Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Zničení cizopasníka - státu

Uvedli jsme již příslušná místa z Marxe a musíme je doplnit:

… „Obvyklým osudem nových historických výtvorů — psal Marx — bývá, že jsou prohlašovány za věrný obraz starších a již překonaných forem společenského života, jimž se poněkud podobají. Tak i tato nová komuna, která láme (bricht — rozbíjí) soudobou státní moc, je prohlašována za vzkříšení středověkých komun… za svazek malých států (Montesquieu a žirondisté)... za přehnanou formu starého boje proti upřílišněné centralisaci“...

… „Komunální zřízení by vrátilo tělu společnosti všechny síly, které dosud stravoval cizopasný nádor ‚stát‘, tyjící ze společnosti a zdržující její svobodný vývoj. Již jen tím bylo popohnáno obrození Francie“...

Komunální zřízení by uvedlo venkovské výrobce pod duchovní vedení hlavních měst každého okresu a zajistilo jim tam v městských dělnících přirozené zastánce jejich zájmů. Již pouhá existence Komuny přinášela s sebou jako něco samozřejmého místní samosprávu, ne však již jako protiváhu státní moci, která se nyní stává zbytečnou“...

„Zničení státní moci“, která byla „cizopasným nádorem“, její „odříznutí“‚ její „rozmetání“, „státní moc se nyní stává zbytečnou“ — v těchto výrazech mluvil Marx o státu, když hodnotil a analyzoval zkušenosti Komuny.

To všecko bylo napsáno téměř před půl stoletím a dnes je nutno provádět přímo vykopávky, aby mohl být širokým masám podán nezfalšovaný marxismus. Závěry, vyvozené z pozorování poslední velké revoluce, kterou Marx prožil, upadly v zapomenutí právě v době, kdy přišlo období dalších velkých revolucí proletariátu.

„Různost výkladů, které Komuna vyvolala, a různost zájmů, kterým se dostalo v Komuně výrazu, dokazuje, že byla nanejvýš pružnou politickou formou, zatímco všechny dřívější vlády byly v podstatě formy utiskovatelské. Jejím tajemstvím bylo: v podstatě to byla v l á d a d ě l n i c k é t ř í d y, výsledek boje třídy, která produkuje, proti třídě, která si přivlastňuje, byla tou konečně objevenou politickou formou, za které mohlo být uskutečněno hospodářské osvobození práce“...„Bez této poslední podmínky by bylo komunální zřízení nemožností a klamem“…

Utopisté se zabývali „objevováním“ politických forem, za kterých by mělo dojít k socialistickému přebudování společnosti. Anarchisté odbývali otázku politických forem vůbec. Oportunisté dnešní sociální demokracie přijali buržoasní politické formy parlamentního demokratického státu za mez, kterou nelze překročit, a bijíce čelem o zem, modlili se k tomuto „vzoru“ a prohlašovali každou snahu o rozbití těchto forem za anarchismus.

Marx z veškerých dějin socialismu a politického boje vyvodil závěr, že stát musí zmizet, že přechodnou formou jeho zanikání. (přechodem od státu k nestátu) bude „proletariát, zorganisovaný ve vládnoucí třídu“. Objevovat politické formy této budoucnosti se však Marx nepokoušel. Spokojil se přesným pozorováním francouzských dějin, jejich rozborem a závěrem, ke kterému vedl rok 1851: vývoj věcí spěje k rozmetání buržoasní státní mašinerie.

A když masové revoluční hnutí proletariátu vzplálo, začal Marx přes jeho neúspěch, nehledě na jeho krátké trvání a nápadnou slabost, zkoumat, jaké formy objevilo.

Komuna je forma, „konečně objevená“ proletářskou revolucí, za které může dojít k hospodářskému osvobození práce.

Komuna je prvním pokusem proletářské revoluce o rozbití buržoasní státní mašinerie a „konečně objevenou“ politickou formou, kterou je možno a nutno nahradit formu rozbitou.

V dalším výkladu uvidíme, že ruské revoluce let 1905 a 1917 pokračují v jiných poměrech a za jiných podmínek v díle Komuny a potvrzují Marxovu geniální historickou analysu.

__________________________________

Poznámky:

[1] V. I. Lenin, Spisy, rusky, sv. X, str. 361.(Pozn red. čes. originálu)

[2] Druhé císařství — t. j. říše Napoleona III., Ludvíka Bonaparta (1852 až 1870), na rozdíl od říše Napoleona I. (1804—1814). (Pozn red. čes. originálu)

Viz https://www.marxists.org/cestina/lenin/1917/statar/ch3.htm

 

 


Date: 2015-12-24; view: 492


<== previous page | next page ==>
Organisace jednoty národa | Back-formation, reduplication, sentence-condensation.
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)