Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


ABŞ-IN ŞƏR İMPERİYASI KİMİ TƏŞƏKKÜLÜ

AMERİKA NİYƏ MƏHV OLACAQ?

 

MÜƏLLİF: OLEQ PLATONOV

 

OOO «Evro-press»

OOO «Mediцina»

ZAO «Slavяnskiй dom kniqi»

Moskva 2003

 

 

ISBN 5-8550-095-0 İzdatelьstvo

ZFO «Slavяnskiй dom kniqi»,

 

 

Liцenziя na izdatelьskuю deяatelьnostь

Ot 14.05.97 q.

Podpisano v peçatь 20. 02. 2003. Format 84\108/32. Peçatь vısokaя.

Fiz. Peç. l. 19,0. Tiraj 3000 эkz. Zakaz № 2300.

Zdatelьstvo ZFO «Slavяnskiй dom kniqi».

Q. Moskva, ul. Kominterna, d. 26

Opeçatano v polnom sootvetstvin s kaçestvom predostavlennıx diapozitivov na izdatelьsko-poliqrafiçeskom predpriяtii «Pravda Severa».

Q. Arxanqelьsk, pr. Novqorodskiй, 32

R İMPERİYASININ SONU

Oxucuların diqqətinə rus alimi Oleq Anatoliyeviç Platonovun yeni araşdırmasını təqdim edirik. Qərbin Rusiyaya qarşı təxribatçı fəaliyyətini təqdim edən, bu fəaliyyətin qızışdırıcısına – Amerika birləşmiş ştatlarına müraciət etməyə bilməzdi. Sanballı elmi mənbələr əsasında O.A.Platonov belə bir qənaətə gəlir ki, amerikaçılıq məhvə məhkumdur, çünki o, başqa dövlətlər və xalqları istismar və qarət etmək hesabına tüfeyli ömür sürmək sistemindən ibarətdir. Çap olunan əsər oxucuları O.A.Platonovun dəlilləri və qənaətləri ilə tanış edir.

ÖN SÖZ

Əksər hallarda insanlar dünyaya gəlməli olduqları ictimai sistemin girovlarına çevrilirlər. Amma sadə insanlar, məsələn, Çingiz xan, yaxud Hitler dövründə doğulduqları üçün günahkardırlarmı? Bununla belə, dəhşətli sistemlərin ilk qurbanalrı da məhz belə insanlar olur. Amerika haqqında o qədər də xoşagələn olmayan söhbətə başlayarkən mən, əlbəttə, heç də onsuz da bir insan kimi mə᾽nəvi baxımdan artıq bədbəxt və rəncidə olan (elə Çingiz xan və Hitler dövründə yaşayanlar kimi) bir çox sadə amerikalıların xətrinə dəymək istəməmişəm. Söhbət ondan gedir ki, Amerika sistemi kimi Tanrının əleyhinə çıxan, insanlara düşmən kəsilən və son dərəcə totalitar istənilən şər imperiyasının, ümumiyyətlə yaşamaq hüququ yoxdur. Amerikaçılıq sistemi, başqalarının ehtiyatları, zorakılıq, yalan, başqa dövlətlərin istismarı və talan edilməsi sayəsində tüfeylilik bəşəriyyətin ümumi sə᾽yləri sayəsində məhv edilməlidir. Əks halda bəşəriyyət məhv olacaq.Amerika nə dövlət, nə də millət deyil. Bu, sadəcə müxtəlif ölkələrdən gələnlərin müvəqqəti məskunlaşdıqları böyük bir ərazidir. Əsas məsələ ondadır ki, Amerika möhkəm dövlətçiliyin fundamental təməlindən – milli özəkdən, dövlətə məxsus xalqdan məhrumdur. Amerika xalqı adlandırılan keyfiyyət baxımından üzvi və özünəməxsus bir gerçəklik yox, bir-birinə yabançı olan şəxslərin süni toplumudur. Onların hamısı üçün ümumi olan istehlak və varlanma ehtirası, bəşəriyyət qarşısında ortaq cinayətlərinə görə məs᾽uliyyətdən kortəbii qorxu hissi birləşdirir. Belə bir konqlomerat tarixin yalnız qısa bir dönəmlərində mövcud ola bilər və tarixdən də göründüyü kimi elə ilk ciddi çətinliklərdən sonra parçalanır. Amerika hələ belə çətinliklərlə ciddi şəkildə üzləşməyib, lakin artıq onlarla üz-üzədir.

Mən uzun müddət Amerikanın tarixi və iqtisadiyyatını tədqiq etmişəm, bu ölkəyə həsr olunmuş namizədlik və doktorluq dissertasiyaları yazmışam. Amerikanın tədqiqi ilə çox məşğul olduqca, onun bütün dünya üçün nəhəng təhlükə olduğunu daha dərindən dərk edirdim. Əvvəllər elmi fərziyyə kimi qəbul etdiklərim bu ölkəyə etdiyim dörd elmi səyahət zamanı (1995-1997) öz təsdiqini tapdı. Bu ölkədə keçirdiyim 7 ay ərzində onun ərazisinin böyük hissəsindən keçib getdim, şərq və qərb sahilboyunun 12 ştatında, cənubda, şimalda və mərkəzdə oldum. Onlarla şəhər və qəsəbələrdə ən müxtəlif adamlarla yüzlərlə görüşlərim oldu. ABŞ-də səyahətlərim zamanı fermerlər, fəhlələr, hüquqşünaslar, mə᾽murlar, artistlər, musiqiçilər, sərgərdanlar, polislər, ruhanilər, masonlar, partiya funksionerləri, vətənpərvər təşkilatların üzvləri, ravvinlər, fahişələr, satanistlər, sodomistlər, ictimai xadimlər və b. ilə görüşdüm. Benzindoldurma məntəqələrində, restoranlarda, teatrda, kitabxanada, polis bölməsində, hinduların rezervasiyalarında, mason lojalarında və i.a. yerlərdə görüşlərimin hər biri Amerikanın bir zərrəciyi idi və ölkənin siması məhz onlardan formalaşırdı.

ABŞ-IN ŞƏR İMPERİYASI KİMİ TƏŞƏKKÜLÜ

Amerika birləşmiş ştatları yəhudi-mason svilizasiyasının epsinteri kimi təşəkkül tapıb. Bu ölkə, əsasən yəhudi elementlərinin axını ilə formalaşmış və V.Zombartın dediyi kimi, «yəhudi ruhunun şüalanmasının nəticəsi olmuşdur.»1 Yəhudi-mason sivilizasiyasına xas olan bütün şər, qəddarlıq, pozğunluq və əxlaqsızlıq ABŞ tarixində ən dolğun və ardıcıl təcəssümünü tapmışdır.

1905-ci ildə ABŞ prezidenti Ruzvelt burada yəhudilərin məskunlaşmalarının 250 illiyilə əlaqədar yəhudilərə təbrik məktubu ilə müraciət etmişdi. Yəhudilərin Birləşmiş ştatlar qarşısındakı xidmətlərini təsvir edərkən o, açıq şəkildə bildirirdi: «Yəhudilər ölkənin yaradılmasında yardımçı oldular.» Eks-prezident Qrover Klivlend isə elə bu münasibətlə demişdir: «Amerika xalqını təşkil edən millətlərdən çox az bir qismi, bəlkə də heç bir müasir amerikaçılığın inkişafına yəhudi milləti qədər böyük bilavasitə və dolayı tə᾽sir göstərməyib».2

Bir dövlət kimi ABŞ quldarlıq və zəncilərin amansız istimarı üzərində təşəkkül tapıb. Amerika milləti bu ölkənin həqiqi sahibləri olan 100 milyondan artıq hindunun canı, qanı, torpaqları və əmlakı üzərində bərqərardır. Yəhudi-mason mətbuatı indi də hamıya təlqin etməyə çalışır ki, guya Amerika ağ kolonistlər tərəfindən mənimsənilib. Əslində isə torpaqların böyük əksəriyyəti onlardan çox əvvəl hinduların özləri tərəfindən becərilirdi. Ağlar isə öz rifahlarını on milyonlarla hindu və zəncilərin qanı və iztirabları üzərində quran işğalçılar, qarətçilər və quldarlar kimi çıxış edirdilər.

Amerikada qul alverinin təməlini elə X. Kolumbun özü qoydu. Onun Q. Sançes başda olmaqla 5 yəhudi silahdaşı (maranlar) 500 hindu tutmaq və onları Sevilyada qul kimi satmağı təklif etdilər. Həyata keçirilən bu təklifdən Kolumb özü bir fayda görməsə də, maronlar xeyli qazanc əldə etdilər və bununla da Amerikada qul alveri erasının əsasını qoydular.3 Hindularla «ticarətə» başlayan ilk yəhudilər – X. Levi və N. Lo Nyuportda spirt zavodu inşa etdilər və yerli hindu əhalisini sərxoşluğa qurşandırdılar.4 Qısa müddət ərzində Nyuport çevrəsində spirt istehsal edən daha 22 kiçik zavod tikildi. Onlar hamısı yəhudilərə məxsus idi.5 «Odlu su» və birbaşa qətllər (bütöv kəndlər qılıncdan keçirilirdi) sayəsində Nyuportun 100 km. radiusunda Amerikanın yerli əhalisi olan hindulardan əsər-əlamət qalmadı. Yəhudilərin «odlu su» alveri genişlənməkdə idi. 17-ci əsrin sonu – 18-ci əsrin əvvəllərində yəhudilərin spirt zavodlarının gücü, əsasən, qul alverinə yönəldilmişdi. Təsadüfü deyil ki, məhz Nyuport qul alveri mərkəzinə çevrildi. Müasirləri onu məhz elə bu cür də adlandırdılar - «Yəhudi Nyuportu – beynəlxalq qul alveri mərkəzi».6 Nyuportda yəhudilərə qul daşıyan 300 gəmi məxsus idi.7 Vaşinqtondakı Karnevi institutunun arxiv sənədlərinə görə, qul alverçilərinin ¾ hissəsi, əsasən, Nyuportda yaşayan yəhudilər idi.8 Bu cinayətkar peşə ilə yarım əsrə yaxın müddət ərzində (1726-1774) məşğul olmuş ən məşhur yəhudi qul alverçisi Aron Lopets qul alverinin yarısına nəzarət edirdi. A.Lopets dövründə Nyuport tərkibi 90% yəhudilərdən ibarət olan ilk mason lojasının yarandığı yer oldu. 20 ildən sonra isə yalnız yəhudilərdən ibarət olan Çar David lojası da burada yarandı.

ABŞ ərazisində daha bir qul alveri mərkəzi cənubi karolinadakı Çarlstoun oldu. Yəhudi iş adamları burada da çoxlu spirt zavodları inşa etdilər. Həmin zavodların məhsulu Afrikaya göndərilir və orada qullarla dəyişdirilirdi. Bu mübadilə nəticəsində əldə edilən qullar təkcə ABŞ-a deyil, yəhudilərin cənubdakı plantasiyalarına da göndərilirdilər. Burada Rotşildlə sıx əlaqələri olan Ayrger və Seyller adlı iki yəhudi «Asiyento» quldarlıq agentliyi də açmışdılar.9 Aron Lopets tipli yəhudilər üçün afrikalılar vəhşi heyvanlar, yaxud qara mal kimi bir şey idi. Məsələn, 18-ci əsrdə yəhudilərin qul alveri sistemi aşağıdakı şəkildə idi:

1. Afrika ərazisində qul alverçilərinin faktoriyaları yaradılır və bunlar zənciləri istənilən yolla (zor gücünə, aldatmaqla, sərxoş etməklə) ələ keçirərək, buxova və ya qandala salırdılar.

2. ABŞ-dan spirtlə dolu gələn gəmilərdəki «odlu su» boşaldıqdan sonra biçarə zənciləri gəmi ambarlarına doldururlar, yeməyi və suyu isə adam keçə bilməyən kiçik dəliklərdən ötürürdülər. Amerikaya yollanmazdan əvvəl kapitanlar dileq-qul alverçiləri ilə hesablaşırdılar – hər bir zənci üçün su qatılmış 40 letir spirt (əsasən, rom şəklində), yaxud 40 kq barıt, ya ad 18-20 dollar pul verilirdi.

3. Qul daşıyan gəmilər ABŞ-a gəlir və burada zəncilər pərakəndə satış şəbəkəsi vasitəsilə bütün ölkə ərazisində satılırdı. Bir qulun qiyməti 2000 dollara qədər çatırdı. Artıq 18-ci əsrin axırlarında ABŞ-ın şərq ştatlarının hər səkkizinci sakini qul-zəncidən ibarət idi.

Yəhudi qul alverçiləri zəncilərin o dövr üçün çox yüksək olan qiymətini onların Afrikadan ABŞ-a gəlib çatanadək çox qırılmaları ilə əsaslandırırdılar. Həqiqətən də, tarixi mənbələrin mə᾽lumatlarına görə, hər on zəncidən ABŞ sahillərinə yalnız bir nəfər sağ gəlib çıxırdı. Yalnız 1381-1774-cü illər ərzində Afrikadan ABŞ-a 1 milyona yaxın zənci göndərilmiş, 9 milyondan artıq zənci isə yolda ölmüşdü.10 Bu əməliyyatlardan yəhudi qul alverçiləri 18-ci əsrin ortaları üçün astronomik olan gəlir əldə etmişdilər - ən azı iki milyard dollar. Bu gəlir yəhudi iqtisadi kapitalın möhkəmlənməsinə xidmət göstərmişdi.

Avropalı kolonistlərin şimalı Amerikanı mənimsəməyə başladıqları 17-ci əsrdə bu ərazilərdə çoxsaylı hindu tayfaları yaşayırdı. İşğalçılar hinduların sahiblik hüquqları və tayfa mənafeləri ilə tamamilə hesablaşmırdılar və demək olar ki, ilk gündən onlarla ucdantutma qırğınlara yönəldilmiş müharibələrə başlamışdılar. Əlbəttə, ox-yayla silahlanmış hindular işğalçılara layiqli müqavimət göstərə bilmirdilər. Silahlı toqquşmalarda öldürülən hər işğalçının əvəzinə onlarla hindu öldürülürdü. Bu yolla kişiləri qıran işğalçılar qocalar, qadınlar və uşaqların qaldığı hindu düşərgələrinə basqın edir və onları amansızcasına qırırdılar. Silah gücünə məhv edə bilmədikləri hindu tayfalarını hiylə və məkr vasitəsilə qırırdılar. Bu yolda ən geniş yayılmış üsullar hindulara qara çiçək11, yaxud başqa dəhşətli xəstəliklər yoluxdurulmuş yorğançaların, həmçinin zəhərli arağın satılması idi.

Hindulara məxsus torpaqları ələ keçirən işğalçılar yerli əhalinin özünü əcnəbi e᾽lan etdi. ABŞ qanunlarına görə (1924-cü ilədək qüvvədə olub), hindular bu ölkənin vətəndaşları sayılmırdılar və heç bir hüquqa malik deyildilər.


Date: 2015-12-24; view: 796


<== previous page | next page ==>
Use ofauxiliariesand modals | Bir neçə səciyyəvi nümunə göstərək.
doclecture.net - lectures - 2014-2022 year. Copyright infringement or personal data (0.014 sec.)