Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Nowe wyzwania wobec edukacji, sportu i turystyki

4.1. Bartłomiej Chrzanowski, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pedagogiki, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, III rok studiów doktoranckich. Tytuł: Zrównoważony, czy może zaburzony rozwój sportowców wyczynowych?

4.2. Anna Fiut, Akademia Ignatianum w Krakowie, I rok studiów II stopnia, kierunek pedagogika. Tytuł: „Edukacja Medialna jako szansa na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży w społeczeństwie informacyjnym”.

4.3. Sandra Gwóźdź,Uniwersytet Opolski,III rok studiów doktoranckich z zakresu nauk o polityce. &Malwina Popiołek,Uniwersytet Opolski,IV rok studiów doktoranckich z zakresu nauk o polityce. Tytuł:Realizacja idei zrównoważonego rozwoju za sprawą wykorzystania Massive Open Online Course (MOOC).

4.4. Małgorzata Kowol, Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu, rok I, Logopedia, Tytuł: Zrównoważony rozwój poprzez wychowanie do czasu wolnego dzieci w młodszym wieku szkolnym.

4.5. Agata Kukwa, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Niestacjonarne Studia Doktoranckie, Katedra Informatyki ekonomicznej, Tytuł: Efektywny transfer wiedzy jako kluczowy element zrównoważonego rozwoju.

4.6. Katarzyna Kwolek, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, II uzupełniające (mgr) Pedagogika, specjalność: Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej, Tytuł: Zrównoważony rozwój osób aktywnie uprawiających sport.

4.7. Paulina Malesa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, II rok Stacjonarnych Studiów Doktoranckich (VIII edycja). Tytuł: Zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce.

4.8. Arleta Michalik, Uniwersytet Jagielloński, II rok studiów doktoranckich w Instytucie Pedagogiki UJ, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Tytuł: Prewencja pozytywna - w kierunku dążenia do zrównoważonego rozwoju młodzieży niedostosowanej społecznie.

4.9. Magdalena Mika, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, rok II, studia II stopnia. Tytuł: Zrównoważony rozwój dziecka a odrzucenie rówieśnicze.

4.10. Bartosz Noskowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, IV rok studiów doktoranckich. Tytuł: Analiza potencjału polskich gimnazjalistów na podstawie badania PISA w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju.

4.11. Anna Ortyl, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim na Wydziale Filologiczno-Historycznym, II rok, studia I stopnia. Tytuł: Edukowanie młodzieży w zakresie zrównoważonego rozwoju podstawą funkcjonowania społeczeństwa ekologicznego.4.12. Dawid Twardowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, II rok studiów III stopnia, Ekonomia. Tytuł: Programy certyfikacji dla zrównoważonej turystyki.

4.13. Agnieszka Wieszaczewska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Doktoranckie Studia Nauk o Kulturze. Tytuł: Wiejska turystyka kulturowa zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju – perspektywy dla Podkarpacia.

 

 

5. Ekologia i ochrona środowiska naturalnymi celami zrównoważonego rozwoju

5.1. Christoph Brela, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, doktorant; Tytuł: Przyszłość naszego globu w zrównoważonym rozwoju.

5.2. Łukasz Gołaś,Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politologia, II r., studia II st.Tytuł:Społeczeństwo obywatelskie a rozwój ekoinnowacyjności w Polsce.

5.3. Barbara Górynowicz, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Zakład Genomiki, Zespół Genomiki Porównawczej Roślin Strączkowych (asystent) & Katarzyna Kamel, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Zakład Genomiki, Zespół Genomiki Porównawczej Roślin Strączkowych (asystent). Tytuł: Perspektywy rozwoju zrównoważonego rolnictwa w Polsce w kontekście wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego.

5.4. Filip Bronisław Harasimiuk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Stacjonarne Studia III Stopnia, Kierunek Rybactwo, & Arkadiusz Drost, & Arkadiusz Nędzarek, Tytuł:Ocena sprawności usuwania wybranych zanieczyszczeń pierwiastkami biogennymi ścieków po obiegach hodowlanych ryb z wykorzystaniem innowacyjnej metody scrubera mikroglonowego według zasad zrównoważonego rozwoju.

5.5. Rafał Jakubski, Absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Tytuł: Adsorpcyjne oczyszczanie wody i ścieków z jonów metali ciężkich.

5.6. Barbara Jelonek, Uniwersytet Wrocławski, Prawo, Studia Doktoranckie Nauk Prawnych, I rok. Tytuł: Zielona piłka, czyli Ziemia pragnąca pojednania.

5.7. Magdalena Młynarczyk, Politechnika Wrocławska, I rok studiów doktoranckich, Wydział Architektury, Zakład Kształtowania Środowiska. Tytuł: Ekologiczne osiedla szansą dla zrównoważonego rozwoju.

5.8. Dariusz Piotr Nosorowski, Szkoła Główna Handlowa, II rok niestacjonarnych studiów doktoranckich. Tytuł: „Zrównoważony rozwój – zarys problemu”.

5.9. Judyta Pasiut,II rok studiów doktoranckich w zakresie nauk społecznych, nauk o polityce, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł: Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju w Polsce: walka z niską emisją.

5.10. Karolina Rojek, Uniwersytet Opolski, Nauki o polityce, rok III. Tytuł: (Nie)Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.

5.11. Ilona Szefer,Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, doktorantka III roku. Tytuł:Zrównoważone kształtowanie przestrzeni miasta – podnoszenie jakości środowiska zdegradowanego – case study.

5.12. Małgorzata Mirela Trawińska, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, II rok studiów magisterskich, Logistyka; Politechnika Gdańska, II rok studiów magisterskich, Europeistyka. Tytuł: Pionowa uprawa roślin sposobem na zrównoważony rozwój łańcucha dostaw zorientowanego na klienta.

5.13. Wiesław Wasilewski, Uniwersytet Szczeciński, ukończone studia III stopnia. Tytuł: Wybrane aspekty leśnictwa i środowiska a wyzwania zrównoważonego rozwoju.

5.14. Dominika Zielińska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, III rok studiów III stopnia; & Kamil Zieliński, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, III rok studiów III stopnia. Tytuł: Usprawnianie procesów produkcyjnych przedsiębiorstw z przemysłu drzewnego bez negatywnych efektów dla gospodarki leśnej kraju.

5.15. Jakub Zabłocki, Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; II rok stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych. Tytuł: Zrównoważony rozwój ochrony środowiska na przykładzie reformy systemu postępowania z odpadami komunalnymi.

5.16. Agnieszka Zwolińska, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, rok studiów I, Niestacjonarne Studia Doktoranckie edycja XIV. Tytuł: Gospodarka odpadami medycznymi w kontekście zrównoważonego rozwoju.

 


Date: 2015-12-24; view: 2107


<== previous page | next page ==>
Biznes, finanse i strategie globalnej gospodarki | III. Prepare Your Paper Before Styling
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.01 sec.)