Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Turvalisuse alaseid ülesandeid täitma määratud meremeeste pädevustase

Jaotis A-VI/6 Kõigi meremeeste turvalisuse alase väljaõppe ja õpetuse kohustuslikud miinimumnõuded

Turvalisuse alase üldõppe pädevustase

1 Kõik ISPS-koodeksi nõudeid täitma kohustatud merelaeval töötavad või teenivad isikud, välja arvatud reisijad, peavad enne seda, kui nad hakkavad täitma kohustusi pardal, olema läbinud heakskiidetud turvalisuse alase üldõppe, võttes arvesse B osa suuniseid selleks, et

.1 ette kanda turvaintsidendist, sh piraatluse või relvastatud röövi ohust või tegelikust rünnakust;

.2 teada, kuidas toimida turvaohu märkamisel, ja

.3 osaleda turvalisusega seotud ohuolukorra lahendamiseks kehtestatud protseduurides.

 

2 Meremehed, kes on määratud täitma merelaeval turvalisuse alaseid ülesandeid, peavad enne seda, kui nad hakkavad täitma oma vastavaid kohustusi pardal, olema läbinud turvalisuse alase üldõppe oma ülesannete ja vastutuse valdkonnas, võttes arvesse B osa suuniseid.

3 Turvalisuse alase üldõppe viib läbi laeva turvaülem või samaväärse pädevusega isik.

Turvateadlikkuse alase väljaõppe pädevustase

4 ISPS-koodeksi nõudeid täitma kohustatud laeval mistahes ametis töötavad või teenivad meeskonnaliikmed, kes ei ole määratud täitma turvalisuse alaseid ülesandeid, peavad enne seda, kui nad hakkavad täitma mistahes kohustusi pardal:

.1 olema läbinud asjakohase heakskiidetud turvateadlikkuse alase väljaõppe või õpetuse vastavalt tabelile A-VI/6-1;

.2 tõestama, et on saavutanud nõutud pädevustaseme, et täita neid ülesandeid ja kohustusi ning kanda vastutust, mis on loetletud tabeli A-VI/6-1 1. veerus

.2.1 näidates oma pädevust vastavalt tabeli A-VI/6-1 3. ja 4. veerus sätestatud pädevuse näitamise meetoditele ning pädevuse hindamise kriteeriumidele, ja

.2.2 sooritades eksami või tehes läbi jooksva hindamise osana tabeli A-VI/6-1 2. veerus esitatud teemadele tuginevast heakskiidetud õppekavast.

Üleminekusätted

5 Kuni 1. jaanuarini 2014 võivad meremehed, kes alustasid heakskiidetud meresõidupraktikat enne käesoleva jaotise jõustumise kuupäeva, tõestada lõike 4 nõuete täitmist alljärgnevalt:

.1 heakskiidetud meresõidupraktikaga, teenides laevapersonali liikmena kokku vähemalt kuus kuud viimase kolme aasta jooksul, või

.2 lõikes 5.1 nõutud meresõidupraktikaga võrdsustatud turvalisusega seotud teenistusülesannete täitmisega, või

.3 heakskiidetud eksami läbimisega, või

.4 heakskiidetud väljaõppe eduka läbimisega.Turvalisuse alaseid ülesandeid täitma määratud meremeeste pädevustase

6 Meremehed, kes on määratud täitma turvalisuse alaseid ülesandeid, sh piraatluse ja relvastatud röövi vastase võitlusega seotud ülesandeid, peavad tõestama, et on saavutanud nõutud pädevustaseme, et täita neid ülesandeid ja kohustusi ning kanda vastutust, mis on loetletud tabeli A-VI/6-2 1. veerus.

7 Taotleja tabeli A-VI/6-2 2. veerus loetletud temaatilised teadmised peavad olema piisaval tasemel temale määratud turvalisuse alaste, sh piraatluse ja relvastatud röövi vastase võitlusega seotud ülesannete täitmiseks laeval.

8 Tunnistuse taotleja peab tõestama, et on saavutanud nõutud pädevustaseme:

.1 näidates, et on pädev täitma neid ülesandeid ja kohustusi ning kandma vastutust, mis on loetletud tabeli A-VI/6-2 1. veerus vastavalt selle tabeli 3. ja 4. veerus sätestatud pädevuse näitamise meetoditele ning pädevuse hindamise kriteeriumidele, ja

.2 sooritades eksami või tehes läbi jooksva hindamise osana tabeli A-VI/6-2 2. veerus esitatud materjalidele tuginevast heakskiidetud kursusest.

Üleminekusätted

5 Kuni 1. jaanuarini 2014 võivad turvalisuse alaseid ülesandeid täitma määratud meremehed, kes alustasid heakskiidetud meresõidupraktikat enne käesoleva jaotise jõustumise kuupäeva, tõestada oma pädevust täita neid ülesandeid ja kohustusi ning kandma vastutust, mis on loetletud tabeli A-VI/6-2 1. veerus alljärgnevalt:

.1 heakskiidetud meresõidupraktikaga, teenides turvalisuse alaseid ülesandeid täitma määratud laevapersonali liikmena kokku vähemalt kuus kuud viimase kolme aasta jooksul, või

.2 lõikes 9.1 nõutud meresõidupraktikaga võrdsustatud turvalisusega seotud teenistusülesannete täitmisega, või

.3 heakskiidetud eksami läbimisega, või

.4 heakskiidetud väljaõppe eduka läbimisega.Tabel A-VI/6-1 Turvateadlikkuse alase minimaalse pädevustaseme kirjeldus

1. veerg 2. veerg 3. veerg 4. veerg
Pädevus Teadmised, arusaamad ja oskused Pädevuse näitamise meetod Pädevuse hindamise kriteeriumid
Kõrgendatud teadlikkuse abil meresõiduturvalisuse suurendamisele kaasaaitamine Tööalased põhiteadmised meresõiduturvalisuse mõistete ja määratluste kohta, sh nende aspektide kohta, mis võivad olla seotud piraatluse ja relvastatud rööviga. Põhiteadmised rahvusvahelise meresõiduturvalisuse poliitika ja valitsuste, laevandusettevõtjate ja isikute kohustuste kohta. Põhiteadmised meresõiduturvalisuse tasemete ja nendest tulenevate turvameetmete ja –protseduuride kohta laeval ja sadamarajatistes. Põhiteadmised turvalisusega seotud ettekannete tegemise korra kohta. Põhiteadmised turvalisusega seotud ohuolukorra plaanide kohta. Heakskiidetud õpetuse või heakskiidetud kursusel osalemise kaudu saadud tõendite hindamine. Õigesti osatakse välja tuua meresõiduturvalisuse suurendamisega seotud nõuded.
Turvaohtude märkamine Põhiteadmised turvameetmetest kõrvalehoidmiseks kasutatavate meetodite kohta. Põhiteadmised, mis võimaldavad ära tunda võimalikke turvaohte, sh neid aspekte, mis võivad olla seotud piraatluse ja relvastatud rööviga. Põhiteadmised, mis võimaldavad ära tunda relvi, ohtlikke aineid ja seadmeid ja teadlikkus nende poolt põhjustatavast kahjust. Põhiteadmised turvalisuse alase teabe ja turvalisuse alase sidepidamise käigus vahetatud teabe käitlemise kohta. Heakskiidetud õpetuse või heakskiidetud kursusel osalemise kaudu saadud tõendite hindamine. Õigesti osatakse välja tuua meresõiduturvalisuse ohud.
Turvateadlikkuse ja valveloleku tagamise vajaduse mõistmine ja viiside tundmine Põhiteadmised asjakohaste konventsioonide, koodeksite ja IMO ringkirjade kohaste väljaõppe, õppuste ja harjutamise nõuete kohta, sh need, mis on mõeldud piraatluse ja relvastatud röövide vastu võitlemiseks. Heakskiidetud õpetuse või heakskiidetud kursusel osalemise kaudu saadud tõendite hindamine. Õigesti osatakse välja tuua meresõiduturvalisuse suurendamisega seotud nõuded.

 


Date: 2015-12-18; view: 1036


<== previous page | next page ==>
Training a more laid-back brain | Tabel A-VI/6-2 Turvalisuse alaseid ülesandeid täitma määratud meremeeste minimaalse pädevustaseme kirjeldus
doclecture.net - lectures - 2014-2022 year. Copyright infringement or personal data (0.032 sec.)