Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Samo Chalupka v čase romantizmu.Poetická a orekladateľská činnosť.

Téma 4. Slovenská romantická poézia.

1. Charakteristika slovenskej romatickej poézie.Významné osobnosti a básnické diela ob.roman..

2. Samo Chalupka v čase romantizmu.Poetická a prekladateľská činnosť.

3. Báseň „Mor ho“.

 

Charakteristika slovenskej romatickej poézie.Významné osobnosti a básnické diela ob.roman..

 

V 30.rokoch 19st. zasahuje revolučné hnutie aj Uhorsko. V roku 1829 vzniká Spoločnosť česko=slovenská na bratislavskom lýceu. Základatelia = Karol Štúr, Samo Chalupka. Zo začiatku to bol iba študentský samovzdelávací spolok. Ale s príchodom Ľ. Štúra sa zmenil program, a orientácia na národné a politické otázky.

Sa Štúr, Hurban a Michal Hodža stretli na Hurbanovej fare v Hlbokom a dohodli sa na uzákonení novej slovenčiny na základe stredoslovenského nárečia s použitím fonetického pravopisu.

V prvom spisovnom jazyku vyšli ako prvé:

- Janko Kráľ: Duma bratislavská

Almanach Nitra

Hlavné znaky romantickej lit.:

-láska k vlasti,

-zdôrazňovanie a čerpanie z ľudovej slovesnosti

-snaha o priblženie sa ľudu (hovorová reč, ľudová slovesnosť)

-odmietanie individuálizmu a titanizmu

-obrana národa a jazyka

-dominuje lyrika (balady), potom povesti, rozprávky, prozy z bežného života.

 

 

Samo Chalupka v čase romantizmu.Poetická a orekladateľská činnosť.

 

Je mladší brat známeho dramatika Jána Chalupku. Považovaný za nejstaršieho štúrovca, bol spoluzákladateľom Spoločnosti česko-slovenskej a bojoval v poľskom povstaní roku 1830. Potom sa stal kňazom. Zbieral folklor – ponáška diel na ľudové piesne (Koničku môj vraný).

Básnická tvorba S.Chalupku je charakteristická znakmi:

a) spočiatku písal biblickou češtinou, potom prešiel na štúrovskú slovenčinu,

b) básnik priestoru

c) monumentalizmus – je to úzka súvislosť básne s nejakým statickým úkazom (hrad, rieka)

d) vatra ako symbol slobody

Písal spevy – lyrické básne, ktoré vychádzali v časopisoch, v zbierke Spevy (1868)

Janošíkovská (protifeudalná) tematika:

Likavský väzeň – uväznený Jánošík, kolektívný hrdina, verí vo svoje oslobodenie. Jánošík a jeho družina vystupuje aj v básni Kráľoholská.Kráľoholská – 12 slovenskí junáci bojujúci za národnú slobodu

Junák –hrdinský boj Jánošíkovcov proti Turkom, všetci padnú

 

 

Protiturecká tematika:

Boj pri Jelšave - víťazia Slováci. Zbrazil zápas ľudových bojovníkov proti Turkom.

Turčin Poničan - veršovaná povesť. Je to najznámejšia Chalupková báseň. Poturčenec odnáša ženu do otrostva, že je to jeho matka, matka s ním nezostáva v prepychu, ide späť na Slovensko.

Branko – zvolenský zbojník – bojvník za práva ľudu proti pánom. Napísal podľa ľudovej povesti, v ktorom Branko žil dávnopred Jánošíkom a bol postrachom pánov. Branko bol podľa Chalupku hrdinom, ktorý bojoval proti všetkým, ktorí páchali krivdy. Branko lúči sa so životom:

Pravde žil som, krivdu bil som,

Verne národ môj ľúbil som.

Samo Chalupka napísal 36 básni. K jeho najoblúbeným témam patrili jínošíkovský motív a motív ľudového obdobia proti Turkom. Hrdinská postava bojovníka za slobodu a spravodlivosť vystupuje skoro vo všetkých jeho básnach.

 


Date: 2015-12-24; view: 1066


<== previous page | next page ==>
Multiple Choice Questions | As a matter of fact...
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.008 sec.)