Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Potencjalne dziedziny współpracy

Polskę i USA łączy dobra współpraca na szczeblu politycznym i militarnym. Stany Zjednoczone są krajem o ogromnym potencjale gospodarczym i wysokim poziomie zaawansowania technologicznego. Biorąc pod uwagę fakt, że polska gospodarka rozwija się w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, współpraca z USA w obszarze technologii oraz innowacji, nabiera szczególnego znaczenia. Istotne są priorytetowe dziedziny współpracy UE-USA zgłoszone w agendzie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (pierwsze spotkanie Transatlantic Economic Council miało miejsce w 2007 r.). Aktualnie najważniejsze dziedziny prac TEC, które popiera nasz kraj, obejmują: innowacje, bezpieczeństwo handlu, e-mobilność, nanotechnologie, dialog inwestycyjny, problematykę pozyskiwania i zaopatrzenia w surowce, współpracę w dziedzinie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, e-zdrowie, wsparcie oraz internacjonalizację małych i średnich przedsiębiorstw, prawo ochrony własności intelektualnej, szeroko rozumianą współpracę regulacyjną i w zakresie standardów. Polska opowiada się za rozwojem współpracy UE-USA w dziedzinie energetyki: bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia, efektywności, zapobiegania zmianom klimatu, które wpisują się m.in. w polskie koncepcje budowania transatlantyckich więzi solidarności w dziedzinie energetyki, a także w bilateralną współpracę Polski z USA. Państwa członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polska) poparły na Szczycie 2009 UE-USA utworzenie Rady ds. Energii (US-EU Energy Council). Polska rozwija niekonwencjonalne metody poszukiwania gazu (Shale Gas) i współpracuje m.in. z USA w tej dziedzinie. Nowe zachęty do współpracy tworzą podpisane w latach 2010-11 porozumienia: wspólna deklaracja Ministra Gospodarki RP oraz Departamentu Energii USA i Departamentu Handlu USA w sprawie współpracy przemysłowej i handlowej w sektorze energii jądrowej oraz memorandum o porozumieniu między Rządem RP a Rządem USA o współpracy w zakresie czystej, efektywnej energii, podpisane w Waszyngtonie. Impuls dają porozumienia administracji oraz biznesu podpisane na Polsko-Amerykańskim Szczycie Gospodarczym w Warszawie w 2012 r. (summit2012.pl), m.in. porozumienie Ministerstwa Gospodarki z Departamentem Handlu USA o wzmocnieniu działań promocyjnych w handlu i dla rozwoju biznesu. Nowym kierunkiem współpracy są planowane kolejne inwestycje w USA w oparciu o amerykański program SelectUSA. Strona polska zainteresowana jest wzmocnieniem współpracy małych i średnich przedsiębiorstw. Ministerstwo Gospodarki przy współpracy z WPHI (USA) integruje środowiska polsko-amerykańskiego biznesu, organizując cykliczne spotkania polonijnego samorządu gospodarczego. Ważna jest współpraca w dziedzinie badań i rozwoju, edukacji, wymiany studentów oraz pracowników wyższych uczelni. W tym roku ogłoszono rozpoczęcie III edycji Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy na Rzecz Staży, uruchomionej w 2010 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.Polska przywiązuje wagę do realizacji umów offsetowych z USA, co powinno doprowadzić do powstania trwałych powiązań podmiotów polsko-amerykańskich, przyczynić się do wzrostu eksportu polskich towarów oraz do poprawy struktury towarowej w kierunku zwiększenia udziału towarów zaawansowanych technologicznie. Zaangażowanie inwestycyjne w Polsce firm amerykańskich powinno być dobrym sygnałem dla innych firm z USA do podjęcia działań związanych z lokowaniem dalszego kapitału na terenie naszego kraju.

 


Date: 2015-12-24; view: 917


<== previous page | next page ==>
Współpraca inwestycyjno-kapitałowa | Chapter 2 "British Studies" by D. D. Kozikis, G. I. Medvedev, p. 23-29.
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.007 sec.)