Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Zadanie - działalność usługowa

Założenia

Salda wybranych kont księgi głównej spółki „Alfa” na dzień 1. 12. kształtowały się następująco:

 

1. Środki trwałe 200.000
2. Umorzenie środków trwałych 50.000
3. Materiały 50.000
4. Rozrachunki z odbiorcami 40.000
5. Rozrachunki z dostawcami 100.000
6. Kasa 10.000
7. Rachunek bieżący 100.000
8. Kredyty bankowe (krótkoterminowe) 80.000
9. Kapitał podstawowy 120.000
10. Sprzedaż produktów 250.000
11. Koszt sprzedanych produktów 130.000
12. Koszty zarządu 70.000
13. Pozostałe koszty operacyjne 20.000
14. Przychody finansowe 30.000
15. Straty nadzwyczajne 8.000
16. Podatek dochodowy 2.000

 

W grudniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

Lp. Treść Kwota
1. Rw - wydano materiały do zużycia przy świadczeniu usług 10.000
2. Rachunek opłacony gotówką za zakupione i wydane do zużycia w komórkach administracji materiały biurowe 2.000
3. WB - spłacono ratę zaciągniętego kredytu 20.000
4. Faktura za telefon (opłacona gotówką) 1.000
5. Faktura dla odbiorcy za sprzedane usługi (płatna przelewem) 33.000
6. Lista płac za grudzień. Wynagrodzenia brutto w tym: pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu usług 12.000 pracowników zarządu 8.000 20.000
7. Pk — umorzenie - amortyzacja środków trwałych za bm. w tym: maszyn i urządzeń produkcyjnych 8.000 budynku zarządu 2.000 10.000
8. Pk — koszt wytworzenia usług sprzedanych 28.000
9. Pk - odpis wyrównawczy podatku dochodowego (nadpłata)

 

A.Polecenia do wykonania

1. Otworzyć konta.

2. Zaksięgować operacje.

3. Dokonać odpowiednich księgowań związanych z zamknięciami rocznymi.

4. Zamknąć konta.

5. Sporządzić bilans na dzień 3 1.12.

6. Sporządzić rachunek zysków i strat.

010 środki trwałe   060 Umorz. Śr. Trwałych   310 Materiały.
               
               

 200 rozrach z odbiorcami   210 rozrach z dostawcami   101 Kasa.
               
               
               

 131 Rach. bankowy   138 Kredyt bankowy   800 Kapitał podstawowy
               
               

  

231 rozrach z tyt. wyn.   224 Inne rozrach z budżetami  
           
           

 

501 Koszty dział podst.   710 Koszt sprz. prod.   700 Sprzedaż prod..
               
               
               

  

559 Koszty zarządu   860 Wynik finansowy   750 Przychody finansowe
               
               
               
               
               
               

 870 Podatek dochodowy.   771 Starty nadzwyczajne   761 PKO
               
               

 AKTYWA Suma PASYWA Suma
A Aktywa trwale   A Kapitał własny  
I Wartości niematerialne i prawne   I Kapitał podstawowy  
II Rzeczowe aktywa trwałe   II Należne wpłaty na kapitał podstawowy  
III Należności długoterminowe   III Udziały (akcje) własne  
IV Inwestycje długoterminowe   IV Kapitał zapasowy  
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   V Kapitał z aktualizacji wyceny  
B Aktywa obrotowe   VI Pozostałe kapitały rezerwowe  
I Zapasy   VII Zysk (strata) z lat ubiegłych  
II Należności krótkoterminowe   VIII Zysk (strata) netto  
        IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  
III Inwestycje krótkoterminowe   B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  
        I Rezerwy na zobowiązania  
IV Krótkoterminowe rozliczenia   II Zobowiązania długoterminowe  
  międzyokresowe     III Zobowiązania krótkoterminowe  
        IV Rozliczenia międzyokresowe  
Razem Aktywa (A+B)   Razem Pasywa (A+B)  

 

 

Wyszczególnienie Kwota za rok
ubiegły bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1, Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów    
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów    
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)    
D. Koszty sprzedaży    
E. Koszty ogólnego zarządu    
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)    
G. Pozostałe przychody operacyjne    
H. Pozostałe koszty operacyjne    
1. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)    
J. Przychody finansowe    
K. Koszty finansowe    
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (l+J-K)    
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.l-M.ll.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne    
N. Zysk (strata) brullo (L+/-M)    
O. Podatek dochodowy    
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)    
R. Zysk (strata) nelto (N-O-P)    

 


Date: 2016-04-22; view: 630


<== previous page | next page ==>
STANY POCZĄTKOWE KONT | 
doclecture.net - lectures - 2014-2019 year. Copyright infringement or personal data (0.003 sec.)