Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


C) hustota obyvatel

d) průměrná mzda

 

452) Co nepatři do soc. pracovních předpokladů

a) gender struktura

b) věková struktura

c) vzdělání

d) struktura domácnosti

 

453) Sociální ekonomika:

a) šedá

b) terciální sektor

c) subsystém třetí ekonomiky

 

454) Sociální a demografická funkce se měří:

a) mírou soběstačnosti potravin

b) podíl pracovníků v zemědělství na celkovém počtu pracovníků v národní ekonomice

 

455) Velikost soc. funkce lze měřit:

a) všemi způsoby

b) specifickou mírou nezaměstnanosti

 

456) sociální ekonomika je:

a) opakem ekonomiky tržní, tedy centrálně plánovaná ekonomika

b) podobná centrálně plánované ekonomice - no, něco na ten způsob tam bylo

c) součástí tzv. komunálního sektoru ekonomiky

d) ani jedna není správná

457) Pro soběstačnost v produkci potravin v ČR platí:

a) ČR ji má v zemědělské úloze jako hlavní cíl

b) ČR ji má v zemědělské úloze, ale ne jako hlavní cíl

c) souvisí s globalizací ve vyšší míře

d)souvisí s globalizací v menší míře

 

458) Co nepatři do soc. podmínek- hustota osídlení

459) Soběstačnost – je cílem CR(80-85%) ale ne hlavním, moznost diskutabilní v důsledku globalizace nevýznamná/pozbývá významu

 

460) Práce

a) domácí, námezdní, nezávislá

b) domácí, nenámezdní, závislá

c) dobrovolná, nenámezdní a nezávislá činnost

d) dobrovolná, plny pracovní úvazek, nezávislá

461) Mezi pracovníky v českém zemědělství:

a) Převažují muži, podíl žen však dlouhodobě roste

b) Převažují ženy, jejich podíl však klesá

c) Podíl žen se stále snižuje, pracují zejména v živočišné výrobě

d) Podíl mužů a žen je zhruba vyrovnaný, odpovídá jejich podílu v celé populaci

 

462) Přepočítaný pracovník je:

a) pracovník na 1ha

b) prac. Na 1 normohodinu

c) stálýd) takový, který odpracuje stejný počet hodin jako stálý pracovník

463) Přepočtený pracovník znamená:

a) stálý pracovník/sezónní pracovník

b) stálý pracovník na 1 ha z.p.

c) stálý pracovník/odprac. hodiny

d) tento termín se nepoužívá

464) Nejvyšší tempo úbytku pracovních sil v zemědělství bylo zaznamenáno v letech

a) 1995-98

b) 1991-92

c) 2000-05

d) 2006-07

 

465) Jaký je průměrný věk pracovníka v zemědělství?41 let

466) Jak se spočítá přepočtený pracovník?veškeré množství práce všech pracovníků / množ. práce stanovené na jednoho trvale činného pracovníka

467) vložená práce – AWU i náklady na pracovníka

468) Co kvalitativní stránka faktoru práce? Vzdělání, profesní struktura, kulturní vyspělost

469) Co není kvalitativní práce? - objem normohodin

470) V roce 2007 hospodářský výsledek v zemědělství- kladný po započtení dotaci.

471) CF = hospodářský výsledek po odečtení daně a mezd a přičtení odpisu, je to disponibilní zisk

 

472) Jaký úřad nebyl vytvořen po revoluci?

a) Agrární komora

b) SZIF

c) PGRLF

d) Státní úřad regulace obchodu¨

 

473) Zelená revoluce byla:

a) projekt intenzifikace zemědělství v oblasti Sahary

b) neúspěšný plán bývalého SSSR na zúrodnění Sibiře

c) Mezinárodní projekt zvýšení produkce obilovin a řešení hladu v Indii

d) Projekt využití mořských řas a planktonu k řešení problému hladu v Africe

 

474) Pod pojmem „nová zelená revoluce“ rozumíme: genetické úpravy rostlin

475) Bílá revoluce – mléko v Indii

476) Co to je anuita:pravidelná, úložní a splatná, opakující se částka ve stejné výši

 

477) Akontace je:

a) pravidelně se opakující platba

b) první, zpravidla navýšená splátka leasingu

c) poslední splátka, po které následuje předání věci

d) ani jedno správně

 

478) Druhy leasingu:


a) operativní, finanční, zpětný

b) operativní, zpětný, bankovní

c) finální, zpětný, operativní

 


479) Výdaje jsou:


a) totožné s náklady

b) vyjadřují peněžní toky

c) vstupy výrobních faktorů

 

480) Co jsou výdaje

a) finančním tokem

b) náklady lišící se o daň obratu tak nějak to bylo

481) Podíl výdajů na nákup potravin je: 20%

482) Co vynáší v ČR nejvíce peněžních prostředků

a) Obilí

b) technické plodiny a řepka

 

483) cenové nůžky -vznik:

a) interní mzdovou disparitou

b) externí mzdovou disparitou

c) hypotéza šlapacího mlýnu

 

484) Co jsou cenové nůžky?v zemědělství je dokonalá konkurence, zemědělci kupují od monopolu a prodávají monopsonu, neovlivní vstupy, výstupy. Vstupy rostou rychleji než výstupy. (rolníci platí na monopol. nákup. trzích za inputy příliš a na monopson. odbyt. trzích dostávají málo)

485) cenové nůžky - vznik:externí mzdovou disparitou

 


Date: 2015-12-24; view: 630


<== previous page | next page ==>
B) V r. 1987 v dokumentu Our Common Future | SZIF administruje platby
doclecture.net - lectures - 2014-2021 year. Copyright infringement or personal data (0.003 sec.)