Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


XIII. Accesul avocatului la materialele dosarului

În cauza Ţurcan şi Ţurcan c. Moldovei, Curtea a reiterat că „egalitatea armelor” nu este asigurată dacă reprezentantului i se refuză accesul la acele materiale, care, în cadrul urmăririi penale, sunt esenţiale pentru a contesta efectiv legalitatea, în sensul Convenţiei, a detenţiei clientului său. Cu toate că avocatul a solicitat accesul la dosar, acesta a fost refuzat de mai multe ori, deşi el a înaintat plîngeri în mod repetat. În sprijinul refuzului nu a fost invocat nici un motiv.

 

***

Potrivit art. 64 alin. (2) pct. 17) C.pr.pen., bănuitul are dreptul să fie informat de către organul de urmărire penală despre toate hotărîrile adoptate care se referă la drepturile şi interesele sale, precum şi să primească, la solicitarea sa, copii de pe aceste hotărîri. Art. 66 alin. (2) pct. 21) şi 22) C.pr.pen. în varianta din 2003 prevedea că învinuitul, inculpatul are dreptul să ia cunoştinţă de materialele trimise în judecată pentru confirmarea arestării sale, iar, după terminarea urmăririi penale, să ia cunoştinţă de toate materialele cauzei şi să noteze din ele datele necesare, să facă copii, să înainteze cereri de completare a urmăririi penale. În 2006, potrivit Legii nr. 264-XVI din 28.07.2006, sintagma „să facă copii” a fost exclusă. Astfel, actualmente acuzatul nu dispune de posibilitatea de a face copii la materialele dosarului. Totuşi, dreptul de a lua cunoştinţă cu materialele cauzei penale din momentul terminării urmăririi penale, de a nota orice date din dosar şi de a face copii rămîne în posesia apărătorului. Art. 307 şi 308 C.pr.pen. nu conţin prevederi exprese privind punerea la dispoziţia apărătorului şi acuzatului a materialelor care justifică aplicarea arestării. Unica prevedere din ambele articole, pertinentă la problema abordată, ţine de obligaţia procurorului de a argumenta în şedinţa de judecată demersul şi de audierea persoanelor prezente la şedinţă. Este necesar de remarcat că, potrivit art. 293 alin. (2) C.pr.pen., materialele urmăririi penale se aduc la cunoştinţa învinuitului arestat în prezenţa apărătorului lui, aceasta fiind o obligaţie pozitivă a organului de urmărire penală. Potrivit art. 347 C.pr.pen, instanţa este obligată de a pune la dispoziţia părţii oponente lista probelor prezentate de către cealaltă parte. În ce priveşte materialele prezentate de către procuror, privind justificarea necesităţii aplicării arestării, acestea se prezintă doar dacă partea apărării le solicită expres. Nu există nici o prevedere legală, care ar obliga judecătorul de instrucţie să pună la dispoziţia acuzatului şi apărătorului său materialele prezentate de către procuror. În condiţia în care acordarea asistenţei juridice rămîne a fi o problemă pentru Republica Moldova, se poate crea situaţia ca apărătorul să nu solicite materialele, astfel motivele arestării rămînînd a fi necunoscute pentru acuzat. Din interviurile cu avocaţii, s-a constatat că judecătorii de instrucţie în mod diferit interpretează dreptul acuzatului de a lua cunoştinţă cu materialele care justifică aplicarea arestării preventive. În unele cazuri, materialele nu se pun la dispoziţie chiar şi atunci cînd sunt solicitate de apărare. În altele, este necesară cererea apărării privind punerea la dispoziţie a materialelor cauzei penale.O altă lacună ţine de principiul confidenţialităţii urmăririi penale, care, în unele cazuri, se aplică exagerat. Dacă persoana, pe parcursul urmăririi penale, şi-a înlocuit apărătorul, ultimul nu va avea posibilitatea să ia cunoştinţă de materialele prezentate anterior de către procuror pentru justificarea arestării preventive. Deci, la prelungirea termenului de arest, apărătorul poate să nu cunoască care au fost motivele arestării anterioare. Sub acest aspect, sunt necesare norme previzibile referitoare la obligaţiile pozitive ale judecătorului de instrucţie privind punerea la dispoziţia bănuitului sau învinuitului şi apărătorului acestuia a tuturor materialelor prezentate de procuror în susţinerea necesităţii aplicării arestării preventive. De asemenea, este necesar de a acorda apărătorului implicat în proces la etapa posterioară arestării dreptul de a lua cunoştinţă cu materialele prezentate anterior de procuror întru justificarea arestării preventive.

 


Date: 2016-01-05; view: 541


<== previous page | next page ==>
XII. Comunicarea cu avocatul | E) să fie asistat în mod gratuit de un interpret, dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la audiere.
doclecture.net - lectures - 2014-2019 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)