Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


DODATKOWE WYMOGI DOT. WNIOSKU

Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytuna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia nie został złożony przez cudzoziemca osobiście (np. został wysłany pocztą), wojewoda wzywa go do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W przypadku cudzoziemca będącego:

1) osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów;

2) osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały składa opiekun ustanowiony przez sąd;

3) osobą małoletnią bez opieki wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały składa kurator.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.

Wymogu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytuna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie stosuje się do małoletniego dziecka cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, oraz do dziecka obywatela polskiego, które pozostaje pod władzą rodzicielską tego obywatela.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.

Powyższy obowiązeknie dotyczy cudzoziemców,:

- którzy nie ukończyli 6 roku życialub

- od których pobranie odcisków linii papilarnychjest fizycznie niemożliwe.

Jeśli cudzoziemiec nie złoży odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, choć jest do tego obowiązany, odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia

Dane w postaci odcisków linii papilarnych pobranych w celu wydania karty pobytu przechowuje się w odpowiednim rejestrze do czasu wpisania do tego rejestru potwierdzenia odbioru karty pobytu przez organ wydający kartę pobytu.

W przypadku wydania decyzji o odmowie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub decyzji o odmowie wydania lub wymiany karty pobytu, dane w postaci odcisków linii papilarnych przechowuje się w w/w rejestrze, do czasu wpisania informacji o wydaniu tych decyzji do rejestru, gdy decyzje te stały się prawomocne.Jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek w czasie zgodnego z prawem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminiepobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Jeżeli postępowaniew sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały zostanie zawieszone na wniosek cudzoziemca, jego pobytw tym czasie nie będzie uznawany za legalny.

UWAGA: Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia.


Date: 2015-12-24; view: 623


<== previous page | next page ==>
ODMOWA UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY | POZOSTAWIENIE WNIOSKU BEZ ROZPOZNANIA
doclecture.net - lectures - 2014-2022 year. Copyright infringement or personal data (0.014 sec.)