Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


DODATKOWE WYMOGI DOT. WNIOSKU 5 page

Za członka rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 3, uważa się cudzoziemca należącego do katalogu członków rodziny uprawnionych do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną.

II. Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności można udzielić cudzoziemcowi, jeżeli:

1) zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować:

a) naukę lub

b) szkolenie zawodowe, lub

2) jest absolwentem polskiej uczelni oraz poszukuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy, lub

3) jest duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościele lub związku wyznaniowym, którego status jest uregulowany umową międzynarodową, przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa lub który działa na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, i jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest związany z pełnioną funkcją lub przygotowaniem do jej pełnienia, lub

4) jest pokrzywdzonym w postępowaniu karnym toczącym się przeciwko podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy (pracodawcy):

a) w wyniku przestępstwa powierzenia wykonywania pracy w warunkach szczególnego wykorzystania, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), lub

b) jakomałoletni cudzoziemiec któremu powierzono wykonywanie pracy w trakcie nielegalnego pobytu, lub

5) bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w pkt 4, do czasu otrzymania zaległego wynagrodzenia od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy albo podmiotu, o którym mowa w art. 6 lub art. 7 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

6) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., a cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie, lub

7) jego wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej naruszałby prawa dziecka, określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z 2000 r. Nr 2, poz. 11 oraz z 2013 r. poz. 677), w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu, a cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie, lub8) wykazał, że zachodzą okoliczności inne niż określone w Dziale V ustawy o cudzoziemcach, dotyczącym zezwoleń na pobyt czasowy, uzasadniające jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W przypadku zezwoleń na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, wskazane w pkt I, ppkt 1, 3 lub 4 i w pkt II, ppkt 1-3, 5 lub 8 cudzoziemiec powinien spełniać warunek dotyczący posiadania ubezpieczenia zdrowotnego(zob. pkt 4.5),

W przypadku zezwoleń na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, wskazane w pkt I, ppkt 1, 3 lub 4 i w pkt II, ppkt 1 lit. b, 2 lub 8 cudzoziemiec powinien spełniać warunek dotyczący posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu (zob. pkt 4.5) Wymóg ten uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty utrzymania cudzoziemca będzie pokrywał członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku zezwoleń na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, wskazane w pkt I, ppkt 3 lub 4 i w pkt II, ppkt 1-3, 5 lub 8 cudzoziemiec powinien spełniać warunek dotyczący posiadania zapewnionego na terytorium RP miejsca zamieszkania (zob. pkt 4.5)

W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy w celu podjęcia lub kontynuowania nauki cudzoziemiec powinien spełniać warunek dotyczący posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu (zob. pkt 4.5)oraz kosztów nauki,

W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w pkt II, ppkt 5 cudzoziemiec powinien spełniać warunek dotyczący posiadania zapewnionego na terytorium RP utrzymania.

W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w pkt I, ppkt 4 stosuje się przepisy ustawy o cudzoziemcach dotyczące ustalania, czy związek małżeński cudzoziemca został zawarty w celu obejścia tej ustawy.


Date: 2015-12-24; view: 541


<== previous page | next page ==>
DODATKOWE WYMOGI DOT. WNIOSKU 4 page | POZOSTAWIENIE WNIOSKU BEZ ROZPOZNANIA
doclecture.net - lectures - 2014-2022 year. Copyright infringement or personal data (0.003 sec.)