míry: b) budou věřitelé půjčovat více, c) budou si dlužníci půjčovat méně

9. Je zvýšení úrokové míry výhodné pro vlastníky doživotní renty? b) ne

10. Věcná renta přináší držiteli každoročně 10 000. Jaká je její současná hodnota, počítáme-li s úrokovou sazbou 5%? g) 200

 

Který z následujících vztahů nejlépe vyjadřuje tendenci v dokonale konkurenčním odvětví v dlouhém období:

  a. P = MC = min AC  
     
     
     
     

Který z následujících vztahů určuje funkci poptávky po faktoru?
PX = PQ * MPX
PX = PQ * APX
Cena produktu krát mezní produkt faktoru
Cena faktoru krát průměrný produkt faktoru

Je dána funkce celkových nákladů firmy působící v podmínkách dokonalé konkurence: TC = q3 -20q2 + 400q.
cena statku je P=30
firmou nabízené množství je q=10
cena statku je P=300

v případě této firmy se nejprve prosazují rostoucí a pak klesající výnosy z rozsahu

Spotřebitel se řídí při volbě spotřebního koše funkcí užitku, svým důchodem a tržními cenami statků. Pro následující rovnici užitku, důchod spotřebitele a tržní ceny charakterizující chování spotřebitele zjistěte kolik jednotek prvního a druhého statku bude poptávat a jak velký důchod vynaloží na spotřebu prvního a druhého statku: U = 8q1+16q2+q1q2, Y = 176, P1 = 8, P2 = 2
q1 = 12, q2 = 40
q1 = 4, q2 = 72
96 + 80
32 + 144Firma usiluje o maximalizaci zisku v podmínkách dokonalé konkurence na trhu výrobních faktorů. V krátkém období je variabilní pouze vstup X a všechny ostatní vstupy jsou fixní. Funkce celkového produktu má proto v krátkém období následující tvar: TP = 10X2 X3. Cena produktu je neměnná pro libovolné množství, která firma vyrobí: P = 10.
firma se pohybuje na dokonale konkurenčním trhu produktu
interval platnosti poptávky po výrobním faktoru pro množství je X∈<5; 20)
interval platnosti poptávky po výrobním fakturu pro cenu je PX∈(0;250>
ekonomický zisk firmy při ceně PX = 120 a FC=100 je π=620

Jestliže P*MPx > Px ,pak za předpokladu dokonalé konkurence na trhu produktu i faktoru

d) firma by měla zvýšit množství faktoru

Je dána funkce individuální poptávky statku PD = 60 6 q. Zjistěte, jaké množství spotřeby statku odpovídá ceně P=30 a charakterizujte funkci celkového užitku

- q=5

- lineární

V teorii spotřebitele platí:

- růst ceny substitutu vede k růstu individuální poptávky po našem statku

Křivka nabídky firmy v dokonalé konkurenci odvětví v krátkého období je tvořena

- rostoucí částí křivky mezních nákladů, jejichž spodní hranicí je průsečík s AVC

Krátké období je charakterizováno

- firmy nemohou rozšiřovat svoje kapacity

alespoň jeden výrobní faktor zůstává fixní

Určete, které tvrzení je správné pro degresivní produkční funkci:

klesající průměrné faktory

Cenová elasticita poptávky:

je kladná procentuální změna v poptávaném množství dělená procentuální změnou v ceně

je před uvedením do absolutní hodnoty číslo záporné nebo nulové

je měřítkem citlivosti poptávaného množství na změnu ceny

bodová se dá použít jen pro malé změny ceny

Jestliže v určitém intervalu funkce celkových nákladů rostou náklady pomaleji než množství produkce, pak v tomto intervalu:

průměrné náklady klesají

mezní náklady jsou vyšší než průměrné

je nákladová funkce degresivní

je produkční funkce degresivní

Za jakého předpokladu funkce zisku v dokonale konkurenční firmě nabývá svého maxima

P = MC

Optimum spotřebitele nastává, když jsou splněny tyto podmínky

MU = P

MU1/MU2 = P1/P2

Lernerův index:

je ukazatelem monopolní síly, jeho velikost se pohybuje v intervalu od 0 do 1 a v nedokonalé konkurenci dosahuje kladných hodnot

je ukazatel monopolní síly, kdy platí, že čím vyšší je jeho hodnota, tím vyšší je monopolní síla firmy

Současná hodnota kapitálu je vždy

vyšší než budoucí hodnota

V teorii firmy platí:
Mezi předpoklady modelu monopolistické konkurence patří předpoklad, že monopolisticky konkurenční firma je výrobně neefektivní.

Mezi předpoklady modelu monopolistické konkurence patří předpoklad, že monopolisticky konkurenční firma na trhu nabízí zcela stejný produkt, jako konkurenti. Tj. produkt je homogenní.

Předpokládejme, že práce je jediný variabilní zdroj při výrobě určitého statku. Pokud manažer této firmy zjistí, že mezní produkt práce je stejný pro všechny jednotky, potom platí:

Průměrný produkt práce je konstantní

Pří růstu úrokové míry

Budou věřitelé půjčovat více

Budou si dlužníci půjčovat méně

k posunu celé křivky poptávky doleva dojde v případě, že

preference spotřebitelů se přesunou na jiná zboží

Z následujících tvrzení platí:

cenová elasticita nabídky je rovna sklonu nabídkové funkce

Mezní míra technické substituce:

je poměr, v jakém lze dva výrobní faktory za sebe nahradit, aniž ba došlo ke změně produkce

je směrnicí tečny izokvanty v bodě

Monopolista vyrábí v jednom podniku a prodává na dvou trzích. Nákladová funkce TC = Q2 + 10 Q, poptávkové funkce q1 = 32 0,4 P1, q2 = 18 0,1 P2. Cenová diskriminace je zakázána, na obou trzích je za zboží stejná cena. Vypočítejte cenu, množství a zisk při maximalizaci zisku v těchto podmínkách.

-Sjednocením cen bude na obou trzích prodávat za cenu P = 80 NE

-Sjednocením cen bude na obou trzích dohromady prodáván výrobek Q = 15 ANO

-Celkový zisk bude 675 ANO

-Vytvořený zisk bude nižší než v případě cenové diskriminace na trhu ANO

Určete, jakou podobu mají platby vysoce talentovaných, špičkových umělců za poskytované služby:

- rentu

Pro dokonale konkurenční model platí:

-poptávka po produkci firmy je dokonale elastická a platí P=MC(Q)

Přidaná hodnota konkrétního výrobku je:

hodnota produkce zmenšená o hodnotu meziproduktů

Křivka nabídky firmy v dokonale konkurenčním odvětví v krátkém období je tvořena:
rostoucí částí křivky mezních nákladů, jejíž spodní hranicí je průsečík s AVC

Pokud poklesne cena dřeva, z kterého je vyráběn nábytek, potom přebytek spotřebitele nábytku:

-vzroste

Když vzroste úroková sazba, pro koho je to výhoda?
-věřitel,
-střadatel

Předpokládejme, že práce je jediný variabilní faktor při výrobě určitého statku. Pokud manažer zjistí,že mezní produkt práce je stejný pro všechny jednotky, potom platí:

APL je konstantní

Výnosy z variabilního vstupu:
-jsou klesající v situaci, kdy produkce roste pomaleji než vstup
-se vztahují ke krátkému období

Jsou-li křivky indiference přímkami, znamená to že
-oba statky jsou dokonalé substituty
- ochota k oběti jednoho statku za druhý se nemění při změně množství spotřebovávaných

 

Pro firmu v dokonalé konkurenci v dlouhém období platí:
-P = ACmin
-MC= AC

Pro koho platí MC=AC
dokonalá konkurence v krátkém období

Jak se změní poměr transferové platby a renty s rostoucím sklonem tržní nabídky faktoru?

TR < R

Mezi nedokonalosti trhu práce patří:

působení profesních komor

Tržní cena půdy určená přítomnou kapitálovou hodnotou je přímo úměrná:

tržní ceně zemědělského produktu

Kapitálové statky jsou statky:

které mají dlouhodobé určení

Přiřaďte následujícím typům výrobních faktorů známky 1 (pro nejmenší) až 3 (pro největší) podle toho, jak velkou část platby za tento faktor tvoří renta

unikátní 3

speciální 2

univerzální 1

Monopsonní firma ve srovnání s dokonale konkurenční firmou za jinak stejných podmínek

používá menší množství faktoru a platí za jednotku faktoru menší cenu

Mezní náklad na faktor je ve většině případů

-vyšší než průměrný náklad na faktor

-stejný jako průměrný náklad na faktor

Mezní a průměrný náklad na faktor se budou rovnat v případě

-dokonalé konkurence na trhu faktoru

-dokonalé konkurence na obou trzích

Cena produktu a mezní příjem se budou rovnat v případě

-dokonalé konkurence na trhu produktu

-dokonalé konkurence na obou trzích

Cena produktu a mezní příjem se budou rovnat a současně mezní a průměrný náklad na faktor se budou rovnat v případě dokonalé konkurence na obou trzích

Když se změní poptávka po výrobku firmy, změní se také poptávka této firmy po výrobních faktorech?ano

Všechny výrobní faktory s vysoce neelastickou nabídkou získávají ekonomickou rentu. ano

Tržní poptávka po finálním výrobku klesá z důvodu působní zákona klesajících výnosů z variabilního výrobního faktoru. NE

 


Date: 2016-01-03; view: 752


<== previous page | next page ==>
Volba spotřebitele v ordinalistické teorii | The place and role of economics in the development society
doclecture.net - lectures - 2014-2020 year. Copyright infringement or personal data (0.005 sec.)