Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Założenie spółki komandytowo-akcyjnej

1. Statut spółki:

· Firmę i siedzibę spółki

Firma powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowo-akcyjna" albo skrótu "S.K.A.". Jeżeli komplementaiuszem jest osoba prawna, firma spółki powinna zawierać pełne brzmienie firmy tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem ,,spółka komandytowo-akcyjna".Nie wyklucza to jednak zamieszczenia również nazwiska komplementairiusza, który jest osobą fizyczną.

Nazwisko albo firma akcjonariusza nie może być zamieszczone w nazwie spółki, w innym przypadku akcjonariusz będzie odpowiadał wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

· Przedmiot działalności spółki

· Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony

· Oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość

Komplementariusz może (ale nie musi) wnieść wkład do spółki na kapitał zakładowy lub na inne fundusze. Jednakże, wniesienie przez komplementariusza wkładu na kapitał zakładowy nie wyłącza jego nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

· Wysokość kapitału zakładowego (co najmniej 50.000 zł), sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela

· Liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnego rodzaju

· Nazwiska i imiona albo firmy komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń

· Organizacje walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej

Ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe, jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób.

Radę nadzorczą powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. Jednakże, komplementariusz albo jego pracownik nie może być członkiem rady nadzorczej.

Statut może przewidywać również powierzenie prowadzenia spraw spółki, jednemu albo kilku komplementariuszom. Jednakże, w momencie przekazania tej kompetencji walnemu zgromadzeniu albo radzie nadzorczej kompementariusze tracą prawo do prowadzenia spraw spółki.

2. Rejestracja spółki w sądie rejestrowym:

Zgłoszenie spółki do rejestru na formularzach rejestrowych powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia statutu. Zgłoszenia dokonują komplementariusze, gdyż oni są ustawowymi reprezentantami spółki. 

Z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Spółka komandytowo - akcyjna uzyskuje podmiotowość prawną.

 

3. Uzyskanie umeru REGON

Dokumenty:

· Wypis z Rejestru Sądowego

· Formularz RG-1

Obowiązkiem dokonania wpisu do rejestru objęte są osoby prawne, samodzielne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki lokalne tych podmiotów.
Termin uzyskania numeru REGON: do czternastu dni.

4. Zgłoszenie we właściwym urzędzie skarbowym

Dokumenty:

· Formularz VAT-R

· Formularz VAT-6 (w przypadku wyboru zwolnienia z VAT)

· Formularz NIP-2

· Dane z wpisu do Rejestru Sądowego i REGON, dane o koncie bankowym - potrzebne do wypełnienia VAT-R, VAT-6 i NIP

· Oświadczenie wskazujące osobą odpowiedzialną za naliczanie i odprowadzanie podatków w spółce

5. Zgłoszenie wspólników i osób współpracujących do ZUS

Dokumenty:

· Formularz ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego
i chorobowego (ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne), zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

· Formularz ZUS ZZA -jeśli w przypadku zbiegu ubezpieczeń zgłaszający podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu

· Formularz ZUS ZPA - Zgłoszenie płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

· Jeżeli płatnik składek posiada więcej niż jeden rachunek bankowy, a także gdy adres prowadzenia działalności jest inny niż adres siedziby, firmy wypełniają dodatkowo formularze: ZUS ZBA „Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek” i ZUS ZAA „Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek”

Dokumenty można wysłać pocztą listem poleconym do właściwego terytorialnie oddziału ZUS. Termin do złożenia dokumentów - 7 dni od daty rozpoczęcia działalności.

6. Założenie rachunku bankowego

Dokumenty:

· Wypis z Rejestru Sądowego

· Dowody osobiste wspólników

· Dowód nadania REGON

· Dowód nadania NIP (NIP-6)

Dodatkowo potrzebna będzie pieczątka, stanowiąca wzór stempla firmowego, niezbędna do wypełnienia karty wzorów podpisów. Termin - rachunek bankowy spółka powinna założyć kiedy to tylko będzie możliwe (po uzyskaniu potrzebnych dokumentów).

 


Date: 2015-12-11; view: 534


<== previous page | next page ==>
Spółka komandytowo-akcyjna | Explain the meaning of the following in your own words.
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)