Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Mimorozpočtové fondy

1) Státní fondy :

- spravují je odvětvová ministerstva, zřizovány zvláštním zákonem, jejich užití je přísně účelové

 

● Státní fond životního prostředí,

● Státní zemědělský a intervenční fond,

● Státní fond kinematografie,

● Státní fond kultury,

● Fond rozvoje bydlení,

● Fond rozvoje dopravní infrastruktury.

Specifické postavení (specifické fondy)

● Pozemkový fond (PF) – zrušen k 1.1.2013, nahrazen Státním pozemkovým úřadem

● Fond národního majetku (FNM) – zrušen k 1.1.2006, působnost přešla na Ministerstvo financí

● Fond veřejného zdravotního pojištění.

PF a FNM – byly tzv. transformační fondy, neměly charakter klasických peněžních fondů

Fond veřejného zdravotního pojištění– spravován jednotlivými zdravotními pojišťovnami v čele s VZP, plynou sem příjmy z povinného veřejného zdravotního pojištění, fond je dotován ze státního rozpočtu (= platba zdr. pojištění za státní pojištěnce).

2) Mimorozpočtové fondy obcí a krajů:

● Fond rezerv a rozvoje (z přebytků rozpočtů, jeho užití není přísně účelově vymezeno)

● Ostatní účelové fondy ( např. bytový fond, památkový fond….) – počet a struktura závisí na rozhodnutí zastupitelstva

Státní rozpočet ČR.tradičně považován za centralizovaný peněžní fond, který se tvoří, rozděluje a užívá na principu:

● nenávratnosti,

● neekvivalence,

● nedobrovolnosti.

Je nejvýznamnějším veřejným rozpočtem, soustřeďuje největší část příjmů.

Funkce státního rozpočtu:

a) alokační,

b) redistribuční,

c) stabilizační.

Ad a) Alokační funkce – financování veřejného sektoru → zabezpečování veřejných statků pro obyvatelstvo

Ad b) Redistribuční funkce – přerozdělování části HDP a zmírňování nerovností mezi subjekty prostřednictvím:● peněžních transferů nižším příjmovým skupinám,

● progresívního zdanění – je-li zavedeno (důchodové a majetkové daně),

● vyšším zdaněním luxusního zboží,

● dotováním zboží určeného nižším příjmovým skupinám.

Ad c) Stabilizační funkce – za určitých podmínek operacemi na příjmové a výdajové straně SR může vláda ovlivňovat hospodářský růst a zaměstnanost

Na státní rozpočet můžeme pohlížet jako na:

● centralizovaný peněžní fond (tradiční pojetí),

● nejdůležitější peněžní bilanci státu (porovnávání příjmů a výdajů, rozpočtové saldo – kladné / záporné / rozpočet vyrovnaný),

● finanční plán,

● zákon.

Státní rozpočet sestavován na rozpočtové období, nabývá formy rozpočtového zákona.

Pokud není SR schválen do začátku rozpočtového období, hospodaří se podle rozpočtového provizoria - v ČR podle schváleného státního rozpočtu na předchozí rozpočtové období (s významnými omezeními).

Střednědobý výhled: období 2 let následující po sestavovaném rozpočtu, obsahuje očekávané příjmy a výdaje SR a státních fondů a předpoklady, na základě kterých se tyto příjmy a výdaje očekávají

Střednědobý výdajový rámec: celkové výdaje SR a státních fondů na období výhledu, po schválení se stává závazný


Date: 2015-12-24; view: 2143


<== previous page | next page ==>
Politicko ekonomický cyklus. | Proces sestavování, schvalování a kontroly státního rozpočtu
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.01 sec.)