Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Parametry jsou ve sloupecku B tabulka Coefficients.

Jednoduchá lineární regrese a korelace

1) Vytvořte graf korelační pole pro zobrazení závislosti tržeb za prodej pánského oblečení na počtu rozeslaných katalogů.

 

2) Proložte graf korelačního pole vhodnou regresní přímkou.

3) Vypočítejte rovnici regresní přímky pro závislost tržeb za prodej pánského oblečení na počtu rozeslaných katalogů.

Zatrhat intervan spolehlivosti 95 procent.

Parametry jsou ve sloupecku B tabulka Coefficients.

Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 95,0% Confidence Interval for B
B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound
(Constant) -20183,122 2139,510   -9,434 ,000 -24420,692 -15945,552
Počet rozeslaných katalogů 3,590 ,208 ,848 17,267 ,000 3,178 4,002
a. Dependent Variable: Tržby za prodej pánského oblečení (tis. Kč)

 

 

4) Jakou informaci poskytuje regresní koeficient.

 

 

5) Určete, o kolik se změní tržby, zvýší-li se počet rozeslaných katalogů o 100 kusů.

Vynasobim Xi na 100,regresni koefficient na 100

Delta=3.590*100=359

Delta =Byx*Xi

 

6) Odhadněte, jaké tržby (v průměru) můžeme očekávat při rozeslání 8000 katalogů.

Y=8536

Y=-20183.22+3590*800

 

7) Ohodnoťte, zda provozovna č. 10 vzhledem k počtu rozeslaných katalogů vykazuje podprůměrné nebo nadprůměrné tržby.

Porovname se skutecnosti.

10 12805,22 37633,38 16055,820000000000 8706 25 32808,14

Y pro 10=-20183+3590*8706

Y=11.256

Y10=12805.22

 

 

8) Určete sílu závislosti.

Meri se korelacnim koefiicinetem

 

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
,848a ,720 ,717 3276,16954
a. Predictors: (Constant), Počet rozeslaných katalogů b. Silna zavislost c. Ze72 procent zmeny ceny vysvetlitelne na zmenach postu katalogu Spirmanuv koefficient (poradova promenna)  

 

Correlations
  Tržby za prodej pánského oblečení (tis. Kč) Počet rozeslaných katalogů
Spearman's rho Tržby za prodej pánského oblečení (tis. Kč) Correlation Coefficient 1,000 ,822**
Sig. (2-tailed) . ,000
N
Počet rozeslaných katalogů Correlation Coefficient ,822** 1,000
Sig. (2-tailed) ,000 .
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 Spearmanuv korelacni koeffient=0.822

 

9) Z kolika procent jsou změny v tržbách za pánské oblečení vyvolány změnami v počtu zaslaných katalogů.

Ze 72 procent.

 

 

10) Proveďte test významnosti regresního koeficientu (α=0,05).

Je vyznamny v celem statistickem souboru/

 

Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 95,0% Confidence Interval for B
B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound
(Constant) -20183,122 2139,510   -9,434 ,000 -24420,692 -15945,552
Počet rozeslaných katalogů 3,590 ,208 ,848 17,267 ,000 3,178 4,002
a. Dependent Variable: Tržby za prodej pánského oblečení (tis. Kč) b. 0.00<0.05

 

11) Proveďte test významnosti koeficientu korelace (α=0,05).

Je statiscticky vyznamny.

 

12) Stanovte 95-ti procentní interval spolehlivosti pro regresní koeficient.

Regresni koeficient =3.59

 

Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 95,0% Confidence Interval for B
B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound
(Constant) -20183,122 2139,510   -9,434 ,000 -24420,692 -15945,552
Počet rozeslaných katalogů 3,590 ,208 ,848 17,267 ,000 3,178 4,002
a. Dependent Variable: Tržby za prodej pánského oblečení (tis. Kč)

 

 

Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 95,0% Confidence Interval for B
B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound
(Constant) -20183,122 2139,510   -9,434 ,000 -24420,692 -15945,552
Počet rozeslaných katalogů 3,590 ,208 ,848 17,267 ,000 3,178 4,002
a. Dependent Variable: Tržby za prodej pánského oblečení (tis. Kč) b. Lower and Upper bound. B patri (3.178.4.002)    

 

13) Stanovte 95-ti procentní interval spolehlivosti pro korelační koeficient.

Fisherova transformace,

Musime prevest do Zr.

Priloha 16.1

r 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0,0000 0,0100 0,0200 0,0300 0,0400 0,0500 0,0601 0,0701 0,0802 0,0902
0,1 0,103 0,1104 0,1206 0,1307 0,1409 0,1511 0,1614 0,1717 0,1820 0,1923
0,2 0,2027 0,2132 0,2237 0,2342 0,2448 0,2554 0,2661 0,2769 0,2877 0,2986
0,3 0,3095 0,3205 0,3316 0,3428 0,3541 0,3654 0,3769 0,3884 0,4001 0,4118
0,4 0,4236 0,4356 0,4477 0,4599 0,4722 0,4847 0,4973 0,5101 0,5230 0,5361
0,5 0,5493 0,5627 0,5763 0,5901 0,6042 0,6184 0,6328 0,6475 0,6625 0,6777
0,6 0,6931 0,7089 0,7250 0,7414 0,7582 0,7753 0,7928 0,8291 0,8291 0,8480
0,7 0,8673 0,8872 0,9076 0,9287 0,9505 0,9730 0,9962 1,0203 1,0454 1,0714
0,8 1,0986 1,1270 1,1568 1,1881 1,2212 1,2562 1,2933 1,3331 1,3758 1,4219
0,9 1,4722 1,5275 1,5890 1,6584 1,7380 1,8318 1,9459 2,0923 2,2976 2,6466
0,99x) 2,6466 2,6996 2,7587 2,8257 2,9031 2,9945 3,1063 3,2504 3,4534 3,8002

 

 


Date: 2015-12-24; view: 628


<== previous page | next page ==>
 | Comprehension check
doclecture.net - lectures - 2014-2022 year. Copyright infringement or personal data (0.003 sec.)