Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


SZIF administruje platby

a) PGRLF

B) EAFRD

c) z obou fondů

d) z žádného fondu

 

487) Přímé platby do zemědělství:

A) SZIF

b) MZE

c) PGRLF

d) EAFRD

PGRLF

a) jeden ze strukturálních fondů EU

b) Fond ČR zaměřený na rozvoj venkova

c) Fond ČR administrujíce přímé platby

d) žádná odpověď není správná

 

489) Přímé platby do zemědělství ČR byly v okamžiku vstupu ČR do EU:

a) Na stejné úrovni jako v zemích EU-15

b) Vyšší než v zemích EU-15, poněvadž jsme nová členská země

c) Na výrazně nižší úrovni, než v EU-15, ale postupně se vyrovnávají

d) Žádná z uvedených odpovědí není správná

 

490) Dotace do zemědělství:

a) 2 mld.

b) 5 mld.

c) 35 mld.

d) 80 mld.

 

491) PGRLF:

a) vyplácí přímé dotace

b) administruje přímé dotace

c) pouze administruje přímé dotace a vyplácí je SZIF

 

492) jaké programy nepatří do programů PGRLF

a) program mladí

b) program hygiena

c) program provoz

d) program odbytová jednotka

 

 

493) Při žádosti o přímé platby:

a) se musí předložit podnikatelský záměr

b) musí se dokázat na co se použijí

c) nemusí se dokázat na co se použijí ???

d) musí se dokázat na co se použijí při platbě nad 5 tis. Kč

Podpora venkova do r.2005

A) SAPARD

b) ISA

 

495) Platby SAPS jsou vázány:

a) na jednotku produkce

b) na předložení podnikatelského záměru

c) jsou zaměřeny na produkty

d) na výměru registrované zemědělské půdy

496) vypsat ukazatele míry podpory -odhad produkčních podpor, odhad spotřebitelských podpor, odhad podpory obecných služeb, odhad celkových podpor

497) Čeho je součástí podpora při předčasném ukončení zemědělského podnikaní: HRDP

 

498) Míra nezaměstnanosti vyjadřuje:

a) Podíl nezaměstnaných na celkovém počtu obyvatel

b) Podíl nezaměstnaných registrovaných uchazečů o práci na celkovém počtu obyvatelc) Podíl nezaměstnaných na počtu obyvatel ve věku 15-60 let

d) Podíl nezaměstnaných registrovaných uchazečů o práci na ekonomicky aktivním obyvatelstvu

499) Za posledních 20 let se stavy zaměstnanců v zemědělství snížily:

a) o čtvrtinu

b) na čtvrtinu

c) nesnížily se

500) Kolik je zaměstnanců v zemědělství? 110 000

501) Nezaměstnanost jak je vyjádřena = podíl produkce a inputu práce

502) Specifika nezaměstnanosti (zemědělství a lesnictví, skripta 63)

 

503) mezi přímé ukazatele zemědělské výroby nepatří

a) odpisy dlouhodobého majetku/ha z.p.

b) spotřeba osiv/ha o.p.

c) spotřeba hnojiv/ha o.p.

d) výnos na HA výměry plochy

 

504) Do pomocných (doplňkových) ukazatelů nepatří:

a) struktura pracovníků

b) hektarové výnosy jednotlivých plodin

c) procento zornění

d) struktura stáda

505) Do finančních ukazatelů nepatří:

a) zadluženost

b) likvidita

c) intenzita výroby

d) rentabilita

506) Napsat ukazatel fondové: výkon/výrobní fondy

507) Co nepatří do přímých ukazatelů - HZP na ha z.p.

508) Mezi výsledné ukazatele nepatři: VLASTNI NAKLADY NA HEKTAR

509) mobilitní výrobní faktory- půda a kapitál, z těch člověk realizuje důchod, v zemědělství specifické pojetí pracovní síly, nedostatek alternativních výdělkových možností

510) Specifikum zemědělství - vyšší průměrný vek pracovníku

511) co nepatří mezi specifika agrárního sektoru: poptávka se rovná nabídce

512) Co to je SZÚ má stejné principy jako SNA, přihlíží však ke specifikům zemědělství

513) Likvidita- z mater. Na finanční prostředky, k úhradě závazku

514) Referenční datum:ke kterému jsou vztaženy finanční částky nebo toky, probíhající v různé době

 

515) Za komunismu se nekladl důraz na:

a) Biodiverzitu???

b) výkon

c) plnou zaměstnanost

 

Fair trade


a) liberální přístup

b) závazek vůči WTO

c) podpora prvovýrobců z rozvojových zemí, kterým je tak zajištěn příjem z vyrobených výrobků

d) součást evropského trhu


517) do zemědělsko- potravinářského komplexu nepatří:

a) krmivářský prům.

b) potravinářský

c) služby pro zemědělsko -potravinářský prům.

d) obchody-stravování

 

518) kterých hnojiv se dává na ha nejvíce

a) dusíkatých

b) Křemíkových

c) draslíkových

d) fosforečná

 

519) sdružená výroba - počítá se rozčítací metodou a zůstatkovou

520) Sdružená výroba výroba s hlavními i vedlejšími výrobky

521) Co je disponibilní zisk? Zisk po zdanění

522) příspěvek na úhraduv tržních cenách

523) Co zahrnuje příspěvek na úhradu:fixní náklady + hosp. výsledek, nebo tržby minus variabilní náklady

524) Co je to cash flow?peněžní toky; je to rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji podniku za určité časové období

525) Co je CDP? HDP amortizace

526) Co je CPI? - alternativní ukazatel

527) co nepatří do zemědělsko-potravinářské výroby: stravování a obchod

528) PPP- partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem

529) cíl 1 = 75% průměru EU

530) Co patři do HIM - všechna zvířata (patři tam jen zvířata ze základního stáda a tažná zvířata!)

531) Jaké jsou formy opotřebení:fyzické a morální

532) efekty opotřebení, který tam nepatři (byl to Placebo efekt)


Date: 2015-12-24; view: 1659


<== previous page | next page ==>
C) hustota obyvatel | Electrical Conduction
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.008 sec.)