Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Cechy wiedzy naukowej i cechy wiedzy potocznej

Cechy wiedzy potocznej

§ Jest rzadko neutralna

 

§ Przedstawia świat w kolorach czarno-białych

 

§ Jest skłonna do pochopnych uogólnień

 

§ Często jest przesiąknięta stereotypami

 

Cechy naukowej wiedzy o społeczństwie

. Uzupełnianie opisu wyjaśnieniem

. Przestrzeganie reguł postępowania badawczego

. Neutralność i powstrzymywanie się od wartościowania

. Odrzucanie przesądów i stereotypów

 

2. Co było źródłem przedsocjologicznej wiedzy o społeczeństwie?

Przedsocjologiczna wiedza o spo³eczeñstwie – krótkie resume

. Pocz¹tki ¿ycia gromadnego – pierwsze pytania natury socjologicznej

. Rozwój piœmiennoœci – wiedza o œwiecie w postaci ogólnych systemów filozoficznych

-Platon; pañstwo to nie festyn ludowy;

-Arystoteles; cz³owiek istota spo³eczna

Oddzielenie porz¹dku ludzkiego od porz¹dku natury

Normatywny i finalistyczny punkt widzenia

 

§ Woluntaryzm

 

§ Koncentracja uwagi na państwie i władzy

 

3. Proszę opisać historyczne warunki narodzin socjologii jako dyscypliny.

1. XVIII-to wieczna wiara w istnienie jakiegoœ podstawowego prawa działającego w œwiecie społecznym;

2. Rewolucja francuska (1789-1799);

3. Rewolucja przemysłowa (XVIII/XIX w.)

. Zmiana trybu i rytmu życia – zegar zamiast słoñca

. Przemieszczanie siê ludzi ze wsi do miast – urbanizacja

. Zanik wspólnot lokalnych sprawuj¹cych kontrolê i okreœlaj¹cych to¿samoœæ jednostki

. Pojawienie siê kwestii socjalnych i patologii spo³ecznych

4. Na czym polega istota socjologii

5. Proszę opisać główne założenia teorii dramaturgicznej E. Goffmana

Cały świat jest sceną, a wszyscy ludzie jedynie aktorami Szekspir

Występ

Scena

Kulisy

Dekoracja

Fasada  definicja sytuacji

6. Na czym polega proces socjalizacji?

7. Elementy konstruujące rolę społeczną.

Zbiór praw i obowiązków wiążących każdego, kto zajmuje daną pozycję społeczną, bez względu na cechy osobiste.

ELEMENTY KONSTRUOWANIA ROLI:

zachowania nakazane

zachowania zakazane

margines swobody

8. Proszę opisać kontrolę społeczną (pojęcie, rodzaje, zespół środków, rodzaje sankcji)

Kontrola spo³eczna w najszerszym znaczeniu to wszelkie mechanizmy uruchamiaj¹ce, a niekiedy i wymuszaj¹ce wspó³dzia³anie, które utrzymuj¹ porz¹dek spo³eczny Instytucjonalizacja: utrwalanie wzorów dzia³añ i regu³ zachowañ ludzkich Socjalizacja Mechanizmy kontroli zewnêtrznej – kary i nagrodyKontrola formalna to wszystko, co zapisane jest w regulaminach poszczególnych organizacji i stowarzyszeñ, a przede wszystkim w pañstwowych kodeksach prawnych

„Aby system wartoœci umacniaæ i przekazywaæ, ludzi obdarza siê kuksañcami, zastrasza, wtr¹ca do wiêzieñ, zsy³a do obozów koncentracyjnych, wabi pochlebstwami, przekupuje, czci jako bohaterów, zachêca do czytania gazet, stawia pod œcian¹ i rozstrzeliwuje, a czasami nawet uczy socjologii”.

B. Moore

Kontrola nieformalna to wszystkie wzory zachowañ przekazywane w stosunkach osobistych i wszystkie reakcje i sankcje stosowane spontanicznie i na zasadzie zwyczaju

Zespół środków kontroli społecznej

1. Mechanizmy psychospołeczne (kontrola wewnętrzna)

2. Mechanizmy materialno-społeczne (kontrola zewnętrzna)

3. Zwyczaj – sposób postępowania w określonych sytuacjach, który nie budzi sprzeciwu otoczenia

4. Obyczaj – ustalony sposób postępowania, z którym grupa wiąże pewne oceny moralne i którego naruszenie wywołuje sankcje negatywne

Pozytywne(Formalne Nieformalne)

Negatywne (Formalne Nieformalne)

CHARAKTER SANKCJI

prawne

etyczne

satyryczne

religijne

9. Na czym polega zjawisko konformizmu?

10. Cechy społeczeństwa tradycyjnego oraz cechy społeczeństwa informacyjnego.

11. Pojęcie modernizacji.

12. Interakcje społeczne – pojęcie, funkcje.

Interakcje - podstawowy proces społeczny utrzymujący istnienie społeczeństwa Działania społeczne a zachowania

Interakcja jest takim działaniem społecznym, które wynika z orientowania się na innych ludzi i jest odpowiedzią na ich zachowania i działania

Działania społeczne a zachowania

Aktorzy społeczni

13. Instytucjonalizacja – pojęcie, funkcje.

14. Istota wymiany społecznej (Blau)

15. Warunki wymiany społecznej (Blau)

16. Typy nagród w ramach wymiany społecznej (Blau)

17. Pojęcie więzi społecznej (Rybicki)

18. Rodzaje więzi społecznych (Rybicki)

19. Na czym polega proces rozpadu więzi społecznych (Rybicki)

20. Jak bywa rozumiana „struktura społeczna”? (Sztompka)

21. Wymiary struktury społecznej (Sztompka)

22. Charakterystyka procesu wytwarzania się struktur (Sztompka)

23. Na czym polega impulsywność tłumu? (Le Bon)

24. Na czym polega łatwowierność tłumu? (Le Bon)

25. Przesada i prostota w uczuciach tłumu (Le Bon)

26. Autorytaryzm i konserwatyzm tłumu (Le Bon)

27. Moralność tłumu (Le Bon)

28. Pojęcie wymiary globalnego (Urry)

29. Pojęcie społeczeństwa sieciowego (Urry)

30. Globalizacja jako występ (Urry)

31. Na czym polega tzw. proces macdonaldyzacji?

32. Istota opinii publicznej i charakter procesu opiniotwórczego

33. Jakiego rodzaju wiedzy dostarczają sondaże opinii publicznej?


Date: 2016-01-14; view: 3234


<== previous page | next page ==>
Na czym polega istota socjologii | 
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.007 sec.)