Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Oprogramowanie GIS firmy ESRI.

-ArcGIS - jest linią produktów, które tworzą kompletny, skalowalny System Informacji Geograficznej, przyjazny użytkownikowi i oparty na uznanych standardach technicznych, dostosowany zarówno do potrzeb małych firm, jak i organizacji o zasięgu globalnym.

Pakiety z rodziny ArcGIS:

-ArcReader - jest bezpłatnym produktem, pozwalającym na przeglądanie i drukowanie map,

-ArcView -jest pakietem zapewniającym wysokiej jakości wizualizację kartograficzną, narzędzia do zarządzania i analizowania danych geograficznych oraz podstawowe narzędzia do tworzenia i edycji tych danych

-ArcEditor - zawiera pełną funkcjonalność ArcView uzupełnioną o możliwość edycji wszystkich formatów danych ESRI w tym warstw informacyjnych i wielodostępnych geobaz.

-ArcInfo –jest kompletnym systemem tworzenia, gromadzenia, aktualizowania, analizowania, tworzenia zapytań oraz wizualizacji i publikacji danych GIS.

13.Zastosowanie systemów GIS w administracji oraz inne zastosowania.

-Administracja państwowa centralna i lokalna:

planowanie przestrzenne,

zarządzanie infrastrukturą,

ewidencja własności,

zarządzanie nieruchomościami,

podejmowanie decyzji (prawnych, ekonomicznych, administracyjnych).

Administracja (właściciele) budynków mieszkalnych i nieruchomości - opis, inwentaryzacja i ewidencja (kataster).

Urzędy statystyczne - ewidencja i lokalizacja sprawozdawców, demografia.

Architektura i budownictwo.

14.Służby specjalistyczne

-Ratownicze - lokalizacja, ewidencja, statystyka, prognozowanie zagrożeń, planowanie dróg ewakuacji.

-Służby celne – lokalizacja, ewidencja, statystyka, prognozowanie dróg i skali przemytu.

-Obrona cywilna – lokalizacja, ewidencja, statystyka, prognozowanie zagrożeń, podejmowanie decyzji przy udzielaniu pomocy, planowanie dróg ewakuacji.

Policja, straż miejska, transport, służby komunalne, wojsko.

15.Zadania GIS realizowane przez służby geodezyjno-kartograficzne i hydrografię.

Opracowywanie map tematycznych.

Tworzenie baz danych.

Produkcja map papierowych i elektronicznych.

Kartografia trójwymiarowa

16.Omów ECDIS i WECDIS.

-ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) jest nie tylko elektroniczną wizualizacją informacji kartograficznej ale jest kompleksowym systemem informacyjnym.

Standard ECDIS został opublikowany w specjalnym wydawnictwie IHO Nr 57 (S-57) i Nr 52 (S-52) i dotyczy map elektronicznych dla akwenów brzegowych i morza pełnego.

W ciągu ostatnich lat proces wdrażania elektronicznych map nawigacyjnych był kontynuowany i zaowocował wdrożeniem tych map na wielu jednostkach pływających.Sprzyja temu stabilna sytuacja prawna oraz względy praktyczne i ekonomiczne.

Sprzyja temu również elektroniczny serwis dystrybucji poprawek i uaktualnień.

-ECDIS to system przetwarzania map elektronicznych zawierający elektroniczne mapy nawigacyjne, mapy innych formatów, urządzenia nawigacyjne ARPA, log, żyrokompas, GPS, echosondę i inne urządzenia. Jest stosowany na statkach morskich.

-WECDIS to odmiana systemu ECDIS w wersji wojskowej, wzbogacona o dane specjalne, wojskowe stacje radiolokacyjne, systemy dowodzenia oraz odpowiednio zabezpieczony przed awarią poprzez dublowanie urządzeń.

17.Sposoby odwzorowania kształtu Ziemi.

Kształt Ziemi jest tak bardzo zróżnicowany, że w praktyce nie da się określić formuły matematycznej mogącej go zobrazować.

Aby uprościć i ujednolicić rozumienie kształtu Ziemi wprowadzono dwa pojęcia:

Geoida to w przybliżeniu powierzchnia, którą utworzyłyby wody mórz otwartych rozciągnięte pod lądami wirującej Ziemi, z uwzględnieniem sił grawitacyjnych otaczających je, niejednorodnych pod względem gęstości mas.

Elipsoida obrotowa, czyli powierzchnia powstała w wyniku obrotu elipsy wokół jednej z jej osi; jest wystarczająco prosta do określenia analitycznego oraz w wystarczająco dużym stopniu przybliża kształt i wymiary globu Ziemskiego

18.Omów rodzaje układów współrzędnych.

Najczęściej stosuje się następujące układy współrzędnych:

Geograficzne na powierzchni kuli φ, λ i geodezyjne na elipsoidzie obrotowej B,L,

Prostokątne płaskie x,y, (w matematyce oś x jest pozioma, a układ lewoskrętny, w układzie geodezyjnym oś x jest pionowa, a układ prawoskrętny),

Biegunowe płaskie – punkt początkowy – biegun, kierunek i odległość.

19.Rodzaje odwzorowań kartograficznych.

Każde przekształcenie powierzchni elipsoidy na płaszczyznę powoduje zmianę relacji geometrycznych odwzorowywanego obrazu.

Pod względem rodzaju powierzchni odwzorowania wyróżniamy odwzorowanie płaszczyznowe, walcowe i stożkowe.

Pod względem zorientowania powierzchni odwzorowania wyróżniamy odwzorowanie normalne (biegunowe), poprzeczne (równikowe) i ukośne (horyzontowe).

20.Omów układy współrzędnych stosowane dotychczas w Polsce.

-Układ 1942 – elipsoida Krassowskiego – obowiązywał do połowy lat 60-tych. Posiadał dwa podsystemy – pasy południkowe o szerokości 6 stopni (15 i 21) oraz pasy o szerokości 3 stopnie (15, 18, 21 i 24)

-Układ 1965 – elipsoida Krassowskiego - obowiązywał od końca lat 60-tych w służbie cywilnej, 5-strefowy układ, cztery ćwiartki terytorium Polski oraz strefa piąta obejmująca województwo katowickie (granice sprzed 1975r.).

-Układ GUGIK 80 – stosowany do map przeglądowych w skalach 1:100 000 i mniejszych – jednostrefowe odwzorowanie quasistereograficzne, punkt przyłożenia w środku Polski.

-Układ WGS-84 – od początku lat 90-tych podjęto prace mające na celu włączenie obszaru Polski do europejskiego systemu odniesień przestrzennych ETRS (European Terrestrial Reference System)

-WGS-84 – układ 1992 – przyjęto jednostrefowe odwzorowanie Gaussa Krugera z południkiem osiowym 19 stopni – stanowi podstawę do wykonania map w skalach 1:100 000 i mniejszych

-WGS-84 – układ 2000 – przyjęto czterostrefowe odwzorowanie Gaussa Krugera z południkami osiowymi 15, 18, 21 i 24 stopnie.

-WGS-84 – UTM Odwzorowanie uniwersalne poprzeczne Merkatora.

21.Omów układ współrzędnych WGS-84 – UTM.

-WGS-84 – UTM Odwzorowanie uniwersalne poprzeczne Merkatora

UTM (Universal Transverse Mercator Projection) stosowane powszechnie na świecie do celów nawigacyjnych i wojskowych.

Jest to odwzorowanie Gaussa-Krügera w pasach 6 -stopniowych, ze skalą na południku środkowym m0 = 0,9996 (zniekształcenie na tym południku wynosi 40 cm/km).

Odwzorowanie to zostało wprowadzone pierwotnie na elipsoidzie Hayforda, obecnie zaś zarówno w zastosowaniach cywilnych, jak i wojskowych obowiązuje elipsoida WGS-84.

Współrzędne punktów początkowych układów współrzędnych prostokątnych w każdym pasie: E = 500 km, N = 0 km,

UTM stosuje się dla powierzchni kuli ziemskiej pomiędzy równoleżnikami 84° N a 80° S,

w UTM zniekształcenia długości są mniejsze i bardziej równomiernie rozłożone, a zatem powierzchnia elipsoidy jest wierniej odwzorowana na płaszczyźnie niż w odwzorowaniu Gaussa-Krugera.

22.Omów geokodowanie.

Najbardziej popularną formą przechowywania danych geograficznych jest adres.

Stąd też często stosuje się funkcję pozwalającą na automatyczne umieszczanie na mapie dowolnych obiektów na podstawie ich adresu (bez znajomości jego współrzędnych geograficznych).

Aby móc zrealizować funkcję geokodowania konieczne jest posiadanie warstwy ulic z następującymi atrybutami opisowymi:

nazwa ulicy;

numer od którego zaczyna się numeracja ulicy po lewej stronie;

numer na którym kończy się numeracja ulicy po lewej stronie;

numer od którego zaczyna się numeracja ulicy po prawej stronie;

numer na którym kończy się numeracja ulicy po prawej stronie.

23.Podaj parametry elipsoidy WGS-84.

Rok określenia – 1984

Półoś a – 6 378 137 m

Półoś b – 6 356 749 m

Spłaszczenie f – 1:298,257, gdzie f= (a-b)/a

 


Date: 2015-12-18; view: 557


<== previous page | next page ==>
Podstawowe elementy geometryczne. | By Katherine Mansfield
doclecture.net - lectures - 2014-2019 year. Copyright infringement or personal data (0.003 sec.)