Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


PENTRU STUDENTUL-PRACTICANT(STAGIAR)

I. Înainte de plecare la practică, e necesar:

  1. a determina cu exactitate caracterul şi termenele practicii;
  2. a obţine agenda practicii, repartizarea la practică cu denumirea firmei şi adresa juridică corectă;
  3. a coordona programul practicii de iniţiere cu catedra;
  4. a examina detaliat cu conducătorul practicii de licenţă sarcinile ce urmează a fi îndeplinite la întreprindere;
  5. a solicita catedrei de profil instrucţiuni privind problemele organizării şi desfăşurării practicii.

 

II. Studentul-practicant sosit la locul practicii, este obligat:

1. să se prezinte la direcţia întreprinderii şi să confirme în agendă data sosirii;

2. să primească un document de practicant al întreprinderii (adeverinţă, permis);

3. să coordoneze cu conducătorul practicii de la întreprindere:

- programul practicii;

- sarcinile individuale primite la plecare din instituţia de învăţămînt;

- locul de muncă;

- planul calendaristic al desfăşurării practicii;

- ordinea de utilizare a echipamentului întreprinderii.

4. să ia cunoştinţă şi să respecte regulamentul privind ordinea inferioară şi tehnica securităţii la întreprindere;

5. să precizeze cu conducătorul practicii de la întreprindere cine va dirija munca practicantului, ordinea şi locul de primire a consultaţiilor;

6. să lucreze la întreprindere neîntrerupt pînă în ultimul termen al practicii, semnînd zilnic fişa de pontaj;

7. să completeze sistematic Agenda practicii. Însemnările făcute în agendă trebuie să demonstreze abilităţile studentului de a se orienta atît în organizarea, cît şi în tehnologia producţiei, în economia ei, privind economia şi organizarea procesului de producţie;

8. în baza Agendei, să elaboreze un raport despre activitatea realizată în cadrul stagiului de practică.

 

 

PROGRAMUL

practicii de iniţiere pentru studenţii,

specialitatea 362.1 Marketing şi logistică

Scopul practicii de iniţiere:formarea cunoştinţelor primare privind activitatea de producţie, de prestare a serviciilor şi activitatea economică a întreprinderilor, organizaţiilor în diferite activităţi şi ramuri ale economiei naţionale.

 

Obiectivele practicii de iniţiere

 

1. consolidarea cunoştinţelor teoretice în domeniul marketingului şi logisticii, economiei entităţilor economice;

2. flexibilizarea gândirii şi a modalităţilor de operare cu programe, concepte, metode, tehnici aplicate în activitatea economică;3. comunicarea cu personalul întreprinderii, cu partenerii ei şi însuşirea regulilor de comportament în colectivul acesteia;

4. dezvoltarea capacităţilor de analiză a activităţii economico - financiare a agenţilor economici (rezidenţilor şi nerezidenţilor Republicii Moldova) în cadrul practicii;

5. analiza factorilor interni şi externi care influenţează activitatea entităţilor economice ;

6. utilizarea instrumentarului normativ-juridic de reglementare a activităţii economice;

7. elaborarea şi susţinerea Raportului practicii de iniţiere, care contribuie la aprecierea nivelului de pregătire a studentului din punct de vedere teoretic şi practic conform Planului de învăţămînt la specialitatea 362.1 Marketing şi logistică;

Sumarul activităţilor în perioada practicii de iniţiere

 

A. Caracteristica generală a întreprinderii

1 Forma juridică şi de organizare a activităţii la întreprindere.

2 Baza juridică şi normativă de activitate a întreprinderii (acte normative, statutul, regulamentul intern etc.).

3 Istoria fondării întreprinderii.

4 Sfera de activitate a întreprinderii.

5 Structura organizatorică a întreprinderii.

6 Structura administrativă a întreprinderii.

7 Organizarea muncii personalului administrativ şi salarizarea lui.

8 Resursele de muncă a întreprinderii.

 

Se apreciază lucrul individual al studentului în cadrul practicii de iniţiere şi la alte compartimente ale activităţii entităţii economice coordonate cu conducătorul practicii.

 

B. Caracteristica sistemului de gestiune a activităţii economice

1 Organizarea formală a firmei, relaţiile cu rezidenţii Republicii Moldova;

2 Procesele verbale de intenţii, acorduri, contracte comerciale;

3 Funcţiile direcţiei (secţiei) de marketing: analiza, previziunea, planificarea, organizarea, executarea;

4 Programarea şi controlul operaţiunilor tehnologice, gestiunea utilajului de producţie, a materiei prime, a resurselor energetice, aprovizionarea tehnico-materială, logistica procesului de producţie;

 

 

C. Raţionalizarea activităţii economice a organizaţiei

1 Analiza activităţii entităţii economice în sistemul economiei ramurile şi naţionale;

2 Elaborarea şi argumentarea propunerilor cu privire la perfecţionarea activităţii entităţii economice;

 

 

 

Activităţi realizate în cadrul practicii

Data executării lucrărilor Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate. Observaţiile practicantului şi notele conducătorului practicii Avizul conducătorului
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Conţinutul conferinţelor de producţie

Data Locul de muncă (sectorul, secţia). Chestiunile discutate la conferinţă, propunerile şi sugestiile stagiarului Avizul conducătorului
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Ajutorul acordat producţiei, activitatea de cercetare ştiinţifică şi de raţionalizare a studenţilor la practică

Nr. Conţinutul lucrărilor executate Avizul conducătorului
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Activitatea practicantului referitor la studierea noilor realizări ale tehnicii,

a metodelor progresiste de muncă şi a problemelor activităţii

întreprinderii în economia de piaţă

Nr. Conţinutul lucrărilor Avizul conducătorului
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Concluzia şi sugestiile studentului referitor la practică

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

覧覧覧覧- Semnătura stagiarului

 

Aprecierea activităţii studentului-practicant

Concluziile întreprinderii privind activitatea stagiarului, abilităţile tehnice, volumul de lucrări şi calitatea lor, spiritul de iniţiativă şi nivelul de disciplină, rezultatele examenelor funcţionale şi altele se consemnează de conducătorul întreprinderii şi se certifică prin semnătura şi ştampilă.

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧末末末末

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Conducătorul practicii

L.Ş.

末末末末末末末末末末末末末末末末

覧覧 末末末末末末末末20末末

 

 

Sarcina individuală complementară programului practicii

(se formulează la catedră)

Tema

sarcinii:末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末

 

 

Data formulării 覧末末末末末末末末末末末末 20末末

Termenul de executare 末末末埋末末末末末末末末20末末

 

Semnătura conducătorului care a formulat sarcina末末末末末末末末末末末末末末

 

 

Observaţiile şi indicaţiile conducătorului practicii de la catedră

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧


Date: 2015-12-18; view: 938


<== previous page | next page ==>
ORDIN DE REPARTIZARE | Do you agree that bad habits, like smoking, can be dangerous? Why (not)?
doclecture.net - lectures - 2014-2021 year. Copyright infringement or personal data (0.005 sec.)