Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Eesmärgi saavutamine

Projekti eesmärgiks oli arenduskeskkonna WebCT baasil luua 9 moodulit kaugkoolituseks; nende kursuste loomise ja testimise käigus saada kogemusi nii veebikeskse kaugkoolituskeskkonna baasil kursuste konstrueerimiseks kui ka nende kursuste korduvaks läbiviimiseks; luua kriitilise massiga kaugkoolitusspetsialistide hulk Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis.

See eesmärk on saavutatud. Kogu projekti läbiviimise ajal korraldasime igal nädalal töörühma seminari.

Seminarides demonstreeriti koostatud materjale WebCT keskkonnas, analüüsiti testidesse paigutatavaid küsimustikke ja sobivaid vastuseid, kooskõlastati arenduskeskkonnas kasutatavate mõistete eestikeelseid vasteid ja arutati mooduli materjali ühtse esituskuju valikut.

Kõik projektis osalejad liitusid kursustega ka kui õpilased, et saada kogemus õppurina.

Selle projekti käigus saime palju kogemusi, eriti efektiivseks loeme järgmisi:

· Õppurite aktiviseerimiseks on tarvis kohe kursuse algul esitada ülesanded WebCT keskkonnas olemasolevate vahendite kasutamise kohta (foorum, postkast, kalender).

· Sama eesmärki täidavad enesekontrollitestid.

· Pidevalt tuleb õppuritele esitada kontrollülesandeid, mille lahendused nad peavad saatma õpetajale - see väldib õppematerjali ”tühilugemist”.

· Kursuse lõpueksam peab toimuma õpetaja kontrolli all.

· Õppurite kriitiline mass, kelle suunamisega tuleb toime üks õpetaja, on 10. Suurema õppurite arvu puhul peavad õpetajat abistama assistendid.

Kõigi koostatud kursuste maht on 1 ainepunkt (st. 40 tundi õppuri tööd), kestus on neli nädalat. Kursuste läbiviijad on koostanud ka eestikeelse juhendi WebCT keskkonnas tegutsemiseks, kuna esialgu on keskkond ise ingliskeelne.

Moodulite koostajad koos tuutoritega viisid läbi katsekursused (kokku 8), kuhu õppima oli kutsutud erineva arvutikasutuskogemusega inimesi: Avatud Ülikooli informaatikaõpetajate kutsekursuslasi, tudengeid ja teisi soovijaid mitmelt erialalt.

 

Projekti mõjutused protsessidele:

 


Kaugkoolituskursusi toetavaid vahendeid on väga palju. Keskkonna WebCT valiku sobivust tõestas projekti käik. Käesolevaks ajaks on WebCT kujunenud maailmas juhtivaks vahendiks veebikesksete kursuste loomiseks. Eesti suuremad kõrgkoolid on vastu võtnud otsuse kasutada WebCT kaugkoolituskursuste koostamisel.

Meie projekt toimis pilootprojektina vabariigis ja kinnitab, et tehtud valik on õige. Käesolevaks ajaks on olemas kriitiline mass WebCT kursuste projekteerijaid, kes suudavad kursusi kavandada, õppematerjale üles panna ja õppeprotsesse integreeritult juhtida.

Kaugkoolituskursuse õppematerjalid veebis on vaid üks osa kursusest. Õpetamise-õppimise protsessi jaoks on võimalik lisada vajalik kogus ülesandeid, kasutada kontrollteste (self test), mille abil saab õppija ise kontrollida, kas ta on mõistetest korralikult aru saanud, vahendid grupitööks, suhelda maili teel kaasõppuritega ja kursuse juhendaja või tuutoriga, kalendrisse saab lisada kogu kursuse ja oma ajagraafiku.
 

Kuidas teadvustame AEF osa ja toetust:

 

Igas ettekandes ja ajakirjanduses avaldatud materjalis märkisime AEF kui tööle suunajat ja materiaalse toetuse andjat.

Kaugkoolituskeskkonda WebCT ja projekti raames valminud mooduleid on tutvustatud:

1. Täiskasvanu õppija päeva üritustel Tartus (A. Villems) september 1998.

2. Arvutiteaduse instituudi lahtisel seminaril kõigile huvilistele. (K. Ruul, A. Villes) 22.02.99.

3. Messil INNOVAATIKA’99 Tartus (A. Villes, K. Ruul, T. Lasn) 8.-10.04.99.

4. Rahvusvahelisel konverentsil Baltic IT&T’99 Riias (A. Villems) 29.-3004.99.

5. Eesti kõrgkoolide õppejõududele TEMPUS projekti õppepäeval Tallinna Pedagoogika Ülikoolis (A. Villems, K.Ruul) 21.05.99.

6. TÜ kaugkoolituskeskuse õppepäeval Tartus (A. Villems, T. Lasn) 03.06.99.

7. Lühitutvustusi on ilmunud mitmes vabariigi ajalehes (A. Villems, T. Lasn).

Tiina Lasn

Projektijuht


 

 

Kursused

Kursuse nimetus Autor Tehtud
Tabelitöötlus K. Ruul
Kaugkoolituskursuse loomine WebCT vahenditega A. Villems ja K. Ruul
Internet A. Villems
Lausearvutus R. Palm
Tekstitöötlus M. Koit
Reaalainetepakett Study Works E. Tõnisson
Multimeedia G. Nellis
Veebilehtede koostamine A. Jaeger ja M. Jaeger

 


Date: 2016-01-14; view: 843


<== previous page | next page ==>
A d j e k t i v e - Übungen B | Pretty young girl on my mind.
doclecture.net - lectures - 2014-2020 year. Copyright infringement or personal data (0.003 sec.)