Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Кәсіпорын: қысқаша сипаттамасы мен сыныптамасы.

ʸñiïîðûí - ýêîíîìèêàíûң äàìó ñàòûñûíûң íåãiçãi áip á¼ëiãi áîëûï òàáûëàäû. ´éòêåíi ê¸ñiïîðûíäàðäà ºî¹àì¹à ºàæåòòi ¼íiì øû¹àðûëàäû æ¸íå æ½ìûñøû ìåí æ½ìûñ º½ðàëäàðûíûң àðàñûíäà áàéëàíûñ îðíàòûëàäû. Åðêií ¼íåðê¸ñiï ê¸ñiïîðíû äåãåíiìiç ¼íäiðiñòiê-òåõíèêàëûº, ½éûìäàñòûðó ¸êiìøiëiê æ¸íå øàðóàøûëûº åðêiíäiãi áàð ¼íäipic áipëiãi. ʸñiïîðûíäàð áåëãiëi áip eíäipic ¼íiìií øû¹àðó ¾øií, íå áîëìàñà æ½ìûñ àòºàðó ¾øií, ¸ðò¾ðëi ºûçìåòòåð ê¼ðñåòóëåð àðºûëû ºî¹àìíûң ºàæåòòiëiiãií ºàíà¹àòòàíäûðó æ¸íå ïàéäà òàáó ìàºñàòûíäà º½ðûëàäû. ´íäiðiñòiê æ¾éå ðåòiíäå ê¸ñiïîðûííûң iøêi æ¸íå ñûðòºû îðòàñû áîëàäû. Ñûðòºû îðòà¹à — ýêîíîìèêàëûº ñàÿñàò, º½ºûºòûº æà¹äàé, ýêîíîìèêàëûº, ¸ëåóìåòòiê, ýêîëîãèÿëûº æ¸íå òåõíîëîãèÿëûº æà¹äàéëàð æàòàäû. Iøêi opòà¹à — åңáåê ðåñóðñòàðû, òåõíèêà æ¸íå òåõíîëîãèÿ, á¸ñåêåëåñòiê, ìàðêåòèíã æ¸íå ò.á. æàòàäû. ʸñiïîðûííûң íàðûºòûº ýêîíîìèêàäà¹û íåãiçãi ìàºñàòû— á¸ñåêåëåñóãå ºàáiëåòòi ¼íiì øû¹àðó àðºûëû íå¹½ðëûì ê¼ï ïàéäà òàáó æ¸íå åң àç øû¹ûíìåí åң æî¹àð¹û ïàéäà òàáó íåãiçiíäå ñ½ðàíûñºà èå æ¸íå á¸ñåêåëåñóãå êàáiëåòi áàð ¼íiì øû¹àðó áîëûï òàáûëàäû.´íåðê¸ñiï ê¸ñiïîðíûíûңôóíêöíÿëàðû ìûíàëàð:- ¼íäiðiñòå æ¸íå æåêåøå ò½òûíûëàòûí ¼íåì øû¹àðó; ò½òûíóøû¹à ¼íiìäi æåòêiçó æ¸íå ñàòó; - ¼íiìäi ñàòûï áîë¹àííàí êåéiàí ºûçìåò àòºàðó;- ê¸ñiïîðûíäàðäà¹û ¼íäiðiñòi ìàòåðèàëäûº-òåõíèêàëûº æàáäûºòàó;- ê¸ñiïîðûí æ½ìûñøûëàðûíûң åңáåãií ½éûìäàñòûðó æ¸íå áàñºàðó;- ê¸ñiïîðûíäà¹û ¼íäiðiñ ê¼ëåìií æàí-æàºòû äàìûòûï, ½ë¹àéòó;- ê¸ñiïêåðëiê;- ñàëûºòàðäû ò¼ëåó, ìåìëåêåòòiê áþäæåòòiң æ¸íå áàñºà äà ºàðæû ½éûìäàðûíûң ìiíäåòòi æ¸íå ìiíäåòòi åìåñ ò¼ëåìäåðií îðûíäàó;

- ìåìëåêåòòiê çàңäàðäû, íîðìàòèâòåð ìåí ñòàíäàðòòàðäû îðûíäàó.


Date: 2016-01-14; view: 598


<== previous page | next page ==>
Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасы. Тауарлық, жалпы және өткізілген өнім көлемі. | Ecirc;¸ñiïîðûí ñìåòàëàðû.
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)