Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy

PROBLEMATYKA

 

Złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) obecnie nie wydaje się czymś zbyt trudnym, jednak w dobie Internetu dużo firm zarabia na tym, że pomaga taki wniosek złożyć. Przedsiębiorca musi dobrze wiedzieć czy do właściwego urzędu składa wniosek i przekazuje pieniędzy.

Na stronie internetowej „biuletyn informacji publicznej” Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) ostrzega, przed firmami komercyjnymi, przysyłającymi oferty dokonania wpisu do rejestrów, które mają charakter reklamowy bądź informacyjny. Wezwania do zapłaty wysyłane przez te podmioty nie należy traktować jako dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego, a nieuiścienie opłaty nie wywołuje żadnych skutków prawnych w KRS[3].

Oprócz takich ofert i wezwań również istnieją na rynku firmy o nazwach podobnych do nazw urzędowych, na przykład: „Kancelaria Odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego”. Co więcej MS informuje, że ten podmiot przesyła „Zawiadomienia” o „uruchomieniu usługi umożliwiającej pobieranie odpisów z KRS” po wniesieniu opłaty administracyjnej. Prokuratura i policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą ustalili, że w ten sposób mogło zostać oszukanych około tysiąc firm[4].

Należy bardzo uważać z jakimi firmami współpracować w zakresie pism urzędowych, oraz rzetelnie wybierać partnerów ponieważ nie tylko obcokrajowieć, ale również dużo firm polskich zostały oszukane w podobny jak opisano wyżej sposób.


Wpis do KRS

Schemat przekazywania danych z KRS do ZUS. Źródło: Krok po kroku. Rejestrujesz Firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybczej. Poligrafia ZUS/W-wa; zam. Nr 285/15. - S.6.

 

Żeby dokonać rejestracji spółki na odpowiednim wniosku należy złożyć wpis do KRS. NIP i REGON zostaną nadane automatycznie, a działalność gospodarczą będzie można podjąć niezwłocznie (w terminie 7 dni) po dokonaniu wpisu do KRS.

Dane podstawowe wpisywane do KRS automatycznie przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) i rejestru REGON. Za pośrednictwem CRP-KEP dane przekazywane również do Centralnego Rejestru Płatników Składek, który jest prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Spółecznych (ZUS).

Wniosek do KRS należy wypełnić poprawnie i dokładnie. Formularze wniosków wykorzystywane w KRS można pobrać na stronie internetowej lub w oddziale KRS[5]. Rejestracji spółki również można dokonać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości po założeniu konta[6] 

1.2. Treść i skutki prawne wpisu

Po dokonaniu wpisu do KRS powstaje osoba prawna. Jeżeli na podstawie umowy spółki (po zawiązaniu spółki jawnej) firma działa zanim została zarejestrowana w KRS osoby, działające w imieniu spółki ponoszą odpowiedzialność jak wspólnicy spółki cywilnej. Za zobowiązania wspólnicy spółki jeśli działali łącznie mają odpowiedzialność o charakterze solidarnym. Wpis do KRS ma charakter obligatoryjny i konstytutywny. Z chwilą wpisu do KRS powstaje spółka jawna (art. 25 k.s.h.)[7].

 

2. ROLA PRACOWNIKA W ZADOWOLENIU POTRZEB KLIENTÓW

Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy

Pracownik,

 

3. OTOCZENIE I WYGLĄD PRACOWNIKA

Stanowisko pracy

Stanowisko

 

ZAKOŃCZENIE

 

Procesy

BIBLIOGRAFIA

1. Aleksy Pocztowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Strategie – procesy – metody. Wydanie II zmienione. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2008. – 460s.

2. Andrzej Komosa „Kultura zawodu”, wyd. Ekonomik, 2004.

3. Iwona Skowronek Marketing doświadczeń. Od doświadczenia klienta do wizerunku firmy. Poltext. 2012.

4. Marek Stonoga „Akademia profesjonalnej sprzedaży – materiały szkoleniowe”

5. Joanna Moczydłowska Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji : podręcznik akademicki. Warszawa : 2010. – 262s.

6. Józef Szocki Wizerunek firmy w mediach. Poznań ; Wrocław : Forum naukowe, 2008. – 181s.

7. Magdalena Daszkiewicz, Sylwia Wrona Kreowanie marki korporacyjnej – Difin. 2014. – 272s.

8. Sylwia Białas Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym. Warszawa : PWN, 2013. – 238s.

9. Tadeusz Libera Pracownik w zakładzie pracy od przyjęcia do zwolnienia – Stan prawny na 31 maja 2013 r. Warszawa : 2003. – 383s.

10. Tadeusz Oleksyn Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – Wyd. 2 roz. i zakt. Warszawa : 2011. – 599s.

11. Wojciech J. Jabłoński Kreowanie wizerunku firmy-Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji.


AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE KRS[8]

· Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym(Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769),

· Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania(Dz.U. 2000 nr 118 poz. 1247),

· Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek(Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1812),

· Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach(Dz.U. 2011 nr 273 poz. 1616),

· Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej(Dz.U. 2011 nr 299 poz. 1773),

· Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze(Dz.U. 2011 nr 297 poz. 1760),

· Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym(Dz.U. 2011 nr 297 poz. 1761),

· Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym(Dz.U. 2011 nr 299 poz. 1774),

· Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego(Dz.U. 2011 nr 297 poz. 1762).

 

 


Inne ustawy powiązane z KRS

 

· Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym

· Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

· Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

· Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

· Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

· Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

· Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

· Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

· Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

· Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 


[1] https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/ogolne-informacje-o-krajowym-rejestrze-sadowym/

[2] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971210769

[3] https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/

[4] http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/81357,dok.html

[5] https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/

[6] https://ems.ms.gov.pl/login

[7] Wieczorska B., Wierzbicka E., Prawo gospodarcze. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Przemyśl-Rzeszów 2013

[8] https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/akty-prawne-regulujace-funkcjonowanie-krs/


Date: 2015-12-18; view: 1082


<== previous page | next page ==>
b) Make up your own sentences, using the words below. | A Global Perspective: Youth Employment
doclecture.net - lectures - 2014-2021 year. Copyright infringement or personal data (0.003 sec.)