Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Tabel A-VI/6-2 Turvalisuse alaseid ülesandeid täitma määratud meremeeste minimaalse pädevustaseme kirjeldus

1. veerg 2. veerg 3. veerg 4. veerg
Pädevus Teadmised, arusaamad ja oskused Pädevuse näitamise meetod Pädevuse hindamise kriteeriumid
Laeva turvaplaanis ettenähtud tingimuste tagamine Tööalased teadmised meresõiduturvalisuse mõistete ja määratluste kohta, sh nende aspektide kohta, mis võivad olla seotud piraatluse ja relvastatud rööviga. Teadmised rahvusvahelise meresõiduturvalisuse poliitika ja valitsuste, laevandusettevõtjate ja isikute kohustuste kohta, sh tööalased teadmised nende aspektide kohta, mis võivad olla seotud piraatluse ja relvastatud rööviga. Teadmised meresõiduturvalisuse tasemete ja nendest tulenevate turvameetmete ja –protseduuride kohta laeval ja sadamarajatistes. Teadmised turvalisusega seotud ettekannetetegemise korra kohta. Teadmised asjakohaste konventsioonide, koodeksiteja IMO ringkirjade kohaste õppuste ja harjutamise nõuete ja kordade kohta, sh tööalased teadmised nende kohta, mis võivad olla seotud piraatluse ja relvastatud rööviga. Teadmised laeva turvaplaanis sisalduvate turvalisusega seotud tegevuste kontrollimiseks ja jälgimiseks läbiviidava kontrolli ja ülevaatuse korra kohta. Teadmised turvalisusega seotud ohuolukorra plaanide kohta ja turvaohtudele või turvanõuete rikkumistele reageerimise korra kohta, sealhulgas eriti laeva ja sadama liidese oluliste toimingute jätkamise ja nende aspektide kohta, mis võivad olla seotud piraatluse ja relvastatud rööviga. Heakskiidetud õpetuse või heakskiidetud kursusel osalemise kaudu saadud tõendite hindamine. Protseduurid ja tegevused vastavad laevade ja sadamarajatiste rahvusvahelise turvalisuse koodeksi (ISPS-koodeksi) ja 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (ja selle hilisemate muudatuste) (SOLAS, 1974) põhimõtetele. Turvalisusega seotud õigusnõuded on õigesti määratletud. Suhtlus taotleja vastutusalas on selge ja arusaadav.
Turvariskide ja -ohtude märkamine Teadmised turvalisuse dokumentide, sh turvalisuse deklaratsiooni kohta. Teadmised turvameetmetest kõrvalehoidmiseks kasutatavate meetodite kohta, sh piraatide ja relvastatud röövi toimepanijate poolt kasutatavad meetodid. Teadmised, mis võimaldavad ära tunda võimalikke turvaohte. Teadmised, mis võimaldavad ära tunda relvi, ohtlikke aineid ja seadmeid ja teadlikkus nende poolt põhjustatavast kahjust. Teadmised rahvamasside juhtimise ja kontrollimise tehnikate kohta, vajadusel. Teadmised turvalisuse alase teabe ja turvalisuse alaste sidepidamiste jooksul vahetatud teabe käitlemise kohta. Teadmised füüsilise läbiotsimise ja silmatorkamatu kontrolli teostamise meetodite kohta. Heakskiidetud õpetuse või heakskiidetud kursusel osalemise kaudu saadud tõendite hindamine. Protseduurid ja tegevused vastavad laevade ja sadamarajatiste rahvusvahelise turvalisuse koodeksi (ISPS-koodeksi) ja 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (ja selle hilisemate muudatuste) (SOLAS, 1974) põhimõtetele.  
Laeva korraliste turvaülevaatuste teostamine Teadmised piirangualade jälgimise nõuete kohta. Teadmised laevale ja laeva piirangualadele juurdepääsu kontrollimise kohta. Teadmised tekialade ning laeva ümbritsevate alade tõhusa jälgimise meetodite kohta. Teadmised lasti ja laeva varude ülevaatamise meetodite kohta. Teadmised isikute ja nende isiklike asjade kontrollimise meetodite kohta pardale toimetamise, pardalt lahkumise ja pardal viibimise ajal. Heakskiidetud õpetuse või heakskiidetud kursusel osalemise kaudu saadud tõendite hindamine. Protseduurid ja tegevused vastavad laevade ja sadamarajatiste rahvusvahelise turvalisuse koodeksi (ISPS-koodeksi) ja 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (ja selle hilisemate muudatuste) (SOLAS, 1974) põhimõtetele.  
Olemasolevate turvaseadmete ja -süsteemide nõuetekohane kasutamine Üldised teadmised eri liiki turvaseadmete ja -süsteemide kohta, sh niisuguste seadmete ja süsteemide kohta, mida saab kasutada piraatide ja relvastatud röövi toimepanijate rünnakute vastu, sh nende piirangute kohta. Teadmised turvasüsteemide ja –seadmete katsetamise, kalibreerimise ja hoolduse vajaduse kohta, eriti merel viibimise ajal. Heakskiidetud väljaõppe või eksami kaudu saadud tõendite hindamine. Seadmete ja süsteemide käitamine toimub vastavalt kehtestatud käitamisjuhistele, võttes arvesse seadmete ja süsteemide piiranguid. Protseduurid ja tegevused vastavad laevade ja sadamarajatiste rahvusvahelise turvalisuse koodeksi (ISPS-koodeksi) ja 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (ja selle hilisemate muudatuste) (SOLAS, 1974) põhimõtetele.

 
Date: 2015-12-18; view: 998


<== previous page | next page ==>
Turvalisuse alaseid ülesandeid täitma määratud meremeeste pädevustase | SYLLABIC CONSONANTS
doclecture.net - lectures - 2014-2021 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)