Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Opisz metody socjologicznych upraw rekreacji ruchowej

Opisz metody treningowe

C i ą g t e - polegają na zastosowaniu stałej i umiarkowanie inten­sywnej pracy, którą wykonuje się wielokrotnie, w wydłużonym cza­sie.

P o w t ó r z e n i o w e - charakteryzują się stałą intensywnością pra­cy, zmienną liczbą powtórzeń i optymalnym czasem przerw wypo­czynkowych.

I n t e r w a t o w e - polegają na stosowaniu określonych obciążeń i intensywności pracy przy odpowiedniej liczbie powtórzeń, a tak­że na stosowaniu przerw nie pozwalających na pełny odpoczynek.

S t a r t o w e - cechuje zmienny czas trwania pracy, zróżnicowana intensywność wysiłku oraz wprowadzanie sprawdzianów i zawo­dów kontrolnych.

 

 

6. Opisz metodę zabawową

  • N a ś I a d o w c z a - jest to sposób prowadzenia zajęć, polegający na naśladowaniu pracy człowieka, zjawisk w przyrodzie, ruchów zwierząt. ­
  • O p o w i e ś c i r u c h o w e j - polega na naśladowaniu czynności ruchowych występujących w np. w opowiadaniu, bajce wymyślo­nej przez nauczyciela.
  • W t a ś c i w a ( z a b a w o w a ) - polega na prowadzeniu zajęć w for­mie gier i zabaw ruchowych, odpowiednio dobranych według okre­ślonych metodycznie zasad i kolejności występowania.

7. Wymień zasady dydaktyczne

W ogólnym procesie dydaktycznym obowiązują normy metodyczne zwa­ne zasadami. Odnoszą się one do wszelkich form nauczania określonej dyscypliny czy przedmiotu, a zatem również do zajęć rekreacji fizycznej (Nałęcka 1987).

Do najważniejszych zasad należą:

  • zasada świadomości i aktywności - zmusza ona animatora rekreacji do uświadomienia roli rekreacji ruchowej i znaczenia wypoczynku w ży­ciu człowieka, a więc do podejmowania aktywności w podnoszeniu sprawności fizycznej;
  • zasada poglądowości - stosuje się ją w sposób bezpośredni (pokaz wykonywany przez instruktora), pośredni (z zastosowaniem różnych pomocy dydaktycznych, np. filmu, tablic poglądowych) i symboliczny (przez stosowanie takich środków umownych, jak wykresy, rysunki na tablicy, trasy biegu);
  • zasada systematyczności i trwałości - w działalności ruchowej cha­rakteryzuje się ona stopniowaniem trudności ćwiczeń fizycznych od prostego do złożonego, od nieznanego do znanego, od łatwego do trudnego oraz systematycznym i cyklicznym oddziaływaniem, przez co wyrabia się nawyki do ciągłej aktywności ruchowej (zdobyte umie­jętności należy utrwalać m.in. przez testy, sprawdziany oraz świado­mą samokontrolę i samoocenę;
  • zasada dostępności - mówi o indywidualizacji, czyli konieczności do­stosowania działalności rekreacyjnej i dydaktycznej do możliwości uczestników (wydolność, sprawność), jak również do ich zaintereso­wań, potrzeb, wieku, płci, stanu zdrowia i warunków pracy;
  • zasada wszechstronności i zdrowotności - uwzględnia harmonijny rozwój osobowości organizmu ludzkiego i ma na celu wyrobienie na­wyków aktywności ruchowej i dbałości o własne zdrowie (należy tu mieć na uwadze zasadę zmienności pracy mięśniowej, która zakłada, że po ćwiczeniach wymagających dużego wysiłku należy stosować te o mniejszym natężeniu.

 Powyższe zasady należy traktować całościowo.

Opisz metody socjologicznych upraw rekreacji ruchowej

I n f o r m a c j a i p o r a d n i c t w o - to metoda pracy pośredniej lub bezpośredniej z odbiorcą, polegająca na przekazywaniu profesjonalnych porad i informacji z zakresu rekreacji ruchowej, dotyczących np. progra­mów wypoczynku podczas urlopu, zakupu sprzętu sportowego, czy me­todycznych wskazówek prowadzenia zajęć rekreacyjnych.

A n i m a c j a - to kierowanie ludźmi w ich czasie wolnym poprzez włączenie ich do bezpośredniej aktywności ruchowej. Proces animacji zawie­ra kilka elementów: animator (instruktor rekreacji) - odbiorca (uczestnik) - cele- treści – metody- organizacja - baza sportowa. Rolę animato­ra może pełnić nie tylko instruktor, który pracuje bezpośrednio z odbiorcą, ale również inny specjalista działający pośrednio, np. poprzez środki ma­sowego przekazu (Wolańska 1988).


Date: 2016-01-14; view: 314


<== previous page | next page ==>
Które z opisów nie dotyczy modzeli? | V. Read the text and arrange the following items of an outline.
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.001 sec.)