Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Podstawowe elementy geometryczne.

-Wyróżniamy elementy geometryczne:

0 D zerowymiarowe punkt,

1 D jednowymiarowe linia,

2 D dwuwymiarowe obszar,

3 D trójwymiarowe bryła.

7.Źródła danych dla GIS.

-Pomiary bezpośrednie (geodezyjne, hydrograficzne) wysoka jakość ale ilość danych jest z reguły ograniczona do niewielkich powierzchni terenu. Przykładowe źródła danych do automatycznej rejestracji to systemy satelitarne, laserowy skaning lotniczy, echosondy, laserowe stacje pomiarowe.

-Teledetekcja/Fotogrametria pokrywa duże powierzchnie jednak dokładność zależy od jakości fotografii i metody próbkowania.

-Mapy analogowe dostarczają danych dla dużych obszarów jednak ich precyzja jest niska przy opracowaniach małoskalowych.

Źródłem informacji geograficznej mogą być także -zewnętrzne bazy danych, z których przenosimy dane do systemu geoinformacyjnego.

Integracja danych może wymagać ujednolicenia skali i odwzorowania kartograficznego, tak więc dobry system geoinformatyczny powinien mieć funkcję przeliczania współrzędnych z zachowaniem zadowalającej dokładności.

W wielu krajach utworzono narodowe agencje kartograficzne, które zajmują się opracowaniem cyfrowych map topograficznych.

8.Porównać model wektorowy i rastrowy.

1.Zastosowanie

Model wektorowy opis obiektów o wyraźnie zaznaczonych granicach,

Model rastrowy Analiza zjawisk przestrzennych o charakterze ciągłym.

2.Skalowalność

Model wektorowy nie traci na jakości,

Model rastrowy Traci na jakości przy powiększeniach większych niż +/- 10 razy

3.Wykorzystanie pamięci komputera

Model wektorowy oszczędne

Model rastrowy pamięciochłonne

4.Dostęp do informacji

Model wektorowy Obszerne dane z baz danych przyporządkowane pojedynczym obiektom.

Model rastrowy Brak wyodrębnienia obiektów. Jeden obraz rastrowy przedstawia jedną cechę przestrzenną.

9.Konwersja map wektorowych na rastrowe i odwrotnie.

W procesie pozyskiwania danych jest stosowana metoda zamiany zapisu rastrowego na wektorowy (tzw. Wektoryzacja) lub zamiana danych wektorowych na rastrowe ( tzw. Rasteryzacja).

Znacznie trudniejsza jest wektoryzacja ponieważ spotykamy się tu z problemem uzyskania danych wektorowych o dużej dokładności współrzędnych, na podstawie informacji pochodzącej z mniej dokładnego zapisu rastrowego a także to, że topologia połączeń miedzy elementami geometrycznymi jest zapisana w sposób jawny czego brakuje w zapisie rastrowym.

Programy do automatycznej wektoryzacji wykorzystują metody analizy obrazu.10.Definicja i właściwości ortofotomapy.

-Ortofotomapa jest to mapa uzyskana przez zmianę odwzorowania zdjęcia lotniczego do rzutu równoległego, co likwiduje zniekształcenia wywołane rzeźbą i nachyleniem terenu.

Zdjęcie lotnicze jest obarczone zniekształceniami spowodowanymi kątem rejestracji, czy też deniwelacjami.

W odpowiednim procesie przetwarzania, takie zniekształcenia są eliminowane.

Ortofotomapa w przeciwieństwie do zdjęcia lotniczego charakteryzuje się:

rzutem ortogonalnym (a nie środkowym),

jednolitą skalą dla całej powierzchni terenu (skali nie mają jednak obiekty wystające ponad powierzchnię terenu np. domy, drzewa

11.Rodzaje oprogramowania systemów GIS, właściwości oprogramowania profesjonalnego.

-Business GIS : Oprogramowanie nastawione na zastosowanie w marketingu gdzie spełnia rolę pomocniczą jako jeden z narzędzi do podejmowania decyzji.

Programy tego typu wyposażone są w bardzo proste funkcje do analizy danych rozmieszczonych na mapie.

Dzięki temu mogą być obsługiwane przez zupełnych laików.

Najczęściej systemy tego typu dostarczone są z gotowymi do używania mapami.

Można je określić jako programy pomagające uzyskać informacje powiązane z położeniem geograficznym osobom nie mającym pojęcia o systemach informacji geograficznej

-Desktop GIS: Jest to najliczniej reprezentowana grupa produktów GIS.

Oprogramowanie to charakteryzuje się prostotą obsługi przy jednocześnie wysokiej funkcjonalności.

Można spokojnie korzystać z przeciętnego komputera biurowego.

Także do jego obsługi nie jest wymagany specjalista do spraw GIS, wystarczy osoba znająca dany program.

Producenci tego typu systemów przykładają największą uwagę do tego aby: był to system jak najbardziej uniwersalny i jak najłatwiejszy w obsłudze.

-Professional GIS:

To programy w których wykorzystujemy bardzo zaawansowane funkcje do przetwarzania map cyfrowych typu:

konwersja danych rastrowych na wektorowe,

produkcja wysoko jakościowych map,

przetwarzanie bardzo dużych ilości danych

funkcje do edycji danych i tworzenie na ich podstawie map.

Aby w pełni wykorzystać ich duże możliwości powinny być obsługiwane przez osoby przeszkolone.


Date: 2015-12-18; view: 516


<== previous page | next page ==>
Definicje SIP,SIT,GIS. | Oprogramowanie GIS firmy ESRI.
doclecture.net - lectures - 2014-2019 year. Copyright infringement or personal data (0.003 sec.)