Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Zasada równości ofiary wiąże się z opodatkowaniem dochodów wg. następujących

kryteriów:

a) jednolite opodatkowanie

b) progresywne opodatkowanie

c) opodatkowanie liniowe

54. Wypieranie kredytu przez papiery rządowe wiąże się z systemem:

a) opodatkowania firm

b) preferencji, kredytowych w ramach polityki stabilizacyjnej rządu

c) finansowania deficytu budżetowego poprzez dług publiczny

55. Podstawową stopą NBP jest stopa kredytu:

a) refinansowego

b) lombardowego

c) redyskontowego

56. Stopa kredytu refinansowego jest:

a) wyższa od stopy kredytu redyskontowego

b) niższa od stopy kredytu redyskontowego

c) niższa od stopy kredytu lombardowego

57. Celem polityki stabilizacyjnej jest:

a) stabilizacja bilansu handlu zagranicznego

b) optymalne wykorzystanie potencjału gospodarczego

c) stabilizacja siły nabywczej pieniądza

d) stabilizacja systemu finansów publicznych, w tym zwłaszcza systemu podatkowego

 

 

58. Zgodnie z koncepcją polityki fiskalnej A. Hansena w okresie stanu pełnego zatrudnienia głównym źródłem finansowania wydatków publicznych powinny być:

a) dług publiczny zaciągany wśród ludności

b) kredyt w bankach komercyjnych

c) progresywne podatki pośrednie

d) progresywne podatki bezpośrednie

59. Redystrybucyjny typ systemu podatkowego wg J. Buchanana cechuje się:

a) dodatnim saldem obciążeń netto w jednostkach nisko dochodowych

b) dodatnim saldem w jednostkach wysokodochodowych

c) ujemnym saldem w jednostkach niskodochodowych

d) ujemnym saldem w jednostkach wysokodochodowych

60. Funkcjonalna klasyfikacja wydatków publicznych dotyczy ich ujmowania wg kryterium:

a) resortów

b) przedmiotu wydatków

c) obszarów / zadań/ działalności państwa

d) podmiotów gospodarowania

61. Wydatki aktywne i neutralne wyodrębnia się w grupach wydatków:

a) celowych

b) funkcjonalnych

c) politycznych

d) finansowych

 

62. We współczesnej gospodarce rynkowej dominują następujące transakcje kupna sprzedaży

a) gotówkowe

b) kredytowe

c) redystrybucyjne

63. Funkcja tezauryzacyjna pieniądza jest zdeterminowana jest zdeterminowana jego funkcja jako:

a) miernika wartości

b) środka cyrkulacji

c) środka płatniczego

64. Banknot to bilet bankowy wymienialny na:

a) wymienialny na kruszec

b) niewymienialny na kruszec

c) o charakterze pieniądza skrypturalnego

65. Największą płynność mają depozyty na rachunkach

a) banku centralnego

b) banku komercyjnego

c) ludności

66. Sferami pośredniego parametrycznego oddziaływania finansów są:

a) produkcja

b) wymiana i podział

c) konsumpcja i akumulacja

67. Zjawiska pieniężne nie zaliczane do finansowych to procesya) planowania finansowego

b) sprawozdawczości finansowej

c) kredytowania działalności nieprodukcyjnej

Wtórny podział PKB odbywa się poprzez

a) budżet

b) firmy prywatne

c) wyodrębnienie dochodów czynników produkcji

d) sektor bankowa kapitałowy

69. Instrumentami rynkowymi polityki pieniężnej są:

a) stopy refinansowe

b) rezerwy obligatoryjne

c) kurs walutowy

d) limity


Date: 2016-01-14; view: 496


<== previous page | next page ==>
Strumienie pieniężne kredytowe to | Prawo A Wagnera dotyczy
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)