Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Sociologie organizace

Sociologie C

(2013)

 

1. Předmět, metoda a společenské funkce sociologie.

Podrobněji se zaměřte:

 

Co lze/nelze označit za předmět sociologického poznání?

Co lze/nelze označit za funkci sociologie?

Je sociologie vědou teoretickou, empirickou nebo teoreticko-empirickou?

 

2. Společenské podmínky vzniku sociologie ? historické období vzniku sociologie. Otcové zakladatelé sociologie ?období klasické sociologie.

 

Podrobněji se zaměřte:

Čím se vyznačuje charakter života v tradiční a moderní společnosti?

Co mělo být hlavním posláním sociologie podle A. Comta?

V jakých třech etapách popisuje vývoj společnosti A. Comte?

Čím se vyznačuje sociologismus v pojetí E. Durkheima?

Jak společnost vysvětloval K. Marx?

3. Základní etapy vývoje sociologie, jejich charakteristika, význam a hlavní představitelé.

Podrobněji se zaměřte:

Vyjmenujte a časově zařaďte etapy vývoje sociologie.

Představitelé české sociologie v současnosti a minulosti.

Co je charakteristické pro teorii strukturního funkcionalismu?

Co je typické pro konfliktualistické teorie?

Kam zařadit R. K. Mertona a T. Parsonse?

Co je typické pro ?postmodernismus??

4. Sociologické školy, směry a paradigmata. Paradigma v sociologii.

Podrobněji se zaměřte:

Jak definovat pojem paradigma?

Co lze/nelze označit jako součást paradigmatické struktury sociologie?

Jaký je hlavní rozdíl mezi paradigmatem objektivistickým (faktualistickým) a

definičním (konstruktivistickým)?

Představitelé sociologických paradigmat ? Comte, Durkheim, Spencer, Marx, Merton,

Parsons a další

 

5. Základy lidské společnosti ? člověk a příroda.

Podrobněji se zaměřte:

Co je typické pro biologický determinismus?

Co je to eugenika a frenologie?

Jak souvisí evoluční teorie Ch. Darwina s rozmachem antropo-rasových teorií?

Co je typické pro genocentrismus R. Dawkinse?

Čeho byl představitelem E. Wilson?

Co je to sociobiologie?

Jak rozumět epigenetickým pravidlům?

6. Základy lidské společnosti ? člověk a kultura.

 

Podrobněji se zaměřte:

 

Co je to sociální (kulturní) determinismus?K čemu přispěly terénní výzkumy amerických kulturních antropologů?

Jak rozumět pojmu kultura?

Co lze/nelze označit jako sociální instituci?

Co je to socializace a v jakých etapách probíhá?

Jak rozumíte pojmu resocializace?

 

7. Sociální struktura společnosti ? teorie stratifikace.

Podrobněji se zaměřte:

 

Co je to stratifikace?

Vysvětlete pojem sociální status?

Jaké znáte typy sociálního statusu?

Podle jakých dimenzí se měří syntetický sociální status.

Co je to sociální mobilita?

Jaké znáte druhy sociální mobility?

Jaké faktory ovlivňují sociální mobilitu?

8. Sociální struktura společnosti ? třídní pojetí společnosti

 

Podrobněji se zaměřte:

 

Různá pojetí pojmu třída.

Představitelé třídního pojetí společnosti a jejich koncepce- Marx. Weber, EGP

 

9. Sociální struktura společnosti ? koncepce sociálního a symbolického prostoru

Podrobněji se zaměřte:

P. Bourdieu a specifika přístupu diferenciace společnosti

Vysvětlete pojmy kulturní a sociální kapitál.

Sociologie organizace

 

Podrobněji se zaměřte:

Objasněte vztah formální a neformální struktury organizace.

Teorie vědeckého řízení ? jak rozumět taylorismu a fordismu?

Průmyslový psycholog Elton Mayo ? na co upozornil svými experimenty?

Jaká je podstata teorie HR?

 

 

 


Date: 2016-06-13; view: 876


<== previous page | next page ==>
SWOT Analysis Nike, Inc. | The most popular free time activities for teenagers
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.008 sec.)