Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Literacko-Plastycznego

Szczegółowy program

III Międzynarodowego Konkursu

Literacko-Plastycznego

„Polak- to brzmi dumnie”

Cele konkursu:

 

Cel główny:

Kształtowanie świadomości patriotycznej, aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku poszukiwania wzorców patriotycznych

 

Cele szczegółowe:

 

 • Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia identyfikacji z własnym krajem
 • Podtrzymywanie więzi z krajem dzieci i młodzieży przebywających poza jego granicami
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i kultury narodowej
 • Zachęcanie młodzieży do zgłębiania wiedzy o Polsce, promocja świadomości obywatelskiej,
 • Wzmacnianie świadomości wartości dziedzictwa narodowego
 • Integracja ogólnoeuropejska Polaków w kraju i za granicą
 • Kształcenie postaw świadomego uczestnictwa w życiu narodu
 • Tworzenie pozytywnego obrazu Polski w oczach Polaków i cudzoziemców

Dane organizacyjne:

Organizatorzy:

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

Osoba odpowiedzialna: Kamilla Przychodzień, doradca metodyczny

 

Współorganizatorzy i instytucje wspierające:

Galeria im.Ślendzińskich w Białymstoku

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

 

Zakres:

Konkurs międzynarodowy (cykliczny)

 

Miejsce konkursu (adres organizatora)

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, 15-476 Białystok, ul. Poleska 27, tel 85 664 23 51, e-mail: modm@modm.bialystok.pl

 

 

Termin realizacji: 18 lutego 2013- 29 czerwca 2013

 

 

Adresaci konkursu:

Wszyscy zainteresowani uczniowie szkół w Polsce (wszystkie etapy edukacyjne), szkół z polskim językiem nauczania za granicą (wszystkie etapy edukacyjne) oraz młodzież pochodzenia polskiego na całym świecie.

 

Koszty konkursu: bezpłatny

 

Warunki udziału: przygotowanie pracy literackiej lub plastycznej na temat „Polak- to brzmi dumnie” ( wg zasad podanych w Regulaminie), poprawne wypełnienie karty zgłoszenia i podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgody na wykorzystanie pracy w celu upowszechnienia rezultatów konkursu i popularyzacji jego idei (załącznik do regulaminu)

 

 

Terminy działań:

 1. Przekazanie informacji o konkursie mediom, kuratoriom, szkołom polskim za granicą i przy placówkach dyplomatycznych, stowarzyszeniom wspierającym Polaków na Wschodzie –luty 2013
 2. Przygotowanie informacji na stronie internetowej MODM w Białymstoku –luty 2013
 3. Początek konkursu: 18 lutego 2011
 4. Termin ostateczny przesyłania prac konkursowych (decyduje data stempla pocztowego): 30 kwietnia 2013
 5. Termin dokonania oceny prac przez jury: do maja 2013
 6. Ogłoszenie wyników: maj 2013
 7. Wręczenie nagród: czerwiec 2013

 Dane kontaktowe organizatora:

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, 15-476 Białystok, ul. Poleska 27, tel 85 664 23 51, e-mail: modm@modm.bialystok.pl

 

Kamilla Przychodzień: kama03@autograf.pl, 502 025 704

 

Regulamin i harmonogram

III Międzynarodowego Konkursu

Literacko-Plastycznego

„Polak- to brzmi dumnie”

 

Organizatorem Międzynarodowego Konkursu literacko-plastycznego „Polak- to brzmi dumnie” jest Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

 

1. Osoba kontaktowa: Kamilla Przychodzień,kama03@autograf.pl, 502025704

 

Informacje szczegółowe o konkursie od dnia rozpoczęcia są dostępne na stronach organizatorów pod hasłem „ III Międzynarodowy Konkurs Plastyczno- Literacki

„Polak- to brzmi dumnie”

 

 1. Współorganizatorami są:

-Galeria im.Ślendzińskich w Białymstoku

-Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

-Uniwersytet w Białymstoku

-Muzeum Podlaskie w Białymstoku

 

 1. Konkurs ma zakres międzynarodowy i przeznaczony jest dla chętnych uczniów szkół w Polsce (wszystkie etapy edukacyjne), szkół z polskim językiem nauczania za granicą (wszystkie etapy edukacyjne), dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego przebywających i zamieszkujących za granicą

 

 1. Cele konkursu:

Cel główny:

Kształtowanie świadomości patriotycznej, aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku poszukiwania wzorców patriotycznych

 

Cele szczegółowe:

 

 • Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia identyfikacji z własnym krajem
 • Podtrzymywanie więzi z krajem dzieci i młodzieży przebywających poza jego granicami
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i kultury narodowej
 • Zachęcanie młodzieży do zgłębiania wiedzy o Polsce, promocja świadomości obywatelskiej,
 • Wzmacnianie świadomości wartości dziedzictwa narodowego
 • Integracja ogólnoeuropejska Polaków w kraju i za granicą
 • Kształcenie postaw świadomego uczestnictwa w życiu narodu
 • Tworzenie pozytywnego obrazu Polski w oczach Polaków i cudzoziemców

 

 

 1. Warunki udziału:

 

W obu częściach konkursu mogą brać dzieci i młodzież

od 5 do 20 lat.

Można przesłać pracę w obu kategoriach.

Prace plastyczne

Uczeń biorący udział w konkursie samodzielnie przygotowuje pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką na temat „Wielcy Polacy ostatnich 200 lat”

Do pracy należy dokleić kartę zgłoszenia z danymi ucznia i podpisaną przez opiekuna prawnego zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgody na wykorzystanie pracy w celu upowszechnienia rezultatów konkursu i popularyzacji jego idei (załącznik do regulaminu)

Pracę należy zabezpieczyć przed zniszczeniem w transporcie!

Uwaga!

1. Prace z jednej szkoły mogą zostać przesłane we wspólnej kopercie (do każdej pracy powinna być oddzielnie doklejona karta zgłoszenia)

2. Prosimy nie przesyłać prac z plasteliny, innych materiałów klejących się oraz wykonanych z nietrwałych , rozsypujących się w transporcie materiałów np. koralików)

3. Prace niespełniające warunków formalnych nie będą podlegały ocenie!

Prace literackie

Uczeń biorący udział w konkursie samodzielnie przygotowuje pracę literacką (wiersz, opowiadanie, rozprawka, esej, felieton, reportaż) na temat „Wielcy Polacy ostatnich 200 lat- moje refleksje o ich wpływie na Polskę i Europę”

[wyłącznie w formie wydruku komputerowego, max dwie strony A4 czcionka Times New Roman 12] )

Do pracy należy przymocować zszywkami kartę zgłoszenia z danymi ucznia z podpisaną przez opiekuna prawnego zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgody na wykorzystanie pracy w celu upowszechnienia rezultatów konkursu i popularyzacji jego idei

Pracę należy zabezpieczyć przed zniszczeniem w transporcie!

 

Uwaga!

1. Prace z jednej szkoły mogą zostać przesłane we wspólnej kopercie (do każdej pracy powinna być oddzielnie doklejona karta zgłoszenia)

2. Prosimy nie kopiować z Internetu ani innych źródeł, prace zostaną poddane weryfikacji przez program antyplagiatowy

 

 

3. Prace niespełniające warunków formalnych nie będą podlegały ocenie!

Termin przesyłania prac: 30 kwietnia 2013 r.

(decyduje data wpłynięcia prac do organizatora)

Adres, na który należy przesyłać prace:

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku,15-476 Białystok, ul. Poleska 27,

z dopiskiem: POLAK- TO BRZMI DUMNIE

 

 1. Ocena prac konkursowych:

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana spośród doradców i konsultantów MODM w Białymstoku, specjalistów Galerii im.Ślendzińskich w Białymstoku,

,przedstawicieli Zespołu Liderów Nauczania Humanistycznego przy MODM w Białymstoku oraz przedstawicieli innych współorganizatorów

W pracach literackich brane pod uwagę będzie przed wszystkim:

- Zgodność z tematem

- Merytoryczna poprawność

- Bogactwo treści

- Piękno i czystość języka

- Przemyślana i dopracowana forma

W pracach plastycznych brane pod uwagę będzie przede wszystkim:

- zgodność z tematem

- bogactwo i czytelność treści i przesłania

- przemyślana forma

- umiejętność posługiwania się wybraną techniką

- harmonijność i wrażenia estetyczne

 

 1. Ogłoszenie wyników i nagrody:

Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie organizatorów w maju 2013 r. Uczestnicy proszeni są o sprawdzanie wyników na stronie http://www.modm.bialystok.pl/


Date: 2015-12-24; view: 1049


<== previous page | next page ==>
The Biological Effect of Ionizing Radiation | Volgin Yaroslav 1er IB
doclecture.net - lectures - 2014-2022 year. Copyright infringement or personal data (0.016 sec.)