Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Współpraca inwestycyjno-kapitałowa

Zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego, stan zobowiązań z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) z USA na koniec 2010 r. wyniósł w ujęciu nominalnym 12,4 mld USD (na koniec 2009 r. 12,1 mld USD), co stawia USA na pozycji szóstego największego inwestora w Polsce (pierwsza piątka to: Niderlandy, Niemcy, Francja, Luksemburg, Włochy) oraz daje USA udział 6,2% w całkowitej wartości BIZ (201 mld USD na koniec 2010 r.) w Polsce. Wiele firm USA inwestuje w Polsce poprzez kraje trzecie np. Niderlandy, Luksemburg, Niemcy. Wartość kapitału USA zainwestowanego w Polsce jest faktycznie wyższa, jak podają oficjalne statystyki.

Strona USA szacuje całkowitą wartość zaangażowania inwestycyjnego w Polsce na około 20 -30 mld USD i zatrudnienie ogółem około 180 tys. osób.

USA są największym inwestorem zagranicznym na świecie jako dawca i odbiorca kapitału. Według GUS, na koniec 2010 r. działało w Polsce 756 spółek z udziałem kapitału USA. Dla 132 firm inwestycje przekraczały 1 mln USD. Większość (428) zatrudniała do 9 osób. Według sekcji PKD (działalności gospodarczej), inwestycje USA w Polsce zlokalizowane są głównie w przemyśle przetwórczym (32%), handlu i naprawach pojazdów samochodowych (24%), informacji i telekomunikacji (17%).

Spośród ważniejszych decyzji inwestycyjnych USA w Polsce w ostatnich latach należy wymienić inwestycjęSikorsky Aircraft Corp. w PZL Mielec.Największe inwestycje przy wsparciu PAIiIZ, to m.in.: Dell (wartość ok. 200 mln EUR), PGW (50 mln EUR), Unicorn Chemical LLC (48 mln EUR), Goodrich Landing (46 mln EUR), Delphi (41 mln EUR), 3M (42 mln EUR), TRW (40 mln EUR), Procter & Gamble (40 mln EUR), AAM Holdings (39 mln EUR), Johnson Controls (36 mln EUR), Exide Technologies (35 mln EUR), Cooper Standard (25 mln EUR). Należy odnotować zwiększone zainteresowanie firm USA tworzeniem w Polsce centrów obsługujących procesy biznesowe (BPO), oraz ośrodków badawczo-rozwojowych (B+R) i technologicznych. Obecnie agencja PAIiIZ obsługuje 146 projektów, w tym 31 z USA (31%). Projekty USA mają tradycyjnie największy udział.

Stan polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Stanach Zjednoczonych na koniec 2010 r. osiągnął 1,1 mld USD.Wartość polskich BIZ w USA nie była dotychczas imponująca, jednak polscy inwestorzy wykazują coraz większe zainteresowanie tym rynkiem.

Dostęp do rynku

USA są generalnie rynkiem otwartym. Średnia stawka celna jest niska (ok. 4%), choć występują niekiedy kominy taryfowe na niektóre pozycje towarowe. Polski eksport odbywa się na warunkach wywozu towarów z państw Unii Europejskiej.Pewne utrudnienia powstały po 11 września 2001 r., po wprowadzeniu przepisów i procedur dotyczących przeciwdziałania zagrożeniu terroryzmem. Występują trudności z tytułu stosowania klauzuli bezpieczeństwa narodowego.

Utrudnieniem jest obowiązek uzyskiwania przez polskich obywateli wiz wjazdowych. Notowane są odmowy uzyskania wiz pracowniczych i pozwoleń na pracę dla kierowanych do USA polskich ekip mających świadczyć usługi w ramach podpisanych kontraktów.

Wśród barier technicznych i regulacyjnych należy wymienić spełnienie odpowiednich wymagań (czasem specyficznych) rynku USA, takich jak: standaryzacja, certyfikacja, akredytacja, normy techniczne i procedury zgodności, oznakowanie towarów, bezpieczeństwo produktów, ochrona środowiska, ochrona konsumentów i in.. Szczególne regulacje występują w zakresie przepisów sanitarnych i fitosanitarnych, co powoduje ograniczenia dla eksportu produktów rolnych, w szczególności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

W dziedzinie zamówień rządowychdostęp firm europejskich do rynku USA jest związany z przepisami ustawy Buy American,które nakładają obowiązek wkładu amerykańskiego w ofercie zagranicznej.

 


Date: 2015-12-24; view: 1179


<== previous page | next page ==>
Bieżąca sytuacja gospodarcza w USA | Potencjalne dziedziny współpracy
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.007 sec.)