Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Ad. 19 Koncepcja osoby(substancji) u Tomasza z Akwinu

Persona = osoba. Osoba jest indywidualną substancją o naturze rozumnej- jedyna substancja o naturze rozumnej to człowiek. Indywidualna istota – wprowadza teorię? człowieka jako osoby.

 

Ad. 20 Przedstaw Kartezjańską drogę do „ Cogito ergo sum”(na czym polega sceptycyzm metodyczny)?

„Cogito ero sum” – myślę więc jestem. Kartezjusz uważał, że w wątpieniu znajduje się ostoja pewności- „ Jeśli bowiem wątpię, to myślę; myśl istnieje”. Uważał że to co się myśli może być snem lub błędem ale niewątpliwe jest to że myśli. Może mylić się w rozumowaniach, ale tylko wtedy gdy się myśli. Jesteśmy pewni istnienia naszych myśli. Wskazał ze fundamentu wiedzy należy szukać nie w świecie zewnętrznym lecz w człowieku , nie w przedmiocie ani w materii lecz w duchu- wywyższył myśli ponad materię. Na myśli oparł on istnienie jaźni, a pośrednio istnienie Boga i ciał. Istnienie jaźni wynikało bezpośrednio z istnienia myśli. Jeśli bowiem jest myśl to musi być również ten kto myśli. Człowiek jest istotą która myśli. Jaźń myśląca istnieje niezależnie od ciała, jest niezależną substancją.

Ad. 22 Scharakteryzuj koncepcje monadologii Leibniza.(Pluarizm?)

Leibniz twierdził, że jest nieskończenie wiele monad- czyli bytów ale uważał wszystkie są jednego rodzaju. Substancje są indywidualne, każda z nich ma swój odrębny charakter .Monada jest zawsze duchowa ale strona zjawiskowa jest materialna. Monady były dla niego nierozdzielnymi składnikami świata. Monady nie oddziałują na siebie. Największą monadą jest Bóg, który uruchamia wszystkie monady. Bóg dał światu celowość stąd monady działają celowo. Monady są nierozciągliwe i niematerialne. Substancje są niepodzielne bo to co podzielne może stanowić mnogość substancji. /Substancje mają zdolność postrzegania. Prawo lex- continua wśród monad –zło najmniejszy stopień dobra./?

 

Ad. 23 Udowodnij że esse = percipi na przykładzie filozofii Berkeleya.(co rozumiesz obiektywizm subiektywny immanentny)

Berkeley uważał że substancji nie doświadczamy więc jej nie ma. Są tylko fikcjami umysłu. Więc świat zewnętrzny składa się tylko z jakości postrzeganych /wszystkie własności są subiektywne/ . Świat składa się ze spostrzeżeń, poza spostrzeżeniami nic niema . Dla przedmiotów świata zewnętrznego istnieć znaczy być postrzeganym czyli „esse = percipi”. Rzeczy które byłyby inne od spostrzeżeń są tylko fikcjami umysłu.obiektywizm subiektywny immanentny – Jeśli ciała mają być częściami tak pojętej materii wówczas nie są ciałami. Jeśli materia ma być substancją istniejącą niezależnie od spostrzeżeń to niema materii . Według niego istnieją tylko idee.

 

Ad.24 Scharakteryzuj idealizm subiektywny transcendentalny (Kant)

 

transcendentalności- czynniki, które musi spełnić podmiot żeby rzecz sama sobie stała przedmiotem. Na tej podstawie Kant przeprowadził podział sądów . Po pierwsze były to sądy empiryczne(a posteriori) uzyskane na podstawie doświadczenia. Po drugie sądy a priori – sądy niezależne od doświadczenia , mogą źródło tylko w umyśle. Następnie wyróżnił sądy analityczne i syntetyczne. Sądy analityczne to takie które w orzeczeniu wypowiadają tylko to co jest w podmiocie zawarte zdania. Syntetyczne natomiast wypowiadają to co w podmiocie nie zawarte. Analityczne objaśniają wiedzę już posiadaną, syntetyczne zaś rozszerzają wiedzę. Następnie Kant podział ten połączył z poprzednim .Powstały sądy syntetyczne- priori i analityczne – a priori oraz syntetyczne a posteriori. Transcendentna metoda badała przeciwstawienia i sądy – nie przez analizę umysłu , lecz przez analizę jego wytworów . Analizowała obiektywny fakt : naukę, faktem były dla Kanta takie nauki jak :matematyka, przyrodoznawstwo.

 


Date: 2016-01-14; view: 679


<== previous page | next page ==>
 | HOW AESTHETIC LITERARY AND ARTISTIC MOVEMENT INFLUENCED OSCAR
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.008 sec.)