Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Wykształcenie średnie

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wykształcenie średnie posiada osoba, która:

ukończyła szkołę ponadpodstawową, z wyjątkiem:

zasadniczej szkoły zawodowej,

szkoły zasadniczej lub

innej szkoły im równorzędnej,

ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem:

zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących i trzyletnich technikach uzupełniających

trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

Szkoła ponadgimnazjalna

 

Szkołami ponadgimnazjalnymi w Polsce określa się szkoły, które uczeń rozpoczyna po skończeniu gimnazjum.

 

Jest kilka rodzajów szkół ponadgimnazjalnych:

liceum ogólnokształcące (LO)

liceum profilowane (LP)

technikum (T)

zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ)

 

Dla absolwentów ZSZ dostępne są następujące szkoły:

uzupełniające liceum ogólnokształcące

technikum uzupełniające

 

Dla absolwentów liceów profilowanych i ogólnokształcących oraz techników dostępna jest:

szkoła policealna

 

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin maturalny, mają prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej.

Zasadnicza szkoła zawodowa szkoła na podbudowie programowej gimnazjum, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego. Podstawy programowe dla kształcenia ogólnego w tego typu szkole określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458; Dz.U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041). Kształcenie zawodowe odbywa się na poziomie czeladniczym, zgodnie z profilem danej placówki. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplomem poświadczającym kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym.Wykształcenie wyższe jest wykształceniem uzyskanym w uniwersytecie, uniwersytecie technicznym (politechnika) lub w innych ośrodkach szkolnictwa wyższego. Pojęcie wykształcenia wyższego obejmuje skończenie studiów wyższych (po szkole średniej), oraz dalsze studia lub badania prowadzące do uzyskania stopnia naukowego.

Wykształcenie wyższe w Polsce

 

W polskim systemie edukacji wykształcenie wyższe w przypadku studiów I stopnia (zawodowych) kończy się nadaniem tytułu licencjata lub inżyniera, w przypadku studiów II stopnia (magisterskich) albo jednolitych studiów magisterskich nadaniem tytułu magistra (do niedawna również magistra inżyniera) lub równorzędnego (lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii).

 

Szkoły wyższe przyznają też stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W Polsce działa Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów a podstawą jej działalności jest ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

 

Stopień doktora nadaje się osobie, która posiada:

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny

zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej

przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.


Date: 2015-12-11; view: 1153


<== previous page | next page ==>
Szkoła podstawowa w Polsce | Das Resümee der Rede von Frau Staatssekretärin Hermenau
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.006 sec.)