Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


POZOSTAWIENIE WNIOSKU BEZ ROZPOZNANIA

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy pozostawia się bez rozpoznania gdy:

1. zawiera braki formalne,których cudzoziemiec nie uzupełniłpomimo wezwania go do tego w terminie 7 dni, za które uważa się:

niezłożenie wniosku na odpowiednim formularzu,

niewypełnienie wszystkich wymaganych rubryk formularza wniosku;

nieprzedstawienie ważnego dokumentu podróży lub w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

niedołączenie do wniosku:

4 aktualnych i odpowiednich fotografii;

informacji starosty, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy w przypadku cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli są one wymagane;

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie został złożony przez cudzoziemca osobiście, a pomimo wezwania cudzoziemca do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni, cudzoziemiec nie stawił się w urzędzie (z wyjątkiem wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną - zob. pkt 4.6.8 pkt I).

4.9 ODMOWA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELNIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY

Cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, gdy:

1) udzielono mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na to terytorium wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe, lub

3) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawiezezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, lub

4) udzielono mu zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej lub nadano mu status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

5) ubiega się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu, lub

6) jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju, lub

7) odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany, lub8) został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w przypadku przedłużenia tego terminu, lub

9) jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku odmowy udzielenia lub cofnięcia zezwolenia pobytowego, bądź w przypadku odmowy udzielania lub cofnięcia ochrony międzynarodowej , lub

10) przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub

11) przy składaniu wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, choć był do tego obowiązany.

Punktu 10 nie stosuje się w przypadku wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną (zob. pkt 4.6.8 pkt I).

 

W postępowaniu w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi nie stosuje się podstaw odmowy wszczęcia postępowania wymienionych w pkt 2 i 46.

W postępowaniu w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu nie stosuje się podstaw odmowy wszczęcia postępowania wymienionych w pkt 2, 3 i 68.

 


Date: 2015-12-24; view: 1045


<== previous page | next page ==>
DODATKOWE WYMOGI DOT. WNIOSKU 5 page | ODMOWA UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY
doclecture.net - lectures - 2014-2022 year. Copyright infringement or personal data (0.033 sec.)