Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Leveranciersdiscontokrediet

Leveranciers disconto 10.000  
@ Te innen wissels   10.000

 

2 BU voor vervaldag

Bank 10.000  
@   10.000

 

3 Regularisatie na vervaldag

  10.000  
@   10.000

 

o Klant betaalt voor vervaldag: dan is de discontokost: 54.74ˆ

Klant betaalt op vervaldag: de nominale waarde: 10.000ˆ

 

Geprotesteerde wisselbrief = op vervaldag de wisselbrief niet betalen.

à 410: tweede jaar

à 411/451

Tijdens btwperiode D: terug te vorderen BTW C: te betalen btw
49959,49962 49954,49955,49956

 

Afsluiten btw periode (voorbeeld A)

   
   
   
   
   

 

   
@  
@  

 

i Voor de 20e van de maand na de aangifteperiode

45100 200

@ 55000 Bank 200

BU

i Afsluiten btw periode

49956 700

49972 300

@ 49956

@ 49962 1000

btw aangifte

Saldo vorige btw-periode te betalen: 50ˆ, voorschot december: 100ˆ

 

49993 50

41100 350

@ 49972 300

@ 49991 100

 

ä BU enkel uitdrukken verzoek aan btw administratie

æ Verrekening in volgende aangifteperiode

 

à “412” pagina 618

 

Ý Belastingen in het inkomstenjaar

 

“67” te verrekenen belastingen “64” Niet verrekenbare belasting

1.) Voorafbetalingen belastingen VA1 voor 10/4 VA2 voor 10/7 VA3 voor 10/10 VA4 voor 10/12   67000 x BU @ 55000 x Voorbeeld: verkeersbelasting Voorbeeld: onroerende voorheffing aanslagbiljet   6400 x @ 45250 x Aanslag +   45250 x @ 55000 x BU
2.) Roerende voorheffing bij BU couponrente 67000 RV 55000 Netto @ 75100 Bruto

Ý Belastingen per einde inkomstenjaar

= Raming

à Fiscale berekening: verschuldigd 1000ˆ.

o Raming: verschuldigd bedrag 100ˆ

Verrekenbare belastingen in het inkomstenjaar: 900ˆ.

 

67020 100

@ 45000 100

 

OF

à Fiscale berekening: verschuldigd 1000ˆ

o Raming: terug te vorderen belasting 200ˆ

Verrekende belastingen in het inkomstenjaar 1200ˆ

 

41200 200

@ 67010 200

 

Ý Belastingen in het aanslagjaar (zie 2de jaar)

 

OEFENING 15.9

OEFENING 15.3

OEFENING 13.10

EXTRA OEFENING OP WISSELS

40 41

400, 401, 406, 404, 407 (1.2.3.4.5) 410 (2e jaar), 411/451, 412/450/452 Inkomstenjaar “670” Verrekenbaar “67” ä Voorafbetaling æ Roerende Voorheffing
Topics a) Factoring b) Handelsvordering c) Te innen wissels Belastingraming 31/12 @ 45000 OF @ 67010
Oefening 15.9, 15.3, 13.10, oefening BB Niet verrekenbaar 414 = 404 voor overige vorderingen 417/419 = 407/409 voor overige vorderingen

 Voorbeeld: AF voor 3000ˆ goederen excl btw. + 100ˆ paletten die mogen teruggegeven worden.

 

Aankopen Handelsgoederen  
BTW op Aankopen  
Terug te vorderen  
@ Leveranciers  

 

à “416”: Diverse vorderingen

· Voorschot op bezoldiging: 500ˆ

41623 500

@ 55000 Bank 500

· Loonkost bezoldiging bruto: 4500ˆ

WN RSZ: 750, WG RSZ: 1000

 

Bezoldigingen bedienden  
WG RSZ  
@ Ingehouden bedrijfsvoorheffing  
@ RSZ  
@ Verschuldigde bezoldiging (nettoloon)  
@  

 

HOOFDSTUK 16: GELDBELEGGINGEN (Pagina 624)

a) “50” : Aankoop van eigen aandelen (2e jaar: hoofdstuk 4)

b) “51” : Aandelen 1 “28” : Financiële Vaste Activa

c) “52” : Vastrentende effecten (obligatie, kasbon, staatsbon,…)

d) “53” : Termijndesposito (zie periode 1)

 

a)

b) “51”: Aandelen: kosten worden niet geactiveerd ( è RR “659”)

 

1° Aan- en verkopen van aandelen

à Aankoopborderel ( 10 Aandelen x 250ˆ ) + 30ˆ kosten

Aandelen  
Diverse financiële kosten  
@ Bank  

 

à Verkoopborderel: 3 Aandelen van de 10 aan 260ˆ + verkoopkost 20ˆ

Bank  
Diverse financiële kosten  
@ Aandelen  
@ Meerwaarde realisatie verkoopprijs  

 

Opmerking

1. Verkoop met verlies “D”: “65200”

2. Winst bij verkoop FVA = “75200” à “76300”

 

2° Betaalbaarstelling en ontvangst dividenden op aandelen

à Betaalbaarstelling 3ˆ netto/ aandeel. RV = 25%

Te ontvangen dividenden 21 (75%)  
Roerende voorheffing  
@ Opbrengst uit vlottende activa  

à BU ‘550 00’ @ ‘54100’ voor 21ˆ.

Opmerking bij FVA: Rek 751 à 750

 

3° 31/12

N: 230ˆ / aandeel *7 = 1610 Koers

N+1: 265ˆ / aandeel o Waardedaling 140ˆ

1750 Aanschaffingswaarde

 

N 31/12/N

Toevoeging waardedaling geldbelegging  
Wa$ 140ˆ @ Geboekte waardedaling aandelen  

 

N+1

Boekwaarde à Aanschaffingswaarde à Koers

1610 1750 1855

230*7 250*7 265*7

 

Terugname waardedaling 140ˆ Herwaardering

 

 


Geboekte waardedaling aandelen  
@ Terugname waardedaling geldbeleggingen  

 

Opmerking 1. Bij FVA is herwaardering wel toegestaan!

2. Stel 31/12/N: Koers = 265ˆ

 

7 x 265 = 1855ˆ Reële koers

7 x 250 = 1750ˆ Aanschaffingswaarde

Er moet niets gebeuren want de laagste waarde (1750) is al geboekt

d) “53”: Termijndeposito (zie periode 1)

à Storting van bank op termijnrekening 1 maand voor 10.000ˆ

à Rente op jaarbasis: 4%

 

1. BU

2. TU

3. Ontvangst rente op termijn (10.000 x 4%) * 1/12

4. Storting op bank

 

OEFENINGEN

 

Hoofdstuk 16: Geldbeleggingen

a)“50”: Inkoop eigen aandelen (Hoofdstuk 4: tweede jaar)

b)“51”: Aandelen 1 “28”: Financiële Vaste Activa

1.

2.

3.

c)“52”: Vastrentende effecten: Kasbon/ staatsbon, obligatie

1° Aan- en verkoopborderel obligatie

AANKOOP: Nieuwe obligaties

Vastrentende effecten 1.000  
Diverse financiële kost  
@ Bank   1.020

Aankoop 4 coupons voor 250ˆ aan nominale waarde + 20ˆ kost.

VERKOOP: Van 3 coupons voor 1000ˆ + 15ˆ kost*

Bank 1.064  
Diverse financiële kosten  
Roerende Voorheffing  
@ Vastrentende effecten  
@ Opbrengst uit Vlottende Activa  
@ Winst op geldbelegging  

* + pro rata rente 100ˆ (= rente van couponvervaldag tot verkoopdatum)

2° Betaalbaarstelling + ontvangst jaarlijkse couponrente 5%

Te ontvangen couponrente 9.87  
Roerende voorheffing (21%) 2.63  
@ Opbrengst uit vlottende activa   12.5

 

+BU

@ 54200

 

1° Aankoop op de secundaire markt

AANKOOP

Vastrentende effecten 1.000  
Diverse financiële kosten  
Opbrengst vlottende activa  
@ Bank   1.099
@ Roerende Voorheffing  

 

 

3° Inventaris 31/12

a) Aanschaffingswaarde 1 Koers (= % op Nominale Waarde)

Minderheidsprincipe è Herwaardering

Één van de twee:

@ 5219

Waardedaling

@ 65110

Terugneming waardedaling (als je reeds een Waardedaling geboekt hebt)

b) Regularisatie couponrente

@ 75100

 

@ 49200

4° Terugbetaling einde looptijd

 

 

OEFENING 16.2

 

HOOFDSTUK 17: “54” à “58”

9 Indeling (640-641) : “54”

à Hoofdstuk 16: 541, 542, 543

à Hoofdstuk 17: 540 te ontvangen cheques

“55”

“56” Liquide middelen

“57”

“58”

à Hoofdstuk 16: bij termijndeposito’s

à Hoofdstuk 17: bij transfers tussen liquide middelen

ä *

9 Bh pagina 641 “54” à Hoofdstuk 16 à*

æ *

 

* Te ontvangen dividend

54100 75%

67000 25%

@ 75100 100%

 

* Te ontvangen couponrente

54200 79%/75%

67000 21%/25%

@ 75100 100%

 

* Te ontvangen vervallen

54300 Te ontvangen bedrag

65200 Verschil

@ 52000 Uitboeking

@ 75200 Verschil

9 Hoofdstuk 17

à Te ontvangen cheque

54000 55000

@ 40000 à @54000

 

à Te betalen cheque

44000 55001

@ 55001 à @55000

 

 

Boekhoudkundig

9 55/56/57

à 31/12 “55000”: D-Saldo

of “43300”: C-Saldo

 

9 57: Aankoop zegels

57800 à 61200

@ 57000

 

31/12 : niet verbruikte deel overdragen!

@ 61200

à Aankoop fiscale zegels

 

“57”: Opmerking: Kas

Tijdens boekjaar 31/12 @ 57000 @ 57000 i Wachtrekening 41622/ 45500 /6 @ 49929 @ 57000

 

 

HOOFDSTUK 18: 490/491/492/493

  Overdracht ä Kost æ Opbrengst Anticipatie ä Kosten æ Opbrengsten
Actief 49000 D 1 @ 6__ C 491 D 2 @ 7__ C
Passief 7 D 3 @ 493 C 6 D 4 @ 492 C

 

1. Niet verbruikte postzegels, resterende niet duurzame verpakking

2. Nog niet ontvangen vervallen obligaties

3. Huuropbrengst 3 maanden in november genoteerd (= 1 maand teveel). Januari moet overgedragen worden (1/3 verminderen)

4. Postnumerando lening te anticiperen roerende voorheffing + overdragen volgend boekjaar.


Date: 2015-12-24; view: 477


<== previous page | next page ==>
Toepassing extra oef | You just know the moment you walk through the front door
doclecture.net - lectures - 2014-2019 year. Copyright infringement or personal data (0.01 sec.)