Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Szkoła podstawowa w Polsce

Wykształcenie w prawie polskim

Wykształcenie jest także sztywno określonym wyznacznikiem rodzaju ukończonej szkoły. W Polsce, prawne kryteria poziomu wykształcenia określają Ustawa o systemie oświaty z 7 IX 1991, oraz Prawo o szkolnictwie wyższym z 27.07.2005 r. Zgodnie z nimi wyróżnia się następujące poziomy wykształcenia:

wykształcenie podstawowe posiadają osoby, które ukończyły szkołę podstawową lub podstawowe studium zawodowe,

wykształcenie gimnazjalne posiadają osoby, które ukończyły gimnazjum,

wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadają osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową, szkołę zasadniczą lub inną szkołę równorzędną,

wykształcenie średnie posiadają osoby, które ukończyły szkołę ponadpodstawową (na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej) lub ukończyły szkołę ponadgimnazjalną z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej,

wykształcenie wyższe posiadają osoby, które na studiach wyższych (I lub II stopnia) uzyskały tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.

Wykształcenie podstawowe rodzaj wykształcenia, które jest obowiązkowym do zdobycia. Aktualnie uczeń uzyskuje wykształcenie podstawowe po ukończeniu nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum, jednakże czasem mówiąc o tej ostatniej mówi się także o innym wykształceniu jakim jest wykształcenie gimnazjalne. Po zdobyciu wykształcenia podstawowego uczeń ma prawo (już nie obowiązek) do dalszego kształcenia - może wtedy starać się o wykształcenie zasadnicze, wykształcenie zawodowe lub wykształcenie średnie

Szkoła podstawowa w Polsce

Szkoła podstawowa w Polsce jest elementem systemu oświaty i jest obowiązkowa. Istnieje także możliwość realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą, tzw. nauczanie domowe.

Osoba, która skończy szkołę podstawową, uzyskuje wykształcenie podstawowe. Do lat 60. szkoła podstawowa w Polsce była szkołą siedmioklasową. 1 września 1999 roku w Polsce rozpoczęła się reforma edukacji. Dotychczasowa ośmioklasowa szkoła podstawowa została zastąpiona sześcioma klasami. W tym samym czasie, również 1 września 1999 roku, utworzono gimnazja. W pierwszych klasach gimnazjum rozpoczęli naukę ci uczniowie, którzy w starej ośmioletniej szkole podstawowej powinni rozpocząć siódmą klasę i ci, którzy nie otrzymali promocji z klasy siódmej do ósmej. Uczniowie klasy ósmej, którzy otrzymali promocję do klasy wyżej mieli kontynuować tok edukacji zgodnie ze starym systemem i rozpoczynać naukę w szkole ponadpodstawowej. Na starych zasadach kończyli również szkołę ci uczniowie, którzy 1 września 1999 roku uczyli się w szkołach ponadpodstawowych.Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Dziecko może iść do szkoły podstawowej w wieku 6 albo 7 lat. Czas nauki został podzielony na dwa etapy. Pierwsze trzy lata (pierwszy etap edukacyjny klasy I-III) nazywany jest potocznie nauczaniem początkowym lub kształceniem zintegrowanym. Zajęcia najczęściej prowadzone są przez jednego nauczyciela, pełniącego jednocześnie funkcję wychowawcy.

W trakcie kolejnych trzech lat (drugi etap edukacyjny klasy IV-VI) zajęcia prowadzą nauczyciele danych przedmiotów. Uczniowie uczęszczają na następujące zajęcia edukacyjne:

język polski

język obcy nowożytny

matematyka

historia i społeczeństwo

przyroda

technika

plastyka

muzyka

informatyka

wychowanie fizyczne

religia (uczniowie uczęszczają na zajęcia na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych) lub etyka

wychowanie do życia w rodzinie (uczniowie uczęszczają na zajęcia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).

 

Istnieją również specyficzne rodzaje szkół podstawowych specjalne, integracyjne, szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, szkoły podstawowe sportowe oraz szkoły mistrzostwa sportowego. Szkoły podstawowe są przede wszystkim prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego takie jak np. gmina, miasto (szkolnictwo publiczne). Istnieje również wiele szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prywatne, stowarzyszenia, fundacje i kościoły (szkolnictwo niepubliczne). Szkoły niepubliczne po zapewnieniu spełniania niezbędnych wymagań uzyskują uprawnienia szkół publicznych.

 

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

 

W wielu szkołach podstawowych, zwłaszcza zlokalizowanych na terenach wiejskich, funkcjonują oddziały przedszkolne. Najczęściej uczęszczają do nich dzieci sześcioletnie, realizujące w nich wprowadzony w Polsce od 1 września 2004 obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Od 1 września 2007 roku został wprowadzony w publicznych szkołach podstawowych obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju wg wzoru ustalonego przez dyrektora szkoły (tzw. mundurka szkolnego), jednak już w kolejnym roku szkolnym obowiązek zniesiono, pozostawiając swobodę decyzji w tej sprawie szkolnej społeczności.

Wykształcenie zasadnicze rodzaj wykształcenia dający uczniom przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej, oparty na kształceniu w zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach zasadniczych lub innych szkołach równorzędnych lub nauce rzemiosła. Rodzaj wykształcenia stopniowo zastępowany wykształceniem średnim technicznym.

Zasadnicza szkoła zawodowa szkoła na podbudowie programowej gimnazjum, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego. Podstawy programowe dla kształcenia ogólnego w tego typu szkole określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458; Dz.U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041). Kształcenie zawodowe odbywa się na poziomie czeladniczym, zgodnie z profilem danej placówki. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplomem poświadczającym kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym.


Date: 2015-12-11; view: 1153


<== previous page | next page ==>
Analysis of food and drugs | Wykształcenie średnie
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.008 sec.)