Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Spokojenost - nespojenost

Id-ono

ego-já

Superego

 

4) Temperament podle Shaldona

endomorfní

mezomorfní

ektomorfní

 

5) Antické temperamentové typy

Melancholik

Cholerik

Sangvinik

Flegmatik

 

6) Komunikační struktury ve skupině

plná

kruhová

hvězdicovitá

řetězová

vidlicovitá

 

8) Divergentní myšlení vlastnosti dle Guliforda

Plynulost

Původnost

Propracovanost

pružnost (flexibilita)

Citlivost

Redefinice

 

10) Transakční analýza já

rodič

dospělý

dítě

 

12) Inteligence

krystalická

fluidní

 

14) kritéria T podle I.P. Pavlov VNČ

Pohyblivost-nepohyblivost

Síla-slabost

Vyrovnanost-nevyrovnanost

 

15) Freud vývoj

orální stádium

anální stádium

falické stádium

období latence

genitální stádium

 

17) Fáze tvůrčího procesu

Příprava

Inkubace

Iluminace

Verifikace

 

 

21) Neverbální komunikace

Mimika

zrakový kontakt

Gesta

Postoje

Proxemika

Haptika

předměty kolem nás

 

22) Fáze stresu

1. f - poplachová

2. f- vyrovnávací

3. f - konečná

 

23) Styly poznávání

analytický

globální

zarovnávací

zaostřovací

 

24) Bariéry tvořivosti

sociální

emocionální

kognitivní

 

26) Stav aktivace CNS

bezvědomí

hluboký spánek

ztráta vědomí vnějšího světa, sny

snížený stav aktivace

střední aktivace

zvýšená aktivace

vysoká aktivace

 

27) stavy vědomí (Koukolík)

stav bdělosti

orientovaná pozornost

pracovní paměť

vědomí sebe sama

 

30) Stresové faktory

fyzikálně-chemické

myšlenkové

úkolové

sociální

 

32) Analytická teorie dle Junga

kolektivní nevědomí

osobní nevědomí

vědomí

33) Kritéria T podle Kretschmera

pyknický

astenický

atletický

 

34) Typy dle Ericsona

základní důvěra proti základní nedůvěřeautonomie proti studu a pochybám

iniciativa proti vině

snaživost proti méněcennosti

hledání vlastní identity proti konfúzy rolí

Intimnost proti izolaci

Generalita proti stagnaci

integrita proti zoufalství

 

35) Laické chyby při percepci

Halo efekt

Stereotyp

míra přesnosti

40) Druhy inteligence

praktická

teoretická

sociální

42) Taktické prostředky

Slib

Přísaha

Inspekce

Hrozba

Trest

napadení

 

 

43) Obranné mechanismy

Rigidita

Represe

Regrese

Racionalizace

Inverze

Introjekce

Identifikace

popírání nepříznivého fakta

Projekce

Sublimace

sebeobivňování

obviňování druhých osob

 

44) Poznávací procesy

smyslové

rozumové

 

47) Pozornost

duševní stav

Stav aktivace

 

 

48) Formy sociálního učení

napodobování

zpevňování správného chování

učení se identifikaci

ztotožnění se vzorem

zástupné učení

anticipační učení

 

55) Učení

senzomotorické

poznatkům

Vědomostem

metodám řešení problémů

umět žít mezi lidmi

 

57) Znaky dle Maslowa

odstup a potřeba soukromí

nezávislost na kultuře a okolí

Smysl pro humor

originalita a tvořivost

Sebetranscendence

 

 

59) Rozhovor podle účelu

psychoterapeutický

řízený

výzkumný

přijímací

(poradenský)

(přátelský)

 

61) Biologické zrání protichůdné tendence

evoluční

involuční

62) komunikační prostředky podle smyslových orgánů

akustické (sluchové)

vizuální (zrakové)

taktilní (hmatové)

olfaktrocké (čichové)

63) struktura komunikace

kdo (komunikátor)

co říká (komuniké)

Komu (komunikant)

čím, jak sděluje (druh komunikace, např. slova)

prostřednictvím jakého média

proč (s jakým úmyslem)

s jakým účinkem

 

65) primární výrazy obličeje

štěstí - neštěstí

Strach - jistota

radost smutek

klid rozčlení

spokojenost - nespojenost

zájem nezájem

neočekávané překvapení splněné očekávání

66)Délka pohledu

dlouho upřený pohled

kratší trvání pohledu

67) zrakový kontakt podle rolí:

role naslouchajícího (80-90%)

role mluvčího (50%)

 

68) typy gest

Symboly

ilustrátory

Bloky

 

 

74) tvar stolu

Hadice

tribunál

Podkova

Banket

Tvarovka T

kulatý

oválný

 

75) významy slov (pojetí znaku)

slovníkový (denotativní)

osobní (konotativní)

 

76) linie komunikace

tematická (obsahová)

interpretační (výkladová)

 

 

79) opatření proti chybám

Redundace

respektování kontextu

zajistit si pozornost adekvátní zpětnou vazbou

uvést do souladu všechny složky komunikace

 

80) základní činnosti zvládnutí techniky mluveného projevu

respirace (dýchání)

fonace (tvoření hlasu)

artikulace (tvoření hlásek)

 

81) zvukové prostředky mluveného projevu

modulace síly

modulace výšky

Modulace tempa

frázování projevu

 

82) příprava vlastního mluveného projevu

hlasová příprava

umění práce s textem

 

 

87) materiální složky ve směsi (Galenos)

krev-vzduch-teplá,vlhká=>sangvinik

žlutá žluč-oheň-teplá,suchá => cholerik

hlen-voda-studená,vlhká=> flegmatik

černá žluč-země-studená,suchá => melancholik

 

89) asociační zákony

zákon podobnosti

zákon kontrastu

zákon dotyku v prostoru a v čase

 

91) Představitelé behaviorální psychologie

J. B. Watson

 

92) užitečnost teorií behavioristů

zdůrazňování vnějších vlivů

propracování zákonitostí procesů učení

prokázání různých forem nežádoucího naučeného chování

 

93) Freud a jeho vrstvy osobnosti

nevědomí

vědomí

předvědomí

 

 

95) ego-obranné mechanismy (Freud)

vytěsnění

Sublimace

Racionalizace

Regrese a fixace

 

97) Autor psychoanalýzy

S. Freud

 

98) analytická teorie

C.G. Jung

 

 

100) rozlišení osobností podle postoje (Jung)

Introverze

Extroverze

101) psychické funkce (Jung)

myšlení

cítění

smyslové vnímání

Intuice

102) nejdůležitější podmínky, které platí ve vztahu, kde jde o rozvíjení osobnosti (Rogers)

Kongruence (shoda)

bezpodmínečné přijímání jedince

empatické porozumění

 

105)Skupiny laboratorního experimentu

experimentální

kontrolní

 

 

107) typy otázek u dotazníkové metody

výzkumné

informační

doplňující

identifikační

kontrolní

 

109) zvláštní případy dotazníků

příležitostné dotazníky

Ankety

hodnotící škály

111) Druhy psychologických testů

Test inteligence

projekční test

 

120) Formy učení

nahodilé

soustavné

 

114) základní psychologické potřeby člověka pro zdraví vývoj člověka (Langmaier, Matějíček)

potřeba simulace

potřeba smysluplného života

potřeba životní jistoty

potřeba identity, vědomí vlastního já

potřeba otevřené budoucnosti

 

116) období ontogenetického vývoje

prenatální

postnatální

 

 

119) Vnitřní výbava jedince dědičná výbava

genetická mutace

vrozená výbava

konstituční výbava

 

121) Základní přístupy pohledu na celkový vývoj osobnosti

diferenciační (kontinuitní pojetí)

stadiální (diskontinuitní pojetí)

 

123) dělení psychických jevů

psychické procesy

psychický stav

dispozice člověka

 

124) dělení procesů

poznávací (kognitivní)

paměti

motivační

 

125) vlastnosti pozornosti

přepojování

výběrovost

kolísání

Rozsah

 

126) druhy pozornosti

bezděčná

záměrná

 

128) citové stavy vnímání

členění celé vnímané situace

zaměřenost

očekávání

 

129) poznávací styly

globální

analytický

 

130) stupňovitost vědomí (Jung)

vědomí

předvědomí

nevědomí

kolektivní nevědomí

 

131) Vědomí (Balcar)

prožívání

uvědomování si prožívaného

uvědomování si sebe jako prožívajícího

 

132) PVH

pocit vlastní hodnoty

 

133) dělení schopností

podle stupně obecnosti

podle druhu činnosti

134) schopnosti podle stupně obecnosti

obecné

speciální

 

135) schopnosti podle druhu činnosti

smyslové

psychomotorické

rozumové

umělecké

 

139) emocionální inteligence

schopnost úspěšně zvládat vlastní život

schopnost mít dobré vztahy s druhými lidmi

141) meření EQ základní oblasti

1. sebevědomí

2. organizace vlastního života

3. motivování sebe sama

Empatie

5. angažovanost v kontaktu s druhými lidmi

 

143) Druhy myšleni dle Guilforda

konvergentní

divergentní

144)vnitřní činitelé tvůrčího zvládání životních úkolů

určitá míra inteligence

otevřenost nové zkušenosti

sebeovládání a odpovědnost

Aktivita

pružnost

145) vnější činitelé tvůrčího zvládání životních úkolů

výchovné přístupy

tlak ke konformitě

kulturní stereotyp

 

147) povahové rysy osobnosti

Temperament

Charakter

 

 

 

 

162) základní typy temperamentu

celkové zaměření duševních dějů

celkové emocionální ladění duševních dějů

snadnost či nesnadnost s jakou se reakce objeví

trvaní reakce po skončení podnětu

 

164) potřeby ovlivňující motivaci

fyziologické

psychologické

165) zdroje frustrace

nedostatek předmětu

vnější překážky

vnitřní překážky

 

166) překážky působící frustraci

vnější zcela pasivní

vnitřní pasivní

vnější aktivní

vnitřní aktivní

 

 

167) druhy konfliktů

konflikt 2 stejně kladných cílů

konflikt 2 negativních cílů

konflikt kladného a záporného cíle

dvojitý konflikt záporných a kladných cílů

 

168) dělení potřeb podle Madsena

primátní motivy

afektivní motivy

sekundární motivy

 

 

171)postoje-obsah

citové hodnocení

pobídky k jednání

 

172) motivace druhy

potřeby

Pocity

City a emoce

Postoje

zájmy

Předsudky

 

 

173) Selyeho koncepce

Eustres

Distres

 

174) nejčastější silné konflikty mezi motivy

nezávislost proti závislosti

intimita proti osamělosti

spolupráce proti sounáležitosti

morální zásady proti impulzivním projevům jedince

 

175) katastrofický syndrom

1. stádium šok

2. stádium pasivita

4. stádium pocity úzkosti

 

177) příznaky PTSP

vtíravé

únikové

nadměrné vzrušení

 

178) techniky zmírnění stresu

vytvoření priorit

vyhýbání se stresu

Dovednost vypnout

rozšíření interpersonálních vztahů

 

 

179) strategie zvládání stresu

zaměření na zvládání problému

zaměření se na zmírnění emocí

180) zaměření na zvládnutí problému

snaha ubrat zátěž

zkrácení nějaké činnosti, lépe hospodařit s časem

důvěřovat schopnostem druhých

spolupráce s dalšími lidmi

 

182) formy začleňování člověka do společnosti

záměrné působení

nezáměrné působení

 

184) dělení chování jedince

konformní

nekonformní

185) sociální schémata

Osob

Sebe sama

rolí

událostí

procedurální sociální

 

186) výsledný vjem

nulový

zeslabený

zesílený

zkreslený

 

187) specifické efekty sociální percepce

efekt prvního dojmu

Efekt novosti

haló-efekt

 

 

189) strategie řešení konfliktů

soupeření

spolupráce

jednání

Kompromis

Kompenzace

Rezignace

 

190) řešení konfliktu

Příprava

uvedení stanovisek


Date: 2015-12-11; view: 964


<== previous page | next page ==>
Activitatea II: Steaua respectului de sine | Intimnost proti izolaci
doclecture.net - lectures - 2014-2021 year. Copyright infringement or personal data (0.025 sec.)