Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Wypełnia organ rozpatrujący wniosek/ Completed by the authority reviewing the application/ A remplir par l’organe qui instruit la demande

II. Dokument tożsamości osoby fizycznej lub numer REGON / Identity document of the private individual or REGON

Number / Document d’identité de la personne physique ou le numéro REGON

 

Rodzaj dokumentu / Type of document /                                        
Type de document:                                        
                                         
Seria / Series         Numer /                                            
/ Série: Number /                                        
    Numéro:                                        
Numer REGON / REGON Number / Numéro                                        

REGON:

 

III. Możliwości majątkowe i zarobkowe zapraszającego / Resources and the earning capacity of the inviting entity / Les ressources et la capacité de gain d'une partie invitante

 
 
 
Liczba osób pozostających na utrzymaniu (dotyczy osoby fizycznej) / Number of dependent people (regards a private individual) /        
Nombre de personnes à charge (concerne les personnes physiques): ………………………………………………………
 
 
IV. Warunki zakwaterowania cudzoziemca / Conditions of accommodation of the invited foreigner/ Conditions d’habitation de l’etranger invite
 
    Lokal mieszkalny zapraszającego / Dwelling of the inviting person / Domicile de l’invitant:
 
1.Tytuł prawny do lokalu / Legal title to the premises / Titre juridique au local:  
 
2. Powierzchnia użytkowa lokalu zajmowanego przez zapraszającego / Usable area of the premises occupied by the :         m2
inviting person / Surface utile du local occupé par l’invitant:
3. Liczba osób zameldowanych w lokalu zajmowanym przez zapraszającego /         na stałe / permanently / fixe     czasowo / temporarily /  
Number of people registered in the premises occupied by the inviting person / Nombre de personnes déclarées dans le local occupé par l’invitant:           temporaire  
 
    Inne miejsce zakwaterowania (proszę określić) / Other place of the accommodation (please specify) / Autre lieu d’hébergement (a précies)
 
 
                                 

V. Liczba cudzoziemców zaproszonych w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń/ The number of invited foreigners in the year preceding the day of submitting an application for entering the invitation into the register of invitations/ Le nombre d’étrangers invités durant l’année précédent le dépôt de la demande d’enregistrement de l’invitation au registre des invitations 

 

 

B. DANE ZAPRASZANEGO CUDZOZIEMCA / DATA OF THE INVITED FOREIGNER / DONNEES DE L’ETRANGER INVITE

 

1. Nazwisko / Surname / Nom:                                        
                                       
                                         
                                         
                                         
2. Nazwiska poprzednie / Previous surnames/                                        
Noms précédents:                                        
                                         
3. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom                                        
                                         
(prénoms):                                        
4. Imię ojca / Father’s name / Prénom du père:                                            
                                         
5. Płeć/ Sex/ Sexe:                                        
                                       
6. Data urodzenia / Date of birth / Date de         /     /                
naissance: rok / year / année miesiąc / month / mois   dzień / day / jour                
  mois jour                                      
7. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de                                        
naissance:                                        
8. Kraj urodzenia (nazwa państwa) /                                        
Country of birth (name of the country) / Pays de naissance (appellation du pays):                                        
9. Obywatelstwo / Nationality / Nationalité:                                        
                                         
10. Stopień pokrewieństwa z zapraszającym /                                        
Degree of kin with the inviting person / Degré de parenté avec l’invitant:                                        
                                         
11. Seria i numer dokumentu podróży /                                        
Series and number of the travel document / Série et n° du document de voyage:                                          

 

I. Adres zamieszkania / Place of residence / Adresse du domicile
 
 
1. Miejscowość / Town / Localité:                                        
                                         
2. Ulica / Street / Rue:                                        
                                         
3. Numer domu / House Number / Numéro               4. Numer mieszkania /              
du bâtiment:               Apartment Number / Numéro d’appartement:              
5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:                                        
                                         
6. Kraj (nazwa państwa) / Country (name                                          

of the country) / Pays (appellation du pays):

 

 

II. Adres miejsca zakwaterowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / address of the accommodation on the territory of the Republic of
Poland/ adresse d’hébergement sur le territoire de la République de Pologne  
 
1. Miejscowość / Town / Localité:                                        
                                         
2. Ulica / Street / Rue:                                        
                                         
3. Numer domu / House Number / Numéro               4. Numer mieszkania /              
du bâtiment:               Apartment Number / Numéro d’appartement:              
5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:                                        
                                         

III. Cel pobytu/ purpose of the stay/objet du séjour:

 

 
 
 
 
 

 

Załączniki do wniosku / Attachments to the application / Annexes à la demande:

(załącza wnioskodawca) / (attached by the applicant) / (à joindre par le demandeur)

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
 
   

 

Zapraszam wyżej wymienionego cudzoziemca na okres od …............... do…………………..

I invite the above mentioned foreigner for the period from .......................................................... to……………………………..

J’invite l’étranger indiqué ci-dessus pour une période du ........................................................ au............................................

Zobowiązuję się do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania, wyżywienia i ewentualnego leczenia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

I shall be obliged to cover the costs connected with the stay of the foreigner, including the costs of accommodation, board and possible medical treatment, the costs of return to the country of origin or residence, or the costs of transit to a third country, which provides leave to enter, as well as the costs of issuance and enforcement of the decision on the foreigner’s obligation to return.

Je m’engage à couvrir les frais associés au séjour de l’étranger, y compris les frais de logement et de repas et les éventuels frais médicaux, les frais de voyage de retour vers le pays d’origine ou de résidence ou les frais de transit vers un pays tiers autorisant l’étranger à entrer sur son territoire et les frais d’émission et d’exécution des décisions obligeant l’étranger à regagner son pays d’origine à partir.

Jestem świadomy, że złożenie wniosku lub dołączenie dokumentów zawierających nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, a także zeznanie w postępowaniu o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń nieprawdy, zatajenie prawdy, podrobienie, przerobienie dokumentu w celu użycia go jako autentycznego lub używanie takiego dokumentu jako autentycznego spowoduje odmowę wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń albo unieważnienie wpisu zaproszenia.

I am aware that the submission of the application or attachment of the documents containing the untrue personal data or false information and stating untrue, concealing the truth, forging, processing the documents for the purpose of using as authentic ones and using such document as an authentic one in the enter the invitation into the invitation register process shall result in the refusal of enter the invitation into the invitation register or cancellation of the enter the invitation into the invitation register.

Je déclare être conscient que le dépôt d’une demande ou des documents en annexe avec des coordonnées ou informations fausses, ainsi qu’une fausse déclaration lors de la procédure d`enregistrement de la invitation au registre des invitation, dissimulation des faits, falsification ou rectification d’un document dans le but de l’utiliser comme l’original ou l’utilisation d’un tel document comme authentique causera le refus de enregistement de l`invitation au registre des invitation ou l’annulation d`enregistement de l`invitation au registre des invitation.

Znam i akceptuję poniższe warunki: do analizy wniosku wizowego zapraszanego cudzoziemca konieczne jest zebranie danych określonych w niniejszym formularzu. Dane dotyczące zapraszającego zostaną wprowadzone do systemu informacji wizowej VIS, będą w nim przechowywane maksymalnie przez okres pięciu lat i będą w tym okresie udostępniane organom wizowym i organom właściwym do dokonywania kontroli wizowej na granicach zewnętrznych i na terytorium państw członkowskich oraz organom imigracyjnym w państwach członkowskich, by zweryfikowały, czy spełnione są warunki legalnego wjazdu, pobytu i zamieszkania na terytorium państw członkowskich zapraszanego cudzoziemca, oraz by stwierdziły, które osoby nie spełniają tych warunków lub przestały je spełniać. Dane te będą pod określonymi warunkami udostępniane także wyznaczonym organom państw członkowskich oraz Europolowi w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom oraz w celu ich wykrywania i prowadzenia odnośnych dochodzeń. Organem odpowiedzialnym w Rzeczypospolitej Polskiej za przetwarzanie tych danych jest Komendant Główny Policji.

Wiem, że mam prawo uzyskać w każdym państwie członkowskim informację o danych dotyczących mojej osoby przechowywanych w systemie VIS oraz informację o państwie członkowskim, które te dane przekazało, oraz żądać, by dane dotyczące mojej osoby zostały skorygowane – jeżeli są nieścisłe, albo usunięte – jeżeli zostały pobrane nielegalnie. Na moje wyraźne żądanie organy analizujące mój wniosek powiadomią mnie, w jaki sposób mogę skorzystać z prawa do sprawdzenia danych dotyczących mojej osoby i wystąpić o ich korektę lub usunięcie, oraz powiadomią mnie o odnośnych środkach odwoławczych zgodnie z prawem krajowym danego państwa. Skargi dotyczące ochrony danych osobowych będą rozpatrywane przez krajowy organ nadzorczy tego państwa członkowskiego (w Rzeczypospolitej Polskiej jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

I am aware of and consent to the following: the collection of the data required by this application form is mandatory for the examination of the invited foreigner visa application. The data of the inviting person will be entered into, and stored in the Visa Information System (VIS) for a maximum period of five years, during which it will be accessible to the visa authorities and the authorities competent for carrying out checks on visas at external borders and within the Member States, immigration authorities in the Member States for the purposes of verifying whether the conditions for the legal entry into, stay and residence on the territory of the Member States of the invited foreigner are fulfilled and of identifying persons who do not or who no longer fulfil these conditions. Under certain conditions the data will be also available to designated authorities of the Member States and to Europol for the purpose of the prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious criminal offences. The Chief of Police is the authority responsible for processing the data in the Republic of Poland.

I am aware that I have the right to obtain in any of the Member States notification of the data relating to me recorded in the VIS and of the Member State which transmitted the data, and to request that data relating to me which are inaccurate be corrected and that data relating to me processed unlawfully be deleted. At my express request, the authority examining my application will inform me of the manner in which I may exercise my right to check the personal data concerning me and have them corrected or deleted, including the related remedies according to the national law of the State concerned. The national supervisory authority of that Member State [Inspector General for the Protection of Personal Data in the Republic of Poland] will hear claims concerning the protection of personal data.

En connaissance de cause, j’accepte ce qui suit: aux fins de l’examen de la demande de visa d`un étranger invité, il y a lieu de recueillir les données requises dans ce formulaire. Données de l`invitant seront saisies et conservées dans le système d’information sur les visas (VIS) pendant une période maximale de cinq ans, durant laquelle elles seront accessibles aux autorités chargées des visas, aux autorités compétentes chargées de contrôler les visas aux frontières extérieures et dans les États membres, aux autorités compétentes en matière d’immigration dans les États membres aux fins de la vérification du respect des conditions d’entrée et de séjour réguliers sur le territoire des États membres un étranger invité, aux fins de l’identification des personnes qui ne remplissent pas ou plus ces conditions. Dans certaines conditions, ces données seront aussi accessibles aux autorités désignées des États membres et à Europol aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière. L’autorité de la République de Pologne est compétente pour le traitement des données : Préfet de police.

Je suis informé(e) de mon droit d’obtenir auprès de n’importe quel État membre la notification des données me concernant qui sont enregistrées dans le VIS ainsi que de l’État membre qui les a transmises, et de demander que les données me concernant soient rectifiées si elles sont erronées ou effacées si elles ont été traitées de façon illicite. À ma demande expresse, l’autorité qui a examiné ma demande m’informera de la manière dont je peux exercer mon droit de vérifier les données à caractère personnel me concernant et de les faire rectifier ou supprimer, y compris des voies de recours prévues à cet égard par la législation nationale de l’État concerné. L’autorité de contrôle nationale dudit État membre [En République de Pologne, c`est L'inspecteur Général pour la Protection des Données Personnelles] pourra être saisie des demandes concernant la protection des données à caractère personnel.

Data i podpis zapraszającego / Date and signature of the inviting person / Date et signature de         /     /    
l’invitant: rok / year / année miesiąc / month / dzień / day /
mois jour
 
   
  (podpis) / (signature)/ (signature)
                       

 

Wypełnia organ rozpatrujący wniosek/ Completed by the authority reviewing the application/ A remplir par l’organe qui instruit la demande

C. ADNOTACJE URZĘDOWE/ OFFICIAL NOTES/ ANNOTATIONS DE L’OFFICE

 

                     
Numer systemowy osoby /                      
System number of the individual / Numéro de la personne dans le système:                  
Numer systemowy wniosku /                      
System number of the application / Numéro de la demande dans le système:                    
Numer wpisu do ewidencji zaproszeń / Number of entry into the register of invitations / Numéro d’enregistrement dans le registre des invitations:                      
                 

 

Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby przyjmującej wniosek / Date,         /     /      
name, surname, position and signature of the individual reviewing the application / Date, nom, prénom, fonction et signature du fonctionnaire qui reçoit la demande: rok / year / année miesiąc / month / dzień / day / mois jour
   
     
  (podpis) / (signature) / (signature)  
     
Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby rozstrzygającej sprawę / Date,         /     /      
name, surname, position and signature of the individual recognizing the case / Date, nom, prénom, fonction et signature du fonctionnaire qui décide dans le cas: rok / year / année miesiąc / month / dzień / day / mois jour  
     
  (podpis) / (signature) / (signature)  
     
Rodzaj decyzji / Type of decision / Type de                                          
décision:                                          
                             
Liczba osób objętych decyzją / Number of people covered under the decision / Nombre de personnes englobées par la decision:        
   
Data i podpis osoby odbierającej decyzję / Date and signature of the individual collecting the decision /         /     /      
Date et signature de la personne qui reçoit la décision: rok / year / année miesiąc / month / mois dzień / day / jour  
   
     
  (podpis) / (signature) / (signature)  
     
Wydane zaproszenie / Issued invitation / Invitation délivrée:  
   
Seria / Series     Numer / Number /                                        
/ Série: Numéro:                                      
                                         
Data wpisu do ewidencji zaproszeń /         /     /                        
Date of entry into the register of invitations / Date d’enregistrement dans le registre des invitations: rok / year / année miesiąc / month / mois dzień / day / jour  
                         
                           
Organ, który wpisał zaproszenie do ewidencji zaproszeń / The authority which entered                                          
the invitation into the register of invitations / L’autorité qui a inscrit l’invitation au registre des invitations:  
   
Data i podpis osoby odbierającej zaproszenie / Date and signature of the individual collecting the invitation /         /     /      
Date et signature de la personne qui reçoit l’invitation:     rok / year / année miesiąc / month / mois dzień/ day/ jour    
  (podpis)/ (signature) / (signature)  
                                                               

 

Miejsce na potwierdzenie opłaty za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń Place for the receipt of the fee to enter the invitation into the invitation register Place pour certifier la redevance à titre d’enregistrement de l’invitation dans le registre des invitations

Date: 2016-01-14; view: 649


<== previous page | next page ==>
Die deutsche Stahlbranche erwartet 2013 eine weitere Last | POUCZENIE / NOTE / INSTRUCTION
doclecture.net - lectures - 2014-2019 year. Copyright infringement or personal data (0.006 sec.)