Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


ANUL DE STUDII 2012-2013, SEMESTRUL DE TOAMNA

Icirc;NTREBĂRI PENTRU EXAMEN LA MEDICINA DE FAMILIE

STUDENŢI ANUL V, FACULTATEA MEDICINĂ

ANUL DE STUDII 2012-2013, SEMESTRUL DE TOAMNA

Tema 1 „MEDICINA DE FAMILIE CA SPECIALITATE”

 1. Medicina de familie ca specialitate. Definiţia medicinii de familie şi a asistenţei medicale primare. Obiectivele şi metodologia medicinii de familie. Locul medicinii de familie în medicina modernă.
 2. Istoricul dezvoltării medicinii de familie în lume şi în Republica Moldova. Rolul Instituţiilor Internaţionale (WONKA, EURACT) în implementarea practicii medicinei de familie.
 3. Rolul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în reformarea sistemelor de sănătate. Declaraţia de la Alma-Atâ şi Carta de la Liubliana.
 4. Actele normative de stat ale implementării medicinii de familie şi reformei Asistenţei Medicale primare în Republica Moldova.
 5. Deosebirile dintre Asistenţa Medicală Primară şi Asistenţa Medicală specializată. Conlucrarea medicului de familie cu ceilalţi specialişti.
 6. Componentele de baza ce alcătuiesc standardul profesional al MF (WONCA - EURACT). Funcţiile medicului de familie.
 7. Accesibilitatea la asistenţa medicală primară. Managementul primului contact. Asigurarea continuităţii asistenţei medicale.

Tema 2.” MANAGEMENTUL PRACTICII MEDICALE. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ECHIPEI DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ PRIMARĂ. ACTIVITATEA MEDICULUI DE FAMILIE ÎN CONDIŢIILE ASIGURĂRILOR OBLIGATORII ÎN MEDICINĂ.”

 1. Noţiune de management in practica medicului de familie. Competentele de baza de management a medicului de familie in AMP (Medicina de prim contact, acces deschis pentru toate problemele, “gate keeping” (ńîđňčđîâůčę) şi coordonare cu alte resurse ale sistemului de sănătate).
 2. Sarcinile de management in practica MF după definiţia EURACT. Medicina de prim contact. Noţiune de portar pentru utilizarea raţională a resurselor sistemului de sănătate.
 3. Modele de organizare a serviciilor de asistenţă medicală primară, centre medicină de familie. Practica MF în grup, individuală. Organizarea serviciilor de AMP în Moldova.
 4. Rolurile şi funcţiile de management în practica MF. Aspecte ale managementului clinic, a practicii medicale şi personal medical. Calităţile de lider ale MF.
 5. Componenţa echipei de asistenţă medicală primară (contact clinic cu pacienţii) şi rolurile membrilor echipei AMP / MF. Sarcinile şi motivarea membrilor echipei MF. Beneficii de abordare în echipa a lucrului în MF.
 6. Organizarea fluxului de pacienţi în practica MF. Asigurarea accesului la servicii de AMP.
 7. Folosirea sistemului informaţional pentru gestionarea informaţiilor şi organizarea lucrului în practica MF.
 8. Principiile asigurărilor medicale obligatorii.
 9. Pachetul de servicii medicale acordate la nivelul AMP. Servicii curative acordate de medicul de familie în cadrul asigurărilor medicale obligatorii.
 10. Pachetul de servicii medicale acordate la nivelul AMP. Servicii preventive acordate de medicul de familie in cadrul AOM.
 11. Pachetul de servicii medicale acordate la nivelul AMP. Servicii medicale urgente acordate de MF în cadrul AOM.
 12. Pachetul de servicii medicale acordate la nivelul AMP. Servicii medicale de suport acordate de MF în cadrul AOM.
 13. Rolul asigurărilor medicale în promovarea medicinii de familie.
 14. Categoriile de cetăţeni ai Republicii Moldova asigurate din bugetul de stat.

 Tema 3 „ETICA ÎN PRACTICA MEDICULUI DE FAMILIE”

 1. Particularităţile deciziei etice în practica medicului de familie?
 2. Principiismul ca metodologie a eticii medicale, caracteristică, viziuni critice
 3. Cele patru principii de bază (seculare) ale bioeticii medicale. Caracteristica scurtă.
 4. Bioetica medicală şi deontologia medicală, caracteristici, interrelaţii.
 5. Autonomia pacientului şi consimţimântul informat, caracteristici, principii de utilizare practică în activitatea medicului de familie. Consimţământul informat explicit, tacit, implicit şi prezumtiv.
 6. Luarea deciziei pentru minor. Noţiunea de minor „emancipat”. Rolul copilului în luarea deciziilor în practica medicală.
 7. Convenţia Naţiunilor Unite despre Drepturile copilului şi decizia etică pentru copil, opinii, contradicţii.
 8. Luarea deciziilor pentru pacientul fără discernământ. Decizia surogat.
 9. Principiul de sinceritate în practica medicului de familie. Dreptul pacientului la adevăr. Înşelarea „cu bună ştire”, atitudine, caracteristici.
 10. Principiul de confidenţialitate. Dificultăţi de aplicare practică. Excepţii de divulgare a informaţiei private, exemple.
 11. Principiul nedăunării şi binefacerii. Principiul dreptăţii. Caracteristică scurtă.

 

Tema 4 „OMUL SĂNĂTOS ÎN PRACTICA MEDICULUI DE FAMILIE.”

 

1. Daţi caracteristica modelelor utilizate în definiţia sănătăţii. Explicaţi esenţa lor. Descrieţi avantajele şi dezavantajele.

2. Definiţia sănătăţii conform OMS. Avantajele şi dezavantajele. Domeniile de aplicare.

3. Enumeraţi şi caracterizaţi factorii care determină sănătatea. Care este ponderea lor în condiţionarea sănătăţii?

4. Enumeraţi şi caracterizaţi factorii sociali care influenţează sănătatea.

5. Descrieţi elementele conceptului contemporan al determinantelor sănătăţii.

6. Daţi explicaţie relaţiilor dintre capacităţile funcţionale ale organismului în relaţie cu sănătatea şi boala. Din perspectivă cărui model utilizat în definiţia sănătăţii este abordată problema?

7. Caracterizaţi etapele de tranziţie de la sănătate la boală. Numiţi activităţile medicului de familie relevante etapelor enumerate.

8. Daţi explicaţie relaţiilor dialectice dintre sănătate şi boală.

9. Caracterizaţi elementele principale ale modelului de „încredere în sănătate” în schimbarea comportamentală. La ce întrebare se obţine răspunsul utilizând acest model?

10. Caracterizaţi elementele principale ale modelului transteoretic sau „al etapelor de schimbare” în schimbarea comportamentală. La ce întrebare se obţine răspunsul utilizând acest model?

11. Enumeraţi şi caracterizaţi elementele constructului celor 5 „A” utilizat în consilierea comportamentală.

12. Enumeraţi şi daţi caracteristica criteriilor utilizate în stabilirea diagnosticului de sănătate. Argumentaţi importanţa stabilirii diagnosticului corect al stării de sănătate.

13. Numiţi şi caracterizaţi activităţile de caracter preventiv în practica medicului de familie.

14. Care este obiectivul principal şi care sunt elementele-cheie ale promovării sănătăţii?

15. Daţi definiţiile profilaxiei primare, secundare şi terţiare.

16. Enumeraţi şi caracterizaţi trei roluri-cheie în domeniul sănătăţii pe care le joacă medicul de familie la nivel comunitar în promovarea sănătăţii şi profilaxia maladiilor.

 

Tema 5 „CONSULTULUI CENTRAT PE PACIENT. COMUNICAREA – INSTRUMENT IMPORTANT ÎN ACTIVITATEA MEDICULUI DE FAMILIE.”

 

 1. Consultul medical. Tipurile, scopurile, particularităţile.
 2. Modelul biologic şi biopsihosocial al consultului. Caracteristica. Diferenţa.
 3. Funcţiile şi scopurile medicului de familie în timpul consultului medical.
 4. Etapele consultului medical. Ghidul Calgary-Cambridge.
 5. Deprinderile de comunicare necesare medicului de familie pentru un consult efectiv în cadrul etapelor de consultaţie.
 6. Scopurile şi importanţa comunicării interpersonale în cadrul unui consult medical. Factorii care influenţează comunicarea în practica medicului de familie.
 7. Cauzele eşecului unui consult medical.

 

Tema 6 „ÎNGRIJIREA CENTRATĂ PE PACIENT. ABORDAREA COMPREHENSIVĂ ŞI ABORDAREA HOLISTICĂ.”

1. Modelul Bio-Psiho-Social în practica medicală. Postulatele Modelului Bio-Psiho-Social în practica medicală.

2. Complianţa bolnavilor. Explicaţiile non-complianţei. Acţiunile medicului în cazul pacienţilor puţin complianţi.

3. Principiul de abordare comprehensivă a pacientului cu probleme multiple în practica medicală. Obiectivele abordării comprehensive aplicate în practica medicală.

4. Diversitatea problemelor existente la pacienţi. Probleme medicale curative, preventive, speciale. Servicii contractate de CNAM.

5. Dificultatea problemelor existente la pacienţi. Dificultăţi întâlnite de medicul de familie în rezolvarea problemelor complexe ale pacienţilor.

6. Factorii care intervin în conduita bolnavilor cronici. Etapele care necesită colaborarea medicului de familie cu specialiştii de profil.

7. Definiţia EURACT pentru abordare holistică.

8. Particularităţile bio-psiho-sociale în relaţia medic-pacient.

 

 

Tema 7 „PARTICULARITĂŢILE DIAGNOSTICULUI SINTEZA DIAGNOSTICA ÎN MEDICINA DE FAMILIE.”

1. Colectarea şi interpretarea informaţiei medicale.

2. Particularităţile diagnosticului în medicina de familie. Factorii ce influenţează diagnosticul.

3. Tipuri de diagnostic în medicina de familie.

4. Formularea diagnosticului.

5. Dificultăţi de diagnostic. Principalele greşeli în formularea unui diagnostic pozitiv.

6. Greşelile în efectuarea diagnosticului diferenţiat.

7. Criterii de stabilire a strategiei investigaţiilor paraclinice în ambulatoriu.

8. Sinteza diagnostică în medicina de familie.

9. Criteriile de ierarhizare a bolilor.

 

Tema 8 „PARTICULARITĂŢILE TRATAMENTULUI ÎN MEDICINA DE FAMILIE. SINTEZA TERAPEUTICA ÎN MEDICINA DE FAMILIE.”

1. Factori ce determină particularităţile tratamentului în medicina de familie.

2. Principalele activităţi terapeutice ale medicului de familie.

3. Decizia terapeutică în Medicina de Familie. Particularităţi. Boli şi bolnavi care necesită internare.

4. Supravegherea tratamentului: tipuri şi modalităţi de monitorizare.

5. Medicina defensivă în medicina de familie. Cauzele practicării.

6. Sinteza terapeutică: alcătuirea strategiei de tratament.

7. Prevederile Programului Unic de Asigurări Medicale pentru tratament în AMP.

Tema 9 „PACIENTUL ÎN CONTEXTUL FAMILIEI. FAMILIA ŞI BOALA. ASISTENŢA CENTRATĂ PE FAMILIE.”

 

 1. Definiţia familiei. Clasificarea familiilor. Funcţiile de baza ale familiei.
 2. Elemente de dezvoltare a familiei în context evolutiv istoric. Familia contemporană, caracteristici, particularităţi, provocări.
 3. Tipuri de familie şi stiluri de intercomunicare familială
 4. Ciclul vieţii de familie. Îmbunătăţirea ciclului de viaţă al familiei.
 5. Caracteristica scurta a unor etape ale ciclului de viaţă a familiei. Stadiul de celibat. Vârsta mijlocie. Relaţiile în familia lărgită.
 6. Etape ale ciclului vieţii de familie. „Cuibul gol”. Vârsta a treia. Caracteristici scurtă
 7. Familia şi boala. Impactul bolii asupra familiei şi familiei asupra bolii.
 8. Caracteristica serviciilor centrate pe familie.
 9. Lucru în echipă. Familia şi activitatea în echipă a medicului de familie; echipa multidisciplinară, interdisciplinară şi transdisciplinară; caracteristici.

 

 


Date: 2015-12-11; view: 938


<== previous page | next page ==>
anul universitar 2008-2009 | Chapter 2. The Ironing Man
doclecture.net - lectures - 2014-2023 year. Copyright infringement or personal data (0.007 sec.)