Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 

1.Sekurytyzacja-działanie liderów państw zmierzające do sformułowania, jakie sprawy powinny być traktowane priorytetowo w kategorii bezpieczeństwa narodowego.

2.Elementy systemu bezpieczeństwa państwa-Prawne podstawy bezpieczeństwa;

-Polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego;

-Cywilna i wojskowa organizacja ochrony i obrony narodowej;

-Infrastruktura bezpieczeństwa;

-Edukacja dla bezpieczeństwa;

-Sojusze i współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa

3.Problemy Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP.- Brak charakteru w pełni zintegrowanej, spójnej i uporządkowanej całości.

-Skuteczna integracja systemu bezpieczeństwa wymagać będzie także modyfikacji niektórych rozwiązań prawnych, co powinno prowadzić do uporządkowania jego konstrukcji, precyzyjnego określenia kompetencji poszczególnych jego składników, w tym organów kierujących oraz zwiększenia moliwości współdziałania międzyresortowego.

4.Wyjaśnić pojęcie bezpieczeństwa.-celowa i zorganizowana dzialalnosc państwa zmierzająca się do ochrony przed istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami. i zabezpieczająca swobodny rozwój państwa.

5.Wymienić i scharakteryzować podstawowe składniki bezpieczeństwa .:cele,watrości ,interesy;ryzyka i wyzwania;Strategie;Strukture;Instrumenty;Prawo ,siła i wola.

Postrzeganie stanu bezpieczeństwa.bezpieczeństwo jako stan to poczucie pewności ,pokoju..Stan ten podlega dynamicznym zmianam stosownie do naturalnych zmian,uwarunkowań bezpieczeństwa.

6.Najważniejsze interesy narodowe Polski.- Żywotne interesy narodowe Rzeczypospolitej Polskiej wiążą się z zapewnieniem przetrwania państwa i jego obywateli.- zagwarantowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju i jego społeczeństwa.;- dążeniem do zapewnienia silnej pozycji międzynarodowej państwa oraz możliwości skutecznego promowania polskich interesów na arenie międzynarodowej.

7.Filary bezpieczeństwa – charakterystyka.1.cywilny-system zarządzania kryzysowego sprawność, elastyczność, odpowiednie prawo, jakość działań planistycznych,działanie struktur państwa w czasie kryzysu – koordynacja wszystkich elementów systemu.2.militarny-gotowość do obrony terytorium i niepodległości Polski oraz sojuszników, eliminacja zagrożeń o charakterze zbrojnym, a także przeciwdziałanie ewentualnym, niekorzystnym zmianom równowagi wojskowej w regionie.

8.Sojusze gwarantem bezpieczeństwa Polski – opisać formy współpracy.(UE,NATO,partnerstwo z USA)9.Warianty modelu bezpieczeństwa unilateralnego. Polega na oparciu się/zawierzeniu własnym siłom bez przystępowania do sojuszy, co pozwala na zachowanie niezależności w realizacji celów polityki zagranicznej. Izolacjonizm(Wielka Brytania – przez cały XIX wiek mocarstwem wiodącym (Pax Britanica). Koncepcja splendid isolation.

- USA od 1823 doktryna Monroe’go – nie ingerowanie w sprawy europejskie oraz systemu kolonialnego w zamian żądając nieingerencji w sprawy kolonialne półkuli zachodniej.,Neutralność(jako zobowiązanie do nieuczestniczenia w:sojuszach wojskowych (Finlandia po 1945 roku),W działaniach wojennych (kraje skandynawskie w I WŚ),Polityka neutralnosci(Finladnia,Szwecja),Hegemonizm.( Doktryna Busha po 11 września 2001: Na temat poparcia udziału w misji stabilizacyjnej w Iraku )

 

10.Warianty modelu bezpieczeństwa multilateralnegosojuszu jako formie dwu- lub wielostronnej umowy międzynarodowej.( system równowagi sił-Uczestnictwo w sojuszach wymierzonych we wspólnego wroga. Początki ery nowożytnej – sojusze o porównywalnej sile. Uwaga zwrócona na to aby nikt nie uzyskał przewagi. Brak obiektywnego miernika równowagi.

chaotyczna struktura niezrównoważona-Charakterystyczna dla systemu westfalskiego. Do wojen napoleońskich.

klasyczna równowaga sił-Większość XIX w. – Wielka Brytania dla zachowania stabilności interweniowała po stronie słabszego.

równowaga konfrontacyjna , równowaga jednobiegunowa równowaga dwubiegunowa , równowaga policentryczna ,system bezpieczeństwa zbiorowego

11.Kategorie zagrożeń państwa: polityczne, gospodarcze, militarne, wewnętrzne, społeczne(bezrobocie,głod,AIDS),ekologiczne(pożary,mgła,lawiny,huragany,burze,powodzie), kulturowe, informacyjne, naukowo - techniczne, naturalne, terrorystyczne Zagrożenia naturalne,Zagrożenia naukowo – techniczne,Zagrożenia militarne,Zagrożenia ekologiczne.

12.Co napisał Huntington o uniwersalności zachodniej kultury.( Przekonanie o uniwersalności zachodniej kultury ma trzy poważne wady: jest fałszywe, niemoralne i niebezpieczne.)

13.Infrastruktura krytyczna-Systemy i dobra fizyczne i wirtualne, żywotne dla państwa, których zniszczenie lub destrukcja mogłyby osłabić bezpieczeństwo gospodarki narodowej, narodowej służby zdrowia i opieki społecznej lub innych dziedzin.

14.Definicja terroryzm.- to działania asymetryczne, mające na celu budzenie strachu w wyniku przemocy lub groźby przemocy, realizowane przez organizacje lub zorganizowane grupy społeczne dążące do zmian politycznych

15.Na czym polega potęga współczesnego terroryzmu. dostępność potężnych środków rażenia,

swoboda poruszania się,bezbronność i wrażliwość na atak obiektów infrastruktury krytycznej,powszechnej dostępności przez internet systemów komputerowych,trudność pochwycenia i ukarania sprawców zamachów,niskich kosztów przygotowania ataków terrorystycznych,wielkiej medialności aktów terroru.

 

System złożony tylko z wojska nie będzie funkcjonować.Sama gospodarka nas nie chroni bez potencjału militarnego.Musi składać się z dwóch filarów cywilnego i militarnego. Obydwa niezbędnie muszą działaćPotencjał militarny musi być takim ,żeby wystarczyło na dzisiejsze zagrożenia.armian musi być wykształcona i ma sprawiać dobrą wizje państwa.

 

16.Główne elementy Polskiej Polityki Zagranicznej w dziedzinie bezpieczeństwa.

17. Podział administracji rządowej: PORZĄDKOWO-REGLAMENTACYJNA – CZYLI PORZĄDEK, ŁAD I BEZPIECZEŃSTWO ZBIOROWE, A TAKŻE WSZECHOGARNIAJĄCA REGLAMENTACJA.2. ŚWIADCZĄCA – PAŃSTWO ŚWIADCZY WSZELKIEGO RODZAJU USŁUGI NP. BEZPŁATNE STUDIA, OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA, INFRASTRUKTURA.

3. WŁAŚCICIELSKA – ADMINISTRACJA PUBLICZNA POSIADA OGROMNY MAJĄTEK. DOTYCZY TO TEŻ WŁASNOŚCI SAMORZĄDÓW. FUNKCJA WŁAŚCICIELSKA MUSI MIEĆ CHARAKTER AKTYWNY (DOKUPOWANIE, SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA)

4. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM, CZYLI NA PRZYKŁAD TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA.

18.Podział administracji państwowej od najwyższego do najniższego szczebla.: 1.ADMINISTRACJA RZĄDOWA(centralna(PREZES RADY MINISTRÓW, RADA MINISTRÓW, MINISTROWIE ORAZ CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ) i terenowaWOJEWODA I PODLEGŁE MU SŁUŻBY, ORGANY ADMINISTRACJI NIEZESPOLONEJ).)Wojewoda-łącznik między władzą centralną,rządem i terenem.Element administracji rządowej ,zespolonej;nadzór nad jednostkami samorządowymi.W sytuacjach nadzwyczajnych WOJEWODA MOŻE WYDAWAĆ ROZPORZĄDZENIA I DECYZJE, A TAKŻE PRZEZ OGŁOSZENIE W LOKALNEJ PRASIE, RADIU, TVP, DOTYCZĄCE

2.ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

 

3.ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

4.ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.

5.ADMINISTRACJA UNII EUROPEJSKIEJ.

19.Na czym polega zasada zespolenia i jaka służba jest z niej wyłączona? WOJEWODA JEST ZWIERZCHNIKIEM NIE TYLKO KLASYCZNEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (DZIAŁAJĄCEJ W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO) LECZ TAKŻE DZIAŁAJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY, PRZY POMOCY KTÓRYCH WYKONUJE WŁADZĘ ADMINISTRACJI OGÓLNEJ. KONIECZNOŚĆ STWORZENIA JEDNEGO SYSTEMU KOORDYNUJĄCEGO CAŁOŚĆ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ LUDNOŚCI.

20.Główne problemy w przygotowaniu obrony cywilnej w Polsce. Ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury;Ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny;Współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Istniejące schrony i ukrycia zapewniają ogółem zaledwie 4,37% potrzeb w zakresie miejsc ochronnych w skali kraju, z czego wynika, że w przypadku konfliktu zbrojnego,jedynie co dwudziesty piąty Polak będzie mógł liczyć na miejsce w budowli ochronnej.

21.Trzy stany realizacji zadań w zakresie ochrony ludności.: Permanentne czuwanie i doraźne reagowanie(Podejmowanie codziennych rutynowych działalności – ratowanie osób, mienia i środowiska oraz likwidowanie bezp. Skutków zdarzeń o charakterze nagłym.)

Kryzysowy.( Reagowanie w sytuacjach zagrożenia prowadzącego do stanu kryzysowego oraz w czasie trwania kryzysu.)

Ochrony ludności w czasie wojny (konfliktu zbrojnego)( Ochrona ludności zgodnie z regułami prawa międzynarodowego.)

22.Funkcje policji.: operacyjna,- interwencyjna, - wykrywcza, - kontrolno – orzekająca, - egzekucyjna, - wychowawcza.

23.Organizacja Policji.( Służba kryminalna,Służba prewencyjna,Służba wspomagająca działalność policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. Wyższa Szkoła Policji,Ośrodki szkolenia i szkoły policyjne,Pododdziały antyterrorystyczne.

24.Główne zadania ABW.( Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, a zwłaszcza w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność.)

25.Czym jest zasada bezstronności PCK – charakterystyka. Pracownicy Czerwonego Krzyża nigdy nie wypowiadają się publicznie na temat zbrodni czy pogwałceń praw człowieka, których są świadkami w zamian uzyskując dostęp do rannych i więźniów. W myśl tej zasady, podczas II wojny światowej Komitet pozostaje milczący na temat zbrodni Holocaustu w obawie przed utratą dostępu do przetrzymywanych w obozach więźniów.

26.Czym jest polityzacja pomocy humanitarnej? Koniec zimnej wojny, rozwój demokracji i mediów oraz ekonomiczna integracja świata tworzą również podatny grunt dla powstawania nowych organizacji pomocowych. Liczba międzynarodowych organizacji pozarządowych rośnie z 6 tysięcy w 1990 roku do 26 tysięcy w roku 2000. Tak duży przyrost liczby organizacji pozarządowych skutkuje konkurencją o fundusze. Wiele z definicji niezależnych organizacji pozarządowych zaczyna w coraz większym stopniu sięgać po fundusze rządowe. Zgadzając się na to i angażując się w projekty które finansują rządy, organizacje tracą swoją niezależność a pomoc ulega polityzacji.

27.Na czym polega konflikt o wodę?

28.Na czym polega pomoc humanitarna w myśl zasady „Opiekuj się i świadcz” i kto był jej pomysłodawcą? W 1967 roku dochodzi do secesji wschodniego regionu Nigerii - Biafry. Rząd Nigeryjski rozpoczyna masowe mordy na separatystach. Przez trzy lata ginie około miliona cywilów, zarówno w wyniku działań zbrojnych, jak i głodu spowodowanego blokadą regionu prowadzoną przez rząd Nigerii. Podczas kryzysu do Biafry trafia młody francuski gastroenterolog pracujący dla Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Jest świadkiem najgorszych okropieństw, mordów, gwałtów, śmierci głodowej. Postanawia, że dłużej milczeć nie wolno. Występuje z Czerwonego Krzyża i w 1971 roku wraz z podobnie myślącymi kolegami zakłada organizację ''Lekarze Bez Granic'' (Medecins Sans Frontieres, MSF). Bernard Kouchner, obecny szef francuskiej dyplomacji. ''Lekarze Bez Granic‘’

29.Czynniki sprzyjające wzrostowi ilości katastrof i ofiar: Degradacja środowiska i zmiany klimatyczne. Szybki, niekontrolowany rozwój miast i bieda to z kolei czynniki prowadzące do wzrostu liczby ofiar pochłanianych przez te katastrofy. Przeludnione miasta o chaotycznej i prowizorycznej zabudowie, słaba infrastruktura czy wszechobecna bieda są czynnikami pozostawiającymi miliony ludzi niesłychanie wrażliwymi na katastrofy naturalne.

30.Różnice w systemie wojskowym UW i NATO. Głównym zadaniem Układu było stosowanie środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i umocnienia pokoju w Europie. W celu realizacji tego zadania państwa członkowskie zobowiązały się do oparcia swojej polityki na pokojowych zasadach przez powstrzymywanie się w stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły, oraz rozstrzygania swych międzynarodowych konfliktów za pomocą pokojowych środków.NATOPoczątkowym celem istnienia organizacji, na mocy traktatu waszyngtońskiego, była obrona militarna przed atakiem ZSRR.

31.Korzyści i zobowiązania wskutek udziału w NATO. Polska jest zobowiązana do dostosowania struktury Sił Zbrojnych oraz ich wyposażenia do standardów Sojuszu. Szczegółowe kierunki przebudowy strukturalnej, funkcjonalnej i technicznej armii z uwzględnieniem realnych możliwości budżetu państwa zostały określone w Programie integracji z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego i modernizacji Sił Zbrojnych RP na lata 1998-2012.Polska przyjęła na siebie również zobowiązania dotyczące dostosowania wybranych elementów infrastruktury gospodarczo-obronnej do wymogów obowiązujących w państwach NATO. Ponadto Polska zobowiązała się do aktywnego uczestniczenia w Programie Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa, finansowanego ze wspólnego budżetu Sojuszu. Zaangażowanie polskich Sił Zbrojnych w operacje prowadzone pod auspicjami NATO jest jednym kluczowych elementów polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Zgodnie ze Strategią Udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach międzynarodowych udział w misjach Sojuszu Północnoatlantyckiego ma priorytetowy charakter. Stanowi istotny wyznacznik miejsca i roli naszego kraju na arenie międzynarodowej, potwierdzając wiarygodność Polski jako członka Sojuszu. Jednocześnie jest źródłem doświadczeń operacyjnych i ważnym impulsem dla transformacji Sił Zbrojnych RP.Korzyści: Po pierwsze, udział w procesach decyzyjnych i współkształtowanie działań Sojuszu w zgodności z polską polityką zagraniczną i bezpieczeństwa oraz w sposób umacniający go jako instytucję gwarantującą skuteczne wypełnianie zadań zbiorowej obrony. Po drugie, wnoszenie do organizacji materialnego, politycznego, wojskowego oraz intelektualnego wkładu sprzyjającego umacnianiu powyższej funkcji. Po trzecie, realizację zadań dostosowawczych wewnątrz państwa, tak aby zagwarantować sprawne wypełnianie zobowiązań oraz formułowanie polskiego stanowiska wobec prac prowadzonych przez Sojusz.


Date: 2015-01-11; view: 2279


<== previous page | next page ==>
One-Pass Assemblers | 
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.008 sec.)