Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


ҢҲ Қ òв.

Íîðìàëàó- á½ë åáåê á¼ëiíiñi ìåí êîîïåðàöèÿñû ñ½ðà¹ûí, æ½ìûñ ê¾øií îðíàëàñòûðó, æ½ìûñ îðûíäàðûí ½éûìäàñòûðó ìåí ºûçìåò ê¼ðñåòó ñ½ðàºòàðûí ä½ðûñ øåøóãå ì¾ìêiíäiê áåðåòií åáåêòi ¹ûëûìè ½éûìäàñòûðó ýëåìåíòi áîëûï òàáûëàäû. Åáåê íîðìàñû- á½ë áið æ½ìûñêåð ñìåíà íåìåñå æ½ìûñ ìåðçiìiíäå áåëãiëi áið òåõíèêàëûº æà¹äàé¹à ñàé îðûíäàó¹à (íåìåñå äàéûíäàó¹à) òèiñòi æ½ìûñû (íåìåñå ¼íiìi). Íàðûºòûº ýêîíîìèêà¹à ¼òóãå áàéëàíûñòû íîðìàëàó ºàæåòòiëiãi æî¹àë¹àí æîº, ºàéòà îíû ò¾ði ¼çãåðiï, æàà ì¸íãå èå áîëäû. Åáåêòi íîðìàëàó ïðîöåñiíäå ¼íäiðiñ ðåçåðâòåði àøûëûï, àíûºòàëàäû, çåðòòåëåäi æ¸íå îçûº ¼íäiðiñòiê ò¸æiðèáå òàðàëàäû. Åáåê øû¹ûíäàðû íîðìàëàðû êåëåñi íîðìàëàðìåí ìàçì½íäàëàäû:À) Óàºûò íîðìàñû- æ½ìûñ áiðëiãií îðûíäàó¹à æ½ìñàëàòûí æ½ìûñ óàºûò ì¼ëøåði;

Á) ´íiìäiëiê íîðìàñû- áåëãiëi áið óàºûò áiðëiãiíäå æ½ìûñøûìåí íåìåñå æ½ìûñøûëàð òîáûìåí íàòóðàëäûº áiðëiêòå äàéûíäàëóû òèiñ ¼íiì ê¼ëåìi;

Â) ²ûçìåò ê¼ðñåòó íîðìàñû- áið æ½ìûñøû íåìåñå æ½ìûñøûëàð òîáû óàºûò áiðëiãiíäå ºûçìåò ê¼ðñåòói òèiñ îáúåêòiëåð ñàíû (æàáäûº, æ½ìûñ îðíû, ¼íäiðiñòiê àóäàí òà¹û áàñºà);

Ã) Ñàíäûº àäàì íîðìàñû- áåðiëãåí æ½ìûñ ê¼ëåìií îðûíäàó¹à ºàæåòòi áåëãiëi áið êàòåãîðèÿíû æ½ìûñêåðëåði ñàíû (æ½ìûñøû, ºûçìåòøi);

Ä) Áàñºàðûëó íîðìàñû- áið áàñøû áàñºàðóû òèiñ º½ðûëûìäûº á¼ëiìøå íåìåñå æ½ìûñêåðëåðäi øåêòåóëi ñàíû.

Óàºûò íîðìàñûí àíûºòàó ¸äiñòåði: ñóììàðëûº, àíàëèòèêàëûº. Æèûíòûº ¸äiñòåð- óàºûò íîðìàñû îïåðàöèÿ¹à îíû ýëåìåíòòåðií á¼ëøåêòåï îòûðìàé á¾òiíäåé ºàðàï, ¼íäiðiñòi ì¾ìêiíäiêòåðií òàëäàìàé, òèiìäi º½ðûëûìûí àíûºòàìàé, æ½ìûñ ðåæèìäåðií çåðòòåìåé-ຠáåêiòiëåòií òå ¸äiñòåð. Àíàëèòèêàëûº ¸äiñòåð- íîðìàëàíàòûí îïåðàöèÿ º½ðàóøû ýëåìåíòòåðãå á¼ëiíiï òàëäàíàäû, îñû ýëåìåíòòåð ½çàºòû¹ûíà ¸ñåð åòóøi ôàêòîðëàð àíûºòàëàäû. Îñûíû íåãiçiíäå îïåðàöèÿ ýëåìåíòòåðiíi òèiìäi º½ðàìû ìåí îðûíäàëó ðåòòiëiãi ¼äåëåäi. Á½ë ¸äiñòåð 2-ãå á¼ëiíåäi:

1) Àíàëèòèêàëûº åñåïòåó ¸äiñi- ôîðìóëà ìåí íîðìàòèâòiê äåðåêòåð áîéûíøà åáåê íîðìàëàðû áåêiòiëåäi.

2) Àíàëèòèêàëûº çåðòòåó ¸äiñi- ¼íäiðiñ ïðîöåñi áàðûñûíäà óàºûò øû¹ûíäàðûí çåðòòåó íåãiçiíäå óàºûò íîðìàëàðû áåêiòiëåäi. Á½ë ¸äiñ àí๽ðëûì ä¸ë í¸òèæåëåð àëó¹à ì¾ìêiíäiê áåðåäi. Á½ë ¸äiñ ¼òå åáåê ñûéûìäûëûºòû æ¸íå ìàññàëûº ïåí iði ñåðèÿëû ¼íäiðiñòå ¹àíà ïàéäàëàíàäû.

Åáåê íîðìàëàðû ïàéäàëàíó ìàñøòàáûíà ºàðàé á¼ëiíåäi: æåðãiëiêòi, ñàëàëûº, æàëïû ¼íäiðiñòiê.


Date: 2016-01-14; view: 678


<== previous page | next page ==>
Ҳ - ӨIJвҲ . | 
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)